Krig, terror, naturkatastrofer, stejker og lign.

Sags nrDato for kendelse Resumé
22-61729.08.2022Bagageforsinkelse som følge af uvarslet strejke hos bagagehåndteringspersonale
Klageren og dennes medrejsende manglede pga. en uvarslet strejke blandt bagagehåndterings­personalet hos flyselskabets samarbejdspartner i lufthavnen deres bagage under hele skirejsen. Bagagen blev først udleveret til klageren og dennes medrejsende ved ankomsten til lufthavnen på hjemrejsen. Forholdsmæssigt afslag gives efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 27, på et objektivt grundlag og derfor uafhængigt af, om manglen – den forsinkede bagage – kan bebrejdes rejsearrangøren. Lovens § 28, stk. 1, nr. 3, om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder vedrører kun rejsearrangørens fritagelse for erstatningsansvar og ikke om betaling af forholdsmæssigt afslag som følge af mangler pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. På den baggrund fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ved fastsættelsen af nedslagets størrelse lagde Ankenævnet vægt på, at rejsens formål var at stå på ski, at klageren løbende fik besked fra rejsearrangøren om, at bagagen kunne ankomme under ferien og dermed måtte foretage nødindkøb af flere omgange, samt at klageren og en medrejsende manglede personligt skiudstyr. Det er Ankenævnets vurdering, at der med den uvarslede strejke blandt bagagehåndterings­personalet hos flyselskabets samarbejdspartner på afrejsedagen forelå et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som er omfattet af lovens § 28, stk. 1, nr. 3. Rejsearrangøren var derfor ikke erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som følge deraf. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
20-151008.02.2021Udgangsforbud på rejsemålet fra dag 4.
Pga. risikoen for smitte med Corona-virus (Covid-19), blev der i Spanien, herunder på klagerens rejsemål, indført udgangsforbud. Som følge heraf blev klageren informeret om at opholde sig på hotelværelset, og hotellets faciliteter, herunder pool- og fitnessområde, blev lukket. Klageren var under disse omstændigheder berettiget til at ophæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen havde haft for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-3618.09.2019Manglende underretning ang. skovbrande i området.
Der havde kort tid før klagerens ankomst været en skovbrand, som medførte omfattende ødelæggelser i området, hvor det bestilte hotel var beliggende. Selv om det bestilte hotel var gået fri af skovbranden, fandt Ankenævnet, efter en helhedsvurdering, og ud fra bureauets hotel- og områdebeskrivelse, at klagerens rejse var påvirket i en sådan grad, at bureauet burde have tilbudt klageren hæveadgang før afrejsen. Da bureauet ikke havde underrettet klageren, havde det frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Ankenævnet fandt herefter, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her

17-29904.07.2018Manglende underretning om afbestilling ved orkan.
Pga. orkanen Irma ændrede klageren dagen før afrejse sin rejse. Ankenævnet fandt, at der dagen før afrejse, hvor klageren ændrede rejsen, forelå en situation på klagerens rejsemål, der var omfattet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Da bureauet ikke havde godtgjort at have underrettet klageren om retten til at afbestille rejsen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2, og havde derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, jf. samme lovs § 16. Som følge af ændringen af rejsemål mistede klageren motorcykelleje i to dage samt tre nætters hotelophold. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/021419.12.2017Manglende underretning om ændring af Udenrigsministeriets rejsevejledning gav ikke klageren hæveadgang.
Inden klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningen til Malaysia, og frarådede ikke-nødvendige rejser til ”Sabahs østkyst mellem havnebyerne Sandakan og Tawau samt øerne ud for kysten pga. risiko for bortførelse. Det gælder blandt andet øerne Pom Pom, Mabul, Sipadan, Selingan (”Turtle Island”) og Langkayan.”.  Udenrigsministeriet anførte endvidere ”Byerne Sandakan, Lahad Datu og Tawau kan bruges som udgangspunkt for besøg ind i landet, men vi fraråder ikke-nødvendige rejser på kyststrækningen mellem de tre byer.” Efter Ankenævnets opfattelse var det planlagte ophold på Selingan Island og den benyttede sejlrute fra Sandakan til Kinabatangan River og retur omfattet af Udenrigsministeriets Rejsevejledning. På denne baggrund, og under hensyn til at turen til Selingan Island for at se havskildpadder var en af turens højdepunkter, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler. Ankenævnet fandt dog ikke, at rejsen havde været ganske uden værdi for klageren, og der var derfor ikke grundlag for at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/024802.06.2017Transit under militærkup i Tyrkiet og manglende underretning om hæveadgang.
Dagen før klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til Tyrkiet, således at ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet blev frarådet og anførte videre, at ”Danskere der skal i transit i tyrkiske lufthavne anbefales at kontakte sit flyselskab vedr. dette.” Om natten på afrejsedagen meddelte bureauet klageren, at rejseplanen var ændret, således at flyafgangen samme dag var blevet ændret, da bureauets landingstil­la­del­se til Rhodos var inddraget, og at klagerens udrejse i stedet skulle foregå med fly til Dalaman lufthavn i Tyrkiet, bus til Marmaris havn og båd til Rhodos.Da klageren ikke udelukkende var i transit i lufthavnen, men i stedet transporteres i bus ud af lufthavnen i Tyrkiet til en havn, hvorfra klageren transporteres med færge ud af Tyrkiet, fandt Ankenævnet, at den konkrete udrejse var omfattet af pakkerejse­lovens § 9, stk. 3. Da bureauet mod klagerens benægtelse ikke havde godtgjort at have underrettet klageren om retten til at afbestille rejsen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter efter pakkerejseloven og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Som følge af den ændrede udrejse via Tyrkiet – navnlig under hensyn til Udenrigsministeriets rejsevejledning til Tyrkiet på tidspunktet for ændringen af udrejsen var rejsen behæftet med en væsentlig mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/025302.06.2017Transit under militærkup i Tyrkiet og underretning om hæveadgang.
Dagen før klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til Tyrkiet, således at ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet blev frarådet og anførte videre, at ”Danskere der skal i transit i tyrkiske lufthavne anbefales at kontakte sit flyselskab vedr. dette.” Om natten på afrejsedagen meddelte bureauet klageren, at rejseplanen var ændret, således at flyafgangen samme dag var blevet ændret, da bureauets landingstil­la­del­se til Rhodos var inddraget, og at klagerens udrejse i stedet skulle foregå med fly til Dalaman lufthavn i Tyrkiet, bus til Marmaris havn og båd til Rhodos. Da klageren ikke udelukkende var i transit i lufthavnen, men i stedet transporteres i bus ud af lufthavnen i Tyrkiet til en havn, hvorfra klageren transporteres med færge ud af Tyrkiet, fandt Ankenævnet, at den konkrete udrejse var omfattet af pakkerejse­lovens § 9, stk. 3. Da klageren ikke havde bestridt, at bureauet i telefonsamtalen underrettede klageren om retten til at hæve aftalen, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke havde tilsidesat sine pligter om underretning efter pakkerejseloven. Klageren delvis medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/027817.02.2017Afskåret fra retten til at afbestille i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3.
Den 16. juli 2016 frarådede Udenrigsministeriet ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet. Som følge heraf forsøgte klageren telefonisk den 16. juli 2016 – 11 dage før afrejse - at afbestille sin rejse i henhold til § 9, stk. 3, pga. forsøg på militærkup i Tyrkiet den 15. juli 2016. Uanset at Udenrigsministeriet allerede den 17. juli 2016 igen ændrede rejsevejledningen, så rejser til Tyrkiet ikke længere blev frarådet, fandt Ankenævnet, at bureauet havde afskåret klageren fra at benytte sin ret til at kunne afbestille sin rejse i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3, i det tidsrum hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til Tyrkiet. På denne baggrund, og henset til at klageren var utryg på rejsemålet og derfor valgte at opholde sig på hotellet under hele rejsen, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/014220.04.2016Manglende oplysning om afbestillingsregler ved afbestilling 2 dage før afrejsen.
Klageren ønskede 14 dage før afrejsen at afbestille rejsen under henvisning til Udenrigsministeriets Rejsevejledning, hvoraf fremgik, at ”Terrortruslen er stadig størst på den nordlige del af Sinai-halvøen. Der er indført und­tagel­ses­til­stand og udgangsforbud mellem kl. 20:00 og 07:00 på den nordlige og centrale del af Sinai-halv­øen.” Herefter var der drøftelser mellem parterne om ændring af afrejsetidspunkt eller salg af rejsen til anden side, frem til 2 dage før afrejsen, hvor klageren endeligt afbestilte sin rej­se. Ankenævnets fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten havde foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var om­fat­­­tet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Klagerens afbestilling var derfor omfattet af bureauets almindelige afbestillingsregler. Da bureauet ikke havde godtgjort, at klageren inden aftalens indgåelse var blevet bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen, kunne arrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Under hensyn til tidspunktet for afbestillingen, og da arrangøren på dette tidspunkt ikke havde haft mulighed for at afsætte rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger for derved at begrænse sit tab, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Ved tilbagebetalingen heraf var bureauet berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/009405.03.2015Afbestilling af rejsen.
Klageren afbestilte 14 dage før afrejse rejsen med henvisning til en rejsevejledning fra Udenrigsministeriet. Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten havde foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var om­fat­­­tet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Klageren kunne derfor ikke afbestille rejsen i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3. Bureauet kunne imidlertid ikke godtgøre, at klageren inden aftalens indgåelse var blevet gjort bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen. Arrangørens almindelige afbestillingsvilkår blev derfor tilsidesat, og bureauet kunne alene kræve et passende vederlag. Under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, blev vederlaget fastsat til 50 % af rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/009126.09.2012Klageren valgte dagen før afrejse på baggrund af Udenrigsministeriets vejledninger om rejser til Syrien og danske og udenlandske mediers oplysninger om tilstanden i Syrien i forhold til risikoen for omfattende uroligheder og terrorhandlinger, at aflyse sin rundrejse til Syrien. Ankenævnet fandt, på baggrund af Udenrigsministeriets vejledninger fra dagen før afrejse og selve afrejsedagen og bureauets forklaring om, at det havde en stor gruppe på en anden rundrejse i Syrien i samme periode som klageren skulle have været der, som havde forløbet uden problemer, at klagerens rejse kunne have været gennemført uden væsentlige ændringer i det planlagte program. Klagerens afbestilling er derfor omfattet af bureauets almindelige afbestillingsregler. Klageren var derfor alene berettiget til tilbagebetaling af skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/023419.04.2011Ankenævnet anså den af de græske flylederes iværksatte ”arbejde efter reglerne-aktion” for en situation, som ikke kunne henføres til den særlige undtagelse, der fremgår af pakkerejselovens § 17, stk. 1, litra 4, om force majeure lignende forhold. Klageren var derfor berettiget til at få erstattet den ekstra udgift til parkeringsafgift, som den næsten 12 timers forsinkede hjemrejse medførte for klageren. Klageren delvist medhold. Læs kendelsen her
2009/010418.01.2010Ankenævnet fandt, at forholdene i forbindelse med generalstrejken på klagerens afrejsetidspunkt var af en sådan karakter, at bureauet burde have underrettet klageren herom som foreskrevet i pakkerejselovens § 15. Da generalstrejken bl.a. medførte forringede muligheder for indkøb af navnlig madvarer og for restaurantbesøg samt betydelige indskrænkninger i klagerens bevægelsesfrihed, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med sådanne mangler, at klageren var berettiget til et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Ankenævnet fandt, at afslaget som udgangspunkt skulle beregnes som et nedslag i pakkerejsens samlede pris som anført på klagerens faktura svarende til den procentvise værdiforringelse af rejsen i sin helhed. Ved beregningen af afslaget blev der dog også i et vist omfang taget hensyn til den omstændighed, at prisen for landarrangementerne til Peru, Martinique og til Florida som ”særskilte pakker” var fastsat hver for sig på klagerens faktura. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
312/200518.05.2006Bureauet afbrød klagerens ferie 1 uge før planlagt – efter 1 uges Nilkrydstogt – pga. terrorangreb på feriemålet. Klagerens rejse bestod, dels af en uges Nilkrydstogt, dels af 3 dage i Cairo og 4 dage i Sharm el-Sheikh. Ankenævnet fandt, at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris svarende til den procentvise værdiforringelse af rejsen i sin helhed, dvs. bestemt ud fra klagerens bestilling og betaling af en 2 ugers rejse. Ankenævnet fandt derfor ikke – som påberåbt af bureauet – at nedslaget for klagerens forringede ferieoplevelse skulle beregnes blot som forskellen i prisen mellem 1 og 2 ugers rejse baseret på den særskilte ugepris herfor, der i kataloget er oplistet i de tilfælde, hvor en kunde køber en særskilt rejse bestående enten af en uges krydstogt eller af en uges ophold i Cairo/Sharm el-Sheikh. Da den opståede mangel var forårsaget af terrorangrebet, havde klageren derimod ikke krav på erstatning for spildte feriedage. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage