Prisændring, tillæg, rabatter

Sags nrDato for kendelseResumé
22-99903.05.2023Helpension ændret til halvpension.
Efter aftalens indgåelse ændrede rejsearrangøren måltiderne fra helpension til halvpension. For at få helpension betalte klageren et ekstra beløb for madpakker til frokost. Rejsearrangørens ændring af måltiderne udgjorde en mangel, der berettigede klageren til erstatning af udgiften til tilkøb af madpakker samt indkøb af frokost en dag. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
22-88502.12.22Gebyr for ændring af forkerte efternavne på flybilletter.
Ved bestilling af rejsen indtastede klageren forkerte efternavne på to af rejsedeltagerne, som derfor skulle rettes på flybilletterne inden afrejse 
Da rejsearrangøren i bekræftelsen af aftalen havde henvist til deres almindelige bestemmelser indeholdende bl.a. ændrings- og afbestillingsreglerne via et link til rejsearrangørens hjemmeside, og således ikke havde meddelt disse på et varigt medium, var klagerens ændring af bestillingen ikke omfattet af rejsearrangørens almindelige bestemmelser. På denne baggrund, og da rejsearrangøren ved bekræftelsen af rejsen ikke havde oplyst klageren om, at de købte flybilletter var ikke-refunderbare, fandt Ankenævnet, at det ændringsgebyr rejsearrangøren kunne opkræve for ændringen passende kunne fastsættes til i alt 1.000 kr. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
19-149420.12.2019Betaling af drikkepenge var ikke frivilligt.
Drikkepenge var ikke inkluderet i rejsens pris. Da indsamlingen af drikkepenge fandt sted ved, at rejselederen på ankomstdagen udleverede en kuvert med angivelse af beløb til aflevering dagen efter, fandt Ankenævnet, at det ikke var frivilligt for klageren, om og hvor meget klageren ønskede at betale. Rejsearrangøren havde ikke givet klageren oplysning om rejseydelsernes væsentligste kendetegn på et varigt medium, herunder den samlede pris for pakkerejsen inklusive skatter, afgifter og alle yderligere gebyrer og omkostninger. Da en aftale om en pakkerejse eller en bekræftelse herpå skal angive det fulde indhold af aftalen og omfatte alle de oplysninger, der er nævnt i lovens § 6, stk. 1, samt § 6, stk. 2, jf. bilag 1, del B, er det ikke længere tilstrækkeligt, at rejsearrangøren i aftalen henviser til en brochure eller andet lignende markedsføringsmateriale. Ankenævnet fandt derfor, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til erstatning af udgiften til drikkepenge. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-12918.09.2019Værelsesskift trods køb af sen udtjekning ved bestilling af rejsen.
Klageren havde ved bestilling af rejsen tilkøbt ”Rum på hjemrejsedagen” for at undgå at skulle tjekke ud af hotellet ved sen flyafgang på hjemrejsen. Aftenen før hjemrejsen fik klageren – trods betalingen for sen udtjekning - besked om at flytte værelse næste dag. Da det af bureauets hjemmeside fremgik, at rejsende, der hjemmefra bestiller og betaler for sen udtjekning på hjemrejsedagen, ”I visse tilfælde kan risikere… at skifte værelses-/lejlighedstype…”, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været afholdt i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.

19-6404.06.2019Rejsearraangørens oplysningspligt om yderligere gebyrer og omkostninger.
Klage over manglende oplysning om, at hotellet opkrævede resortafgift ved indtjekning på hotellet. Da rejsearrangøren kunne have fået oplyst det nøjagtige beløb, som klageren skulle betale i resortafgift til det bestilte hotel, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren ved aftalens indgåelse ikke på et varigt medie havde oplyst klageren om den samlede pris for pakkerejsen eller eventuelt, hvilke typer yderligere omkostninger den rejsende typiske vil kunne forvente at skulle betale. Klageren var derfor berettiget til tilbagebetaling af den betalte resortafgift. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
2017/004427.06.2017Manglende bestilt mad på flyrejsen.
På både ud- og hjemrejsen fik klageren ikke leveret den bestilte veganske flymad. Ved fastsættelsen af nedslaget blev udgiften til mad om bord på flyet doblet op, idet der i overensstemmelse med fast ankenævnspraksis blev taget hensyn til den ulempe, manglen havde påført klageren. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/032023.03.2017Betaling af tillæg selv om alle lejligheder havde balkon og havudsigt.
Ved køb af rejsen betalte klageren tillæg for balkon og havudsigt. Af ”Hotelinformation” på bureauets hjemmeside, som klageren blev gjort bekendt med på bestillingstidspunktet, fremgik om lejlighedstillæg, at ”På visse hoteller opkræves ofte tillæg for større lejlighed, terrasse, balkon eller speciel udsigt. Ved bestilling af indkvartering med tillæg, vil disse fremgår af specifikationen på billetten. Beløbet fremgår separat i forhold til grundprisen, og kan blive opkrævet selv om alle lejligheder har terrasser, balkoner eller speciel udsigt.” Ved ankomsten til rejsemålet konstaterede klageren, at ”samtlige lejligheder har balkon/terrasse og alle ven­der ud mod havet.” Da klageren blev indkvarteret i en 2-værelseslejlighed med balkon og havudsigt, fandt Ankenævnet, at klageren var indkvarteret i henhold til aftalegrundlaget. Ankenævnet fandt imidlertid ikke at kunne tage stilling til de enkelte bureauers priskalkulationer, og klageren fandtes i øvrigt ved betalingen af de bestilte tillæg at have accepteret den af bureauet tilbudte pris på det samlede arrangement. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/014231.10.2016Manglende information om online tjek ind.
Klageren fik tilsendt sin flybillet som et skannet dokument, hvor linket til at læse mere om online tjek ind ikke kunne benyttes. Ved ankomsten til lufthavnen forsøgte klageren forgæves at tjekke ind online på de dertil opstillede automater. Ved indtjekningen blev klageren henvist til handlingsselskabet for der - mod gebyr - at få udskrevet boardingpas. Da klageren efter indholdet af materialet fra arrangøren, med rette havde kunnet forvente at kunne tjekke ind online i lufthavnen, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til tilbagebetaling af det opkrævede gebyr. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/006629.06.2016Opkrævning af salgstillæg (Olie og valutajusteringer).
Ankenævnet fandt, at et af bureauet opkrævet salgstillæg ved bestilling rejsen på bureauets hjemmeside var et obligatorisk tillæg. Da bureauets obligatoriske salgstillæg ikke var indregnet i pakkerejsens grundpris oplyst til klageren ved bestilling af rejsen, var klageren berettiget til tilbagebetaling af det opkrævede tillæg. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/004430.05.2016Drikkepenge. Klage over at de opkrævede drikkepenge ikke kom personalet til gode, men var et servicegebyr for at sikre høj kvalitetsstandard på service. Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at der skulle betales drikkepenge på 12 USD pr. person pr. dag. Da det i udbudsmaterialet var tydeligt anført, at beløbet ville blive opkrævet, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Den omstændighed, at bureauet havde benævnt beløbet drikkepenge og ikke servicegebyr kunne ikke føre til et andet resultat. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/016416.02.2016Indkvartering hos værtsfamilie på udvekslingsophold omfattet af lov om pakkerejser.
Da udvekslingsopholdet var købt hos en erhvervsdrivende og sammenholdt med vilkårene for rejsen og dennes pris, fandt Ankenævnet, at der er tale om indkvartering omfattet af pakkerejseloven, og at der således er tale om en pakkerejse, jf. pakkerejselovens § 2, stk. 1. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/009223.11.2015Opkrævning af valutatillæg. Bemærk: Ankenævnets afgørelse er indbragt for domstolene.
40 dage før afrejse sendte bureauet en faktura til klagerens datter med et tillæg pga. æn­dringer i valutakursen. Ankenævnet fandt, at bureauet i sine almindelige bestemmelser ikke på en tilstrækkelig tydelig måde havde redegjort for prisforhøjelser og prisnedsættelser og beregningsmåden herfor. Da bureauet ikke havde overholdt reglerne for prisforhøjelse i pakkerejselovens § 13, var bureauet ikke berettiget til at forhøje rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/007111.09.2015 Opkrævning af valutatillæg og afbestilling af flybilletter.
Klageren havde købt en rejse til seks personer. Ca. 4½ måned før afrejse afbestilte klageren rejsen for to personer. Som følge af afbestillingen sendte bureauet en ny faktura til klageren, hvor restbetalingen var reguleret med et valutatillæg pga. stigning i valutakursen. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke på en tilstrækkelig tydelig måde havde redegjort for prisforhøjelser og prisnedsættelser og beregningsmåden herfor. Klageren var derfor berettiget til tilbagebetaling af det opkrævede valutatillæg. Da bureauet havde godtgjort, at flybilletterne var ikke-refunderbare hos flyselskabet, var klageren ikke berettiget til yderligere tilbagebetaling for de to afbestilte rejser. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/002601.07.2015Ekstraopkrævning pga. uventet ekstraarbejde.
Bureauet opkrævede ca. 8 måneder efter aftalens indgåelse og 20 dage før afrejse et tillæg på 800 kr. pr. person. Under ankenævnsbehandlingen erkendte bureauet, at prisforhøjelsen skyldtes uventet ekstraarbejde og ikke, som meddelt klageren, forhøjede flyskatter. Ankenævnet fandt derfor, at bureauet ikke efter aftalens indgåelse var berettiget til at forhøje den aftalte pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/0115 (genoptaget)19.03.2015Klage over prisforhøjelse pga. forkert oplysning om pris på bureauets hjemmeside (afsagt med dissens).
Bureauet havde afvist klagerens køb af rejsen for 11.624 kr. under henvisning til, at der i udbudsmaterialet var tale om en åbenlys fejlskrift. Bureauet havde således gjort gældende, at der ikke var indgået en bindende aftale mellem parterne om køb af en rejse til den anførte pris, hvilket bureauet havde fået medhold i ved Ankenævnets afgørelse afsagt den 5. december 2014. Da der efterfølgende mellem sagens parter opstod uenighed om tilbagebetaling af det indbetalte beløb, besluttede Ankenævnets formand at genoptage sagen.
Efter en fornyet gennemgang af sagen lagde flertallet til grund, at klageren efter modtagelsen af det ændrede rejsebevis, hvor rejsens pris var hævet til i alt 38.124 kr., skriftligt havde meddelt bureauet, at hun ønskede at fastholde sit køb til 11.624 kr. I hvert fald i et sådant tilfælde, hvor rejsens pris i et fremsendt rejsebevis umiddelbart efterfølgende var genstand for en drøftelse, og hvor klageren efterfølgende inden rimelig tid indbragte sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, fandt flertallet, at det påhvilede bureauet som den professionelle aftalepart at sikre sig den fornødne skriftlige dokumentation for aftalevilkårene, jf. herved pakkerejselovens § 6, stk.1. Flertallet fandt derfor, at bureauet straks burde have tilbagebetalt det af klageren indbetalte beløb, idet der efter bureauets standpunkt ikke var indgået en bindende aftale om salg af rejsen på de af klageren hævdede vilkår, og idet bureauet ikke havde godtgjort, at der forelå en anden bindende aftale mellem parterne. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/008711.12.2013 Klageren købte en rejse for 4 personer med indkvartering i to dobbeltværelser. 8 dage inden afrejsen måtte en af klagerens medrejsende melde afbud på grund af sygdom i familien. Rejsen omfattede herefter 3 personer. Da den medrejsende fik sin andel af rejsens pris erstattet af sit forsikringsselskab og dermed havde betalt rejsen i henhold til bureauets almindelige betingelser, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke var berettiget til at opkræve enkeltværelsestillæg hos klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
2011/020324.10.2012Klagen vedrører forældelse af kompensationsgavekort. Klageren havde i forbindelse med en tidligere rejse med bureauet accepteret at modtage et gavekort som kompensation. Ankenævnet fandt derfor, at klageren ikke efterfølgende havde krav på at få ombyttet gavekortet til kontanter. Da både klagerens navn fremgik af gavekortet, og det var anført på gavekortet, at det ikke kunne overdrages til andre, fandt Ankenævnet endvidere, at klageren ikke havde krav på at kunne overdrage gavekortet til en anden person. Da klagerens navn fremgik af gavekortet, og bureauet således ikke kunne modtage gavekortet som betaling fra andre end klageren, fandt Ankenævnet, at den særlige undtagelse i forældelsesloven, hvorefter der kan aftales kortere frister for indløsning end forældelseslovens frister, ikke kunne finde anvendelse på de foreliggende gavekort, jf. forældelseslovens § 26, stk. 4. Bureauet skulle derfor anerkende, at de gavekort, der var udstedt til klageren og klagerens medrejsende hver især først var forældet efter 3 år regnet fra udstedelsestidspunktet. Klager delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
336/200421.09.2005Enkeltværelsestillæg.
Klagerens rejseledsager, der havde tegnet afbestillingsforsikring, blev syg og afbestilte sin rejse. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke havde været berettiget til at opkræve klageren et enkeltværelsestillæg, da der var tegnet afbestillingsforsikring for den kunde, der ikke kom med på rejsen. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage