Ankenævnets kompetence

Sags nrDato for kendelseResumé
2016/008029.09.2016Skiskole bestilt via link fra bureauet.
Efter bestilling af skirejsen, bestilte klageren og hans medrejsende dansk skiskole til deres børn hos en dansk skiskoleudbyder ved benyttelse af et link, der var udleveret af bureauet.Uanset at klageren modtog et link fra bureauet, og at bureauets navn blev nævnt i bestillingsfasen på skiskoleudbyderens hjemmeside, fandt Ankenævnet, at klageren og dennes medrejsende burde have indset, at skiskolen blev bestilt hos en anden virksomhed end bureauet. Da skiskolen ikke var købt som en del af pakkerejse, havde Ankenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Sagen blev derfor afvist fra realitetsbehandling. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/016416.02.2016Indkvartering hos værtsfamilie på udvekslingsophold omfattet af lov om pakkerejser.
Da udvekslingsopholdet var købt hos en erhvervsdrivende og sammenholdt med vilkårene for rejsen og dennes pris, fandt Ankenævnet, at der er tale om indkvartering omfattet af pakkerejseloven, og at der således er tale om en pakkerejse, jf. pakkerejselovens § 2, stk. 1. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/017619.03.2015Klage over bortkommet bagage.
Da bureauet i dets besvarelse af klagerens reklamation 11 måneder tidligere havde henvist til dets underleverandør - bagage håndteringsselskabet, og klageren herefter vedholdende og løbende havde kontakt med underleverandøren, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde udvist passivitet over for bureauet. Sagen blev derfor realitetsbehandlet. Klageren havde ikke fået udleveret sin bagage ved ankomst til rejsemålet og havde heller ikke modtaget sin bagage efter hjemkomst. På denne baggrund, og under hensyn til den gene det havde været for klageren at måtte undvære sin bagage under hele ferieopholdet og på at skulle bruge tid på at kontakte bureauets lokale repræsentant herom og foretage nødindkøb, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med mangler, der berettigede kla­ge­ren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/020324.10.2012Klagen vedrører forældelse af kompensationsgavekort. Klageren havde i forbindelse med en tidligere rejse med bureauet accepteret at modtage et gavekort som kompensation. Ankenævnet fandt derfor, at klageren ikke efterfølgende havde krav på at få ombyttet gavekortet til kontanter. Da både klagerens navn fremgik af gavekortet, og det var anført på gavekortet, at det ikke kunne overdrages til andre, fandt Ankenævnet endvidere, at klageren ikke havde krav på at kunne overdrage gavekortet til en anden person. Da klagerens navn fremgik af gavekortet, og bureauet således ikke kunne modtage gavekortet som betaling fra andre end klageren, fandt Ankenævnet, at den særlige undtagelse i forældelsesloven, hvorefter der kan aftales kortere frister for indløsning end forældelseslovens frister, ikke kunne finde anvendelse på de foreliggende gavekort, jf. forældelseslovens § 26, stk. 4. Bureauet skulle derfor anerkende, at de gavekort, der var udstedt til klageren og klagerens medrejsende hver især først var forældet efter 3 år regnet fra udstedelsestidspunktet. Klager delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/033025.08.2011Klageren havde købt købt en skibstransport med indkvartering i indvendig kahyt. Da overnatning under transport ikke er indkvartering, fandt Ankenævnet, at sagen omhandlede køb af kun skibstransport. Da klageren ikke havde købt en pakkerejse, havde Ankenævnet ikke kompetence til at behandle sagen. Sagen blev derfor afvist fra realitetsbehandling. Læs hele kendelsen her.
2010/031814.06.2011Klageren gjorde krav på at modtage kompensation i henhold til EU-forordning 261/2004 på grund af klagerens forsinkede hjemkomst. Klagerens krav blev med henvisning til § 15 i Ankenævnets vedtægter afvist fra realitetsbehandling. Læs kendelsen her
2008/012227.10.2008Passivitet.
Ankenævnets sekretariat havde afvist klagerens sag, idet sagen først ca. 8 måneder efter bureauets utilfredsstillende afslag var blevet indbragt for Ankenævnet. Klageren ønskede sekretariatets afgørelse indbragt for Ankenævnet. Ankenævnet vil efter sin praksis som udgangspunkt anse en klage, der indgives til Nævnet på dette tidspunkt for at være indgivet så sent, at klageren har mistet retten til behandling ved klagenævnet. Da klageren ikke havde angivet nogen særlig berettiget grund til den sene henvendelse til Ankenævnet afviste klagen med henvisning til vedtægternes § 8 at realitetsbehandle sagen. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
368/200716.02.2009Da klageren ikke havde angivet nogen særlig berettiget grund til, at hun først knap 3 måneder efter hjemkomst havde rettet henvendelse til bureauet, fandt Ankenævnet, at bureauet havde haft en berettiget forventning om, at klageren ikke ville forfølge sagen yderligere. Ankenævnet afviste klagen med henvisning til vedtægternes § 8, stk. 2 at realitetsbehandle sagen. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage