Afbestille, hæve, afbryde, overdrage rejsen (Klager)

Sags nrDato for kendelseResumé
19-117906.02.2020Afbestilling og ikke hæveadgang ved ændring af to udflugter før afrejse.
Klage over ændring af to udflugter før afrejse. En kabelbanetur og en togtur blev før afrejse ændret til to andre udflugter. Ankenævnet fandt ikke, at de omhandlede afvigelser indebar en væsentlig ændring af et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, og klageren havde derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren accepterede herefter - 6 dage før afrejse – at rejsearrangøren afbestilte rejsen. Da rejsearrangøren i forbindelse med bekræftelse af aftalen ikke på et varigt medium havde oplyst klageren om rejsearrangørens vilkår for afbestilling af rejsen, fandt Ankenævnet, at rejsearrangørens afbestillingsvilkår ikke var en del af aftalegrundlaget. Rejsearrangøren var herefter under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, og da rejsearrangøren var vidende om den aflyste togtur, alene berettiget til at opkræve et mindre afbestillingsgebyr. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

19-6718.09.2019Manglende tilbud af afbestillingsforsikring ved aftalens indgåelse. Klageren afbestilte 15 dage før afrejsen pga. sygdom rejsen. Da bureauet ikke havde godtgjort, at det inden indgåelsen af aftalen skriftligt havde oplyst klageren om mulighederne og vilkårene for at tegne en afbestillingsforsikring, fandt Ankenævnet, at klageren havde krav på at blive stillet, som om behørig sygeafbestillingsforsikring var bestilt. Klageren havde derfor krav på tilbagebetaling det indbetalte beløb. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-6320.08.2018Manglende frivillige under en del af opholdet.
Af udbudsmaterialet fremgik, at ”Du møder andre internationale frivillige”. Uanset, klageren var eneste frivillige på projektet i vildtreservatet i de første planlagte 2 uger ud af 8 uger fandt Ankenævnet efter en samlet vurdering ikke at formål var væsentligt forfejlet, og klageren var derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen. Rejsen var imidlertid behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/015319.12.2017Mangler berettigede ikke til ophævelse af aftale.
Klageren, der havde købt en 14 dages rejse, valgte at afbryde rejsen efter en uge på rejsemålet. Ankenævnet lagde til grund, at airconditionanlægget på klagerens hotelværelser var utilfredsstillende, hotellets elevatorer var defekte, og at en rejsedeltager pådrog sig en skade på et søm, som stak op af gulvet på klagerens værelse. På denne baggrund, og henset til at klageren flyttede til et andet værelse på hotellet dag 2, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet fandt dog ikke, at rejsen havde været ganske uden værdi for klageren, og der var derfor ikke er grundlag for at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/012829.09.2017Oplysning om rejseydelse kunne ikke refunderes.
64 dage før afrejse afbestilte klageren sin rejse. Klageren havde betalt depositum. Ankenævnet fandt, at bureauet på bestillingstidspunktet tilstrækkeligt tydeligt havde gjort klageren opmærksom på, at der for den bestilte rejse – konkret for det ene hotel – gjaldt særlige vilkår, som medførte, at hotelbookingen ikke var refunderbar, og at bureauet har godtgjort, at hotelbookingen ikke var refunderbar hos underleverandøren. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at vederlaget, bureauet kunne opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering, passende kunne fastsættes til det af bureauet opkrævede depositum hvori indgik et beløb, hvor bureauets afbestillingsret over for tredjemand var begrænset. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/024802.06.2017Transit under militærkup i Tyrkiet og manglende underretning om hæveadgang.
Dagen før klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til Tyrkiet, således at ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet blev frarådet og anførte videre, at ”Danskere der skal i transit i tyrkiske lufthavne anbefales at kontakte sit flyselskab vedr. dette.” Om natten på afrejsedagen meddelte bureauet klageren, at rejseplanen var ændret, således at flyafgangen samme dag var blevet ændret, da bureauets landingstil­la­del­se til Rhodos var inddraget, og at klagerens udrejse i stedet skulle foregå med fly til Dalaman lufthavn i Tyrkiet, bus til Marmaris havn og båd til Rhodos. Da klageren ikke udelukkende var i transit i lufthavnen, men i stedet transporteres i bus ud af lufthavnen i Tyrkiet til en havn, hvorfra klageren transporteres med færge ud af Tyrkiet, fandt Ankenævnet, at den konkrete udrejse var omfattet af pakkerejse­lovens § 9, stk. 3. Da bureauet mod klagerens benægtelse ikke havde godtgjort at have underrettet klageren om retten til at afbestille rejsen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter efter pakkerejseloven og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. I følge af den ændrede udrejse via Tyrkiet – navnlig under hensyn til Udenrigsministeriets rejsevejledning til Tyrkiet på tidspunktet for ændringen af udrejsen var rejsen behæftet med en væsentlig mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/025302.06.2017Transit under militærkup i Tyrkiet og underretning om hæveadgang.
Dagen før klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til Tyrkiet, således at ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet blev frarådet og anførte videre, at ”Danskere der skal i transit i tyrkiske lufthavne anbefales at kontakte sit flyselskab vedr. dette.” Om natten på afrejsedagen meddelte bureauet klageren, at rejseplanen var ændret, således at flyafgangen samme dag var blevet ændret, da bureauets landingstil­la­del­se til Rhodos var inddraget, og at klagerens udrejse i stedet skulle foregå med fly til Dalaman lufthavn i Tyrkiet, bus til Marmaris havn og båd til Rhodos. Da klageren ikke udelukkende var i transit i lufthavnen, men i stedet transporteres i bus ud af lufthavnen i Tyrkiet til en havn, hvorfra klageren transporteres med færge ud af Tyrkiet, fandt Ankenævnet, at den konkrete udrejse var omfattet af pakkerejse­lovens § 9, stk. 3. Da klageren ikke havde bestridt, at bureauet i telefonsamtalen underrettede klageren om retten til at hæve aftalen, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke havde tilsidesat sine pligter om underretning efter pakkerejseloven. Klageren delvis medhold. Læs hele kendelsen her
2016/035011.04.2017Ændring af mellemlanding uden flyskift til mellemlanding med flyskift.
På bestillingstidspunktet inkluderede klagerens rejse fly fra Danmark til Cypern med en mellemlanding i Antalya uden flyskift. I de rejsedokumenter klageren modtog 4 dage før afrejse, var rejsen ændret således at mellemlandingen var i Istanbul og med flyskift. Uanset ændringen ville påføre klageren gener, fandt Ankenævnet, at ændringen ikke var en væsentlig misligholdelse af aftalen eller lå uden for, hvad klageren måtte tåle. Klageren havde derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt i henhold til pakkerejselovens § 16. Da klageren ikke havde godtgjort, at bureauet havde lovet tilbagebetaling af rejsens pris, som følge af ændringen af mellemlandingen på ud- og hjemrejse, fandt Ankenævnet, at klagerens ophævelse af aftalen skulle anses for en afbestilling. Da bureauet inden aftalens indgåelse ikke havde gjort klageren bekendt med de gældende vilkår for afbestilling af rejsen blev bureauets almindelige afbestillingsvilkår i det konkrete tilfælde tilsidesat. Da bureauet på tidspunktet for klagerens afbestilling ikke havde haft mulighed for at afsætte rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger for derved at begrænse sit tab, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/028206.03.2017Hotelunderleverandørs konkurs.
En af bureauets underleverandører blev erklæret konkurs fredag. Ved ankomsten til hotellet fredag lokal tid blev klageren indkvarteret på det bestilte hotel. Mandag aften lokal tid oplyste hotellet klageren om, at det ikke havde modtaget betaling for opholdet. Klageren skulle derfor betale for opholdet ved udtjekning. Om tirsdagen valgte klageren pga. den økonomiske usikkerhed at tjekke ud fra hotellet. Ved udtjekningen blev klageren opkrævet et beløb for opholdet i perioden fredag til tirsdag. Da klageren ved udtjekningen blev afkrævet betaling, har klageren betalte to gange for indkvarteringen på hotellet i perioden fredag til tirsdag var klageren berettiget til at få refunderet ekstraudgiften til det bestilte hotel. Ankenævnet fandt endvidere, at bureauet ikke var berettiget til at pålægge klageren betalingspligten overfor det bestilte hotel pga. dets underleverandørs konkurs, hvorfor formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog således, at der fastsættes en godtgørelse til bureauet, idet rejsen ikke havde været uden værdi for klageren, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/027817.02.2017Afskåret fra retten til at afbestille i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3.
Den 16. juli 2016 frarådede Udenrigsministeriet ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet. Som følge heraf forsøgte klageren telefonisk den 16. juli 2016 – 11 dage før afrejse - at afbestille sin rejse i henhold til § 9, stk. 3, pga. forsøg på militærkup i Tyrkiet den 15. juli 2016. Uanset at Udenrigsministeriet allerede den 17. juli 2016 igen ændrede rejsevejledningen, så rejser til Tyrkiet ikke længere blev frarådet, fandt Ankenævnet, at bureauet havde afskåret klageren fra at benytte sin ret til at kunne afbestille sin rejse i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3, i det tidsrum hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til Tyrkiet. På denne baggrund, og henset til at klageren var utryg på rejsemålet og derfor valgte at opholde sig på hotellet under hele rejsen, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/009029.09.2016Tilsidesættelse af bureauets almindelige afbestillingsregler.
Klageren afbestilte pga. sygdom sin rejse 12 dage før afrejse. Uanset, at klageren ved bekræftelsen af aftalen havde modtaget oplysning om bureauets afbestillingsregler, fandt Ankenævnet i det foreliggende tilfælde, hvor bureauet intet ville refundere klageren, at bureauets afbestillingsregler var urimelige, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Bureauet kunne derfor alene kræve et passende vederlag, der var fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, jf. lov om pakkerejser § 9, stk. 1. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/014220.04.2016Manglende oplysning om afbestillingsregler ved afbestilling 2 dage før afrejsen.
Klageren ønskede 14 dage før afrejsen at afbestille rejsen under henvisning til Udenrigsministeriets Rejsevejledning, hvoraf fremgik, at ”Terrortruslen er stadig størst på den nordlige del af Sinai-halvøen. Der er indført und­tagel­ses­til­stand og udgangsforbud mellem kl. 20:00 og 07:00 på den nordlige og centrale del af Sinai-halv­øen.” Herefter var der drøftelser mellem parterne om ændring af afrejsetidspunkt eller salg af rejsen til anden side, frem til 2 dage før afrejsen, hvor klageren endeligt afbestilte sin rej­se. Ankenævnets fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten havde foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var om­fat­­­tet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Klagerens afbestilling var derfor omfattet af bureauets almindelige afbestillingsregler. Da bureauet ikke havde godtgjort, at klageren inden aftalens indgåelse var blevet bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen, kunne arrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Under hensyn til tidspunktet for afbestillingen, og da arrangøren på dette tidspunkt ikke havde haft mulighed for at afsætte rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger for derved at begrænse sit tab, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Ved tilbagebetalingen heraf var bureauet berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/012016.10.2015Tilbagebetaling af flybilletter i forbindelse med afbestilling af rejse.
Klageren afbestilte sin rejse 66 dage før afrejse. Da klageren pga. fejl i mailadressen ikke har modtaget bureauets mail af 10. april 2015 med oplys­ning om, at de bestilte flybilletter ikke var refunderbare, og da dette endvidere ikke fremgik af fakturaen, fandt Ankenævnet, at bureauet under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakke­rejsens karakter, alene var berettiget til at opkræve et afbe­stillings­gebyr på 1.000 kr. pr. person, som anført i bureauets ”Handelsbetingelser – Pakke­rejser”. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/007111.09.2015Opkrævning af valutatillæg og afbestilling af flybilletter.
Klageren havde købt en rejse til seks personer. Ca. 4½ måned før afrejse afbestilte klageren rejsen for to personer. Som følge af afbestillingen sendte bureauet en ny faktura til klageren, hvor restbetalingen var reguleret med et valutatillæg pga. stigning i valutakursen. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke på en tilstrækkelig tydelig måde havde redegjort for prisforhøjelser og prisnedsættelser og beregningsmåden herfor. Klageren var derfor berettiget til tilbagebetaling af det opkrævede valutatillæg. Da bureauet havde godtgjort, at flybilletterne var ikke-refunderbare hos flyselskabet, var klageren ikke berettiget til yderligere tilbagebetaling for de to afbestilte rejser. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004501.07.2015Usædvanlig stor forekomst af søgræs på hotellets strand.
Klageren havde købt en rejse til et hotel med privat strand med gode muligheder for at snorkle og bade. Under klagerens ophold forekom usædvanligt store mængder søgræs på stranden, som forhind­rede klageren i at bade og snorkle. Uanset at der var tale om et naturfænomen, fandt Ankenævnet, at bureauet burde have oplyst klageren herom. Da bureauet ikke informerede klageren, havde bureauet tilsidesat sine pligter efter pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/021221.05.2015Klageren afbestilte 74 dage før afrejse sin rejse pga. risikoen for terror og Ebola. Da klageren i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3 først kunne afbestille vederlagsfrit 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, var klageren alene berettiget til at afbestille rejsen i henhold til bureauets afbestillingsregler. Ankenævnet fandt at vederlaget, bureauet kunne opkræve ved afbestillingen i det konkrete tilfælde, kunne fastsættes til det opkrævede depositum. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/009405.03.2015Afbestilling af rejsen.
Klageren afbestilte 14 dage før afrejse rejsen med henvisning til en rejsevejledning fra Udenrigsministeriet. Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten havde foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var om­fat­­­tet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Klageren kunne derfor ikke afbestille rejsen i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3. Bureauet kunne imidlertid ikke godtgøre, at klageren inden aftalens indgåelse var blevet gjort bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen. Arrangørens almindelige afbestillingsvilkår blev derfor tilsidesat, og bureauet kunne alene kræve et passende vederlag. Under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, blev vederlaget fastsat til 50 % af rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
2014/012019.11.2014Af Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvorefter klageren valgte at afbestille sin rejse, fremgik at ”Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til hele det sydlige Sinai. Udenrigsmin­isteriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten med undtagelse af rejser til turist­områderne ved Rødehavet (herunder Hurghada) samt Luxor og Aswan og Nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel.” Da Udenrigsministeriet i rejsevejledningen frarådede rejser til det sydlige Sinai, hvor Sharm el Sheikh ligger, og ikke konkret havde nævnt Sharm el Sheikh, som en del af de undtagede turist­om­råder ved Rødehavet, fandt Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente, at Udenrigsministeriet frarådede rejser til Sharm el Sheikh. Klageren var derfor berettiget til at afbestille rejsen og få samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, tilbage. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/010311.11.20142 dage før afrejsen modtog klageren flybilletter, hvoraf fremgik, at afrejsen var fremrykket fra om eftermiddagen til tidligt om morgenen samme dag. Den ændrede flyafgang medførte endvidere en mellemlanding og en forlængelse af transporttiden med 4 timer og 55 minutter. Efter en helhedsbedømmelse fandt Ankenævnet, uanset at bureauet havde taget forbehold for ændringer af de oplyste flytider, at klageren var berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/009611.11.20143 dage før afrejsen  modtog klageren flybilletter, hvoraf fremgik, at rejsetidspunkterne og rejseruten var ændret på både ud- og hjemrejsen. Ændringerne indebar, at klagerens ophold på 4 dage blev afkortet med 7 timer og 30 minutter, og at transporttiden blev forøget med 6 timer og 25 minutter. Ankenævnet fandt efter en helhedsbedømmelse, herunder henset til rejsens art og tidsmæssige udstrækning, at ændringerne havde et sådant omfang og en sådan beskaffenhed, at klageren var berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/033228.08.2014Bureauet havde sendt et tilbud på en golfrejse til Dubai til en pris på 20.895 kr. pr. person til klageren. Efter klageren havde accepteret tilbuddet, meddelte bureauet, at dets agent havde oplyst forkert pris på hotellet, således at rejsens pris i stedet var 28.895 kr. pr. person. Ankenævnet fandt, uanset at bureauet havde oplyst, at ydelserne ikke var bekræftet og klage­ren ikke havde modtaget en faktura, at det accepterede tilbud var bindende for bureauet. Bureauet kunne derfor ikke efter­følgende forhøje den aftalte pris pga. en fejl hos bureauets agent, jf. pakkerejselovens § 13. Klageren var derfor berettiget til at købe en rejse hos et andet rejsebureau på samme hotel i samme periode som den oprindeligt bestilte rejse. Bureauet blev pålagt at betale prisdifferencen mellem den oprindelig købte rejse og erstatningsrejsen, som klageren havde købt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/001812.11.2013Klageren afbestilte sin rejse mere end 3 måneder før afrejsen, og var ikke dækket af en afbestillingsforsikring. Bureauet havde i fakturaen oplyst, at den bestilte billettype ikke kunne ændres, annulleres eller refunderes efter, at depositum var indbetalt. Ankenævnet fandt derfor, at bureauet havde gjort klageren opmærksom på, at der i det konkrete tilfælde gjaldt særlige afbestillingsvilkår. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/003328.01.2013Klageren afbestilte sin rejse rejse mere end 45 dage før afrejsen. Bureauet havde ved bestilling af rejsen mundtligt oplyst klageren om, at flybilletterne ikke kunne refunderes eller ændres. Klageren kunne derfor ikke få prisen for flybilletterne tilbagebetalt. Da flybilletterne ikke blev benyttet, var klageren berettiget til at få refunderet de betalte skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/002820.12.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren afbestilte sin rejse rejse 24 dage før afrejse. Klageren havde inden aftalens indgåelse modtaget bureauets rejsebetingelser, herunder betingelser vedrørende afbestilling af rejsen. Flertallet fandt, at bureauet under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, var berettiget til at beregne sig et vederlag på 50 % af rejsens pris, som anført i rejsebetingelserne. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/009626.09.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren afbestilte rejsen 8 dage efter betaling af depositum og 100 dage inden afrejse, og krævede det indbetalte depositum tilbagebetalt. Af bureauets betingelser fremgik, at klageren ved afbestilling før indbetaling af restbeløbet mistede det indbetalte depositum. Flertallet fandt, at vederlaget bureauet i det konkrete tilfælde kunne kræve kunne fastsættes til 2.000 kr. pr. person. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/009126.09.2012Klageren valgte dagen før afrejse på baggrund af Udenrigsministeriets vejledninger om rejser til Syrien og danske og udenlandske mediers oplysninger om tilstanden i Syrien i forhold til risikoen for omfattende uroligheder og terrorhandlinger, at aflyse sin rundrejse til Syrien. Ankenævnet fandt, på baggrund af Udenrigsministeriets vejledninger fra dagen før afrejse og selve afrejsedagen og bureauets forklaring om, at det havde en stor gruppe på en anden rundrejse i Syrien i samme periode som klageren skulle have været der, som havde forløbet uden problemer, at klagerens rejse kunne have været gennemført uden væsentlige ændringer i det planlagte program. Klagerens afbestilling er derfor omfattet af bureauets almindelige afbestillingsregler. Klageren var derfor alene berettiget til tilbagebetaling af skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/030314.06.2011Klageren valgte efter ca. 1½ måneds ophold ved sin og sine forældres underskrift på bureauets ”Frivillig afbrydelse af programmet”-blanket at afbryde sit High School ophold i USA. Da bureauet ikke havde udarbejdet skriftlige aftalevilkår for klagerens rejsearrangement og således ikke skriftligt havde oplyst, hvilke økonomiske konsekvenser i forhold til det samlede indbetalte beløb, en eventuel frivillig afbrydelse af rejsen ville have, fandt Ankenævnet, at bureauet skulle refundere klageren et skønsmæssigt fastsat beløb på i alt 50.000 kr. Ankenævnet lagde ved fastsættelsen af beløbets størrelse til grund, at forberedelseskurset i det væsentlige var gennemført, og, at bureauet ikke havde fremlagt dokumentation for bl.a. muligheden for hel eller delvis refusion af udgiften til klagerens ophold m.v., jf. herved bureauet tabsbegrænsningspligt. Ankenævnet fandt det endvidere yderst kritisabelt, at bureauet ikke havde udarbejdet sine kontraktsvilkår skriftligt, således at disse kunne udleveres inden aftalens indgåelse, jf. lov om pakkerejser § 6. Klageren medhold. Læs kendelsen her.
2009/007528.09.2009Klageren ønskede at overdrage sin rejse til en anden rejsedeltager. Allerede fordi bureauet i sine rejsebetingelser ikke havde oplyst klageren om adgangen til overdragelse af pakkerejsen, herunder om eventuelle begrænsninger heri, fandt Ankenævnet, at klageren, der pga. bureauets udeladte oplysning og fejlagtige rådgivning, havde set sig nødsaget til at afbestille den samlede rejse for både sig selv og sin hustru, var berettiget til at få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog fratrukket et ekspeditionsgebyr, som bureauet ved en overdragelse af klagerens egen rejse havde været berettiget til at opkræve. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
235/200723.06.2008Klage over manglende udlevering af forsikringsbetingelser for afbestillingsforsikring inden aftalens indgåelse. Ankenævnet lagde til grund, at det af bureauets almindelige betingelser fremgik hos hvilket forsikringsselskab afbestillingsforsikringen blev tegnet. Selvom bureauet ved salg af afbestillingsforsikringer bør anføre på billetten/rejsebeviset, hos hvilket forsikringsselskab forsikringen er tegnet, bærer den rejsende selv ansvaret for at kontrollere, hvilken dækning den tegnede forsikring omfatter, og såfremt dette ikke tydeligt fremgår, undersøge dette før afrejse. Ankenævnet fandt, at det havde påhvilet klageren selv at rette henvendelse til bureauet eller det forsikringsselskab, hvor forsikringen blev tegnet. Ved en sådan henvendelse ville klageren være blevet opmærksom på, at den tegnede forsikring ikke dækkede sygdom eller tilskadekomst, der var til stede ved købet af forsikringen. Da det manglende kendskab til forsikringsbetingelserne måtte anses for at bero på klagerens egne forhold, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage