Før du klager

Før du klager til Pakkerejse-Ankenævnet, skal du klage skriftligt til rejsearrangøren.

Du skal sende din klage til rejsearrangøren inden rimelig tid og senest 3 måneder efter din hjemkomst fra rejsen.

Vedrører din klage en ophævet eller afbestilt rejse, skal du stadig sende en klage til rejsearrangøren inden rimelig tid og senest 3 måneder efter tvisten opstod.

Du skal endvidere give rejsearrangøren en rimelig frist til at svare på din henvendelse. En frist på 4 uger vil sædvanligvis være passende. Hvis rejsearrangøren oplyser en anden frist, skal du afvente denne frist.

Hvis du ikke er tilfreds med rejserejsearrangørens svar, kan du indgive din klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Besvarer rejsearrangøren ikke din klage, skal du sende en rykker til rejsearrangøren, hvor du giver rejsearrangøren en yderligere svarfrist på 8 dage og oplyse, at du vil gå videre til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis du ikke inden fristens udløb har modtaget et tilfredsstillende svar.

Hvis rejsearrangøren fortsat ikke besvarer din henvendelse, skal du hurtigst muligt kontakte Pakkerejse-Ankenævnet.

Passivitet

Bemærk, at Pakkerejse-Ankenævnet efter sin praksis som udgangspunkt vil anse en klage, der indgives til Ankenævnet senere end 6 måneder fra sidste kontakt med rejsearrangøren, for at være indgivet så sent, at du mister retten til at få din sag behandlet, medmindre du har en særligt berettiget grund til den sene henvendelse til Ankenævnet. Dog skal der som minimum være forløbet 1 år fra du første gang klagede til rejsearrangøren efter hjemkomst.