Tilskadekomst, sygdom, overfald, tyveri, brand

Sags nrDato for kendelseResumé
19-9006.02.2020Rejsearrangørens omsorgspligt ved mistet pas. Klageren havde mistet sit pas.
Klageren fortalte samme dag guiderne herom, som oplyste, at klageren kunne forsøge at gennemføre hjemrejsen som planlagt. Pga. manglende fremvisning af pas blev klageren afvist i paskontrollen i lufthavnen og måtte derfor blive i landet for at få udstedt et midlertidigt pas til hjemrejsen. Efter Ankenævnets opfattelse havde bureauet i det foreliggende tilfælde, hvor der er tale om et bortkommet pas, en vis omsorgspligt over for klageren. Da bureauets guider den dag, hvor de blev oplyst om, at klageren havde mistet sit pas, ikke allerede dér henviste klageren til den lokale politistation eller det danske udenrigsministerium, fandt Ankenævnet, at bureauet havde tilsidesat dets omsorgspligt over for klageren. Da klageren – hvis bureauet havde overholdt dets omsorgspligt ved klagerens første henvendelse – kunne have benyttet den oprindelige hjemrejse, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris og erstatning af udgifter indkvartering, nye hjemrejseflybilletter og forlænget parkering. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/025804.07.2018Bureauet ansvarlig for skade klageren pådrog sig under ophold på hotellet.
Klageren kom til skade, da ryglænet fra en stol på værelset faldt ned over den ene fod. Resten af ferien måtte klageren transportere sig rundt på krykker på hotellet. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/022021.05.2015Klageren gjorde gældende, at bureauet inden afrejsen skulle have oplyst om, at der var en epidemi med chikungunya på rejsemålet. Da det ikke er muligt at vaccinere mod Chikungunya, og da hverken Statens Serum Institut eller en anden dansk offentlig myndighed forud for rejsen havde frarådet danske borgere at rejse dertil, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke havde været forpligtet til at oplyse klageren om risikoen for at blive smittet med Chikun­gunya. Da det herefter påhviler den rejsende at holde sig orienteret om eventuelle smitsomme sygdomme på rejsemålet, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/027227.06.2014Klageren oplevede om natten et indbrudsforsøg i lejligheden, som var beliggende på en høj første sal, og nogle dage senere var der igen indbrudsforsøg i en stuelejlighed hos nogle andre hotelgæster. Efter Ankenævnets opfattelse havde bureauet i det foreliggende tilfælde, hvor klageren og dennes medrejsende blev utrygge og forskræmte efter indbrudsforsøget, en vis omsorgs­pligt over for klageren. Klageren havde imidlertid ikke godtgjort, at bureauets informationer og service i forbindelse med risikoen for indbrud og indbrudsforsøget var utilfredsstillende. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012.029221.11.2013Klageren havde ved bestilling af rejsen oplyst, at han havde glutenallergi med nul tolerance. Da bureauet accepterede, at klageren tilkøbte halvpension, fandt Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente, at den tilkøbte halvpension ville indeholde retter uden gluten. Da klageren af hotellets personale ikke kunne få oplyst, hvilke retter han kunne spise, og da guiden til klageren havde oplyst, at det ikke var muligt at skaffe brød fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2009/017915.03.2010Klageren og klagerens hustru blev nægtet ombordstigning på krydstogtsskibet pga. klagerens hustrus sygdom. Ankenævnet fandt, at de ansvarlige for et krydstogtskib er berettigede til ud fra en umiddelbar lægelig vurdering at afvise rejsende, der er syge og/eller måtte udgøre en smitterisiko for de øvrige rejsende. Ankenævnet fandt på baggrund af sagens foreliggende oplysninger, herunder at klagerens hustru havde udfyldt et af skibspersonalet udleveret skema med oplysning om, at hun havde kastet op, at klageren og klagerens hustru med rette blev nægtet at komme om bord på skibet. Klageren ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
416/200522.05.2006I forbindelse med en af bureauet afholdt udflugt faldt klagerens medrejsende i bussen umiddelbart efter påstigningen og brækkede en knogle i foden. Ankenævnet fandt intet grundlag for at anse det for bevist, at bussen var indrettet på en sådan måde, at der af bureauet eller af busselskabet var udvist noget erstatningspådragende eller kritisabelt forhold i øvrigt. Ankenævnet fandt derfor ikke, at der kunne pålægges det indklagede bureau noget mangels- eller erstatningsansvar i forbindelse med klagerens medrejsendes fald, der måtte anses for at være sket ved et hændeligt uheld, ligesom der ikke var grundlag for at tilkende klageren noget nedslag i rejsens pris. Klageren ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
40/200521.09.2005Klagerens hustru fik på ferien kløende væskefyldte blærer på kroppen. Klageren mente, at dette skyldtes insektbid fra insekter på hotelværelset og gjorde gældende, at rejsen var fuldstændig ødelagt, hvorfor han krævede en erstatningsrejse. Ankenævnet fandt det imidlertid ikke godtgjort, at hustruens allergiske reaktion skyldtes insekter på værelset, som bureauet kunne gøres ansvarlig for. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
359/200421.09.2005Klageren blev på en rundrejse i Mexico indkvarteret en enkelt nat på et meget fugtigt hotelværelse. Klageren var derefter syg under resten af rejsen og mente at dette skyldtes forholdene på hotelværelset og krævede derfor 50 % af prisen for den resterende del af rejsen tilbagebetalt. Ankenævnet fandt, at rejsen på grund af standarden af det omhandlede hotelværelse var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et mindre nedslag i rejsens pris. Ankenævnet fandt det derimod ikke godtgjort, at klagerens sygdom under resten af rundrejsen var en følge af forholdene på det omhandlede hotelværelse. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
238/200421.09.2005Klageren, der under rejsen blev syg med maveonde og opkast, mente at have fået salmonellaforgiftning ombord på krydstogtskib og henviste bl.a. til, at mange andre passagerer også var syge. Ankenævnet fandt ikke med den fornødne sikkerhed at kunne lægge til grund, at klagerens sygdom skyldtes forhold, som bureauet kunne gøres ansvarlig for. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
199/200407.03.2005Klageren og dennes familie fik opkast og diarre efter at have badet i hotellets swimmingpool. Ankenævnet fandt ikke med den fornødne sikkerhed at kunne lægge til grund, at vandet i swimmingpoolen var smittekilden eller at familiens maveonde i øvrigt skyldtes forhold, som bureauet kunne gøres ansvarlig for. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
20/200413.08.2004Klagerens søn fik en flænge i foden på grund af en defekt ved stigen til hotellets swimmingpool. Sønnen var derefter afskåret fra at bade, blev tilset på hospitalet 2 gange og måtte transportere sig rundt i kørestol og på krykker. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage