Før du klager

Før du klager til Pakkerejse-Ankenævnet, skal du klage skriftligt til rejsebureauet.

Du skal sende din klage til rejsebureauet inden rimelig tid og senest 3 måneder efter din hjemkomst fra rejsen.

Du skal endvidere give rejsebureauet en rimelig frist til at svare på din henvendelse. En frist på 4 uger vil sædvanligvis være passende. Hvis bureauet oplyser en anden frist, skal du afvente denne frist.

Hvis du ikke er tilfreds med rejsebureauets svar, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Såfremt du ikke hører noget fra rejsebureauet, skal du sende en rykkerskrivelse, hvor du giver bureauet en yderligere frist på 8 dage og oplyse, at du vil gå videre til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis du ikke inden fristens udløb har modtaget et tilfredsstillende svar.

Hvis rejsebureauet fortsat ikke besvarer din henvendelse, skal du hurtigst muligt kontakte Pakkerejse-Ankenævnet.

Passivitet

Bemærk, at Pakkerejse-Ankenævnet efter sin praksis som udgangspunkt vil anse en klage, der indgives til Ankenævnet senere end 6 måneder fra sidste kontakt med bureauet, for at være indgivet så sent, at du mister retten til at få din sag behandlet, medmindre du har en særligt berettiget grund til den sene henvendelse til Ankenævnet. Dog skal der som minimum være forløbet 1 år fra du første gang klagede til bureauet efter hjemkomst.