Afbestille, hæve, afbryde, overdrage rejsen (Klager)

Sags nrDato for kendelseResumé
23-50526.01.2024Ændring af soveplads ved afbestilling af en rejsedeltager.
Klageren havde bestilt og betalt for 5 sovepladser, bestående af to dobbeltsenge og en enkeltseng, på en hotelbus t/r. På hjemrejsen blev en rejsedeltager tildelt en enkeltseng i stedet for den bestilte dobbeltseng. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Den omstændighed, at rejsedeltagerens ægtefælle havde afbestilt rejsen, fandt Ankenævnet ikke kunne føre til et andet resultat, da rejsearrangøren havde modtaget det fulde beløb for den afbestilte rejse, herunder for pladsen i en dobbeltseng. Rejsearrangøren var derfor forpligtet til at stille en dobbeltseng til rådighed. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-116903.05.2023Lukning af faciliteter.
Klageren havde købt et spaophold. Rejsearrangøren orienterede ca. en måned efter bestillingen klageren om, at hotellet grundet renovering havde lukket én swimmingpool samt tre saunaer under klagerens ophold, hvorefter klageren hævede købet. Ifølge beskrivelsen af hotellet tilbød hotellet bl.a. flere swimmingpools med termisk vand og forskellige vandtemperatur. Antallet af swimmingpools var ikke angivet i beskrivelsen, men der var billeder af forskellige pools, heraf en almindelig pool. Det fulgte endvidere af beskrivelsen, at hotellet tilbød dampbad og sauna. Ankenævnet fandt, at en nedlukning af hotellets almindelige swimmingpool og dampbad, navnlig da klageren havde købt et spaophold, var en væsentlig ændring af indkvarteringsstedets væsentligste kendetegn. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt samtlige beløb. Klageren medhold.. Læs hele kendelsen her.
20-483216.03.2023Rejse afbrudt som følge af Coronarestriktioner.
Afviklingen af rundrejsen var pga. et mistet ophold i Halong-bugten dag 5 og 6, der var annonceret som en af de helt store oplevelser på rejsen, samt et manglende besøg i Mekong-deltaet dag 10 behæftet med mangler. Herudover anmodede klageren lørdag den 14. marts 2020 - 11 dage før den oprindeligt planlagte hjemrejse onsdag den 25. marts 2020 - rejsearrangøren om at fremrykke den oprindeligt planlagte hjemrejse og onsdag den 18. marts 2020 afbrød klageren rejsen sammen med resten af rejsegruppen. Ankenævnet fandt, at klageren rejste hjem efter Statsministeren den 11. marts 2020 havde meddelt, at store del af det danske samfund ville blive lukket ned, herunder skoler og offentlige arbejdspladser, og Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 opfordrede rejsende til at tage hjem med det samme. Under disse omstændigheder og da rejsen allerede var behæftet med mangler pga. Coronarestriktioner og rejsearrangøren ikke har imødegået oplysningerne om, at dagsprogrammet efter den 18. marts 2020 også ville blive ændret som følge af Corona-restriktioner, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til at ophæve aftalen for at rejse hjem og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden, jf. lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 25, stk. 1 og 2. Der blev ved vurderingen videre lagt vægt på, at klageren som følge af situationen mistede 8 dage ud af en rejse på 17 dage. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
22-43502.12.2022Hæveadgang ved skærpede Coronarestriktioner.
Efter klagerens afrejse fra Danmark blev der indført skærpede Coronarestriktioner på rejsemålet med nedlukning af landet i foreløbig 2 uger, forsamlingsforbud og udgangsforbud fra kl. 21 til kl. 4 om morgenen. Klageren skulle derfor opholde sig og fjernundervises på indkvarteringsstedet uden mulighed for de ved et sprogskoleophold forventede oplevelser og sociale aktiviteter sammen med andre studerende. Dagen efter ankomsten til rejsemålet, valgte klageren der havde købt et ophold af ca. 1 måneds varighed at ophæve aftalen om rejsen overfor rejsearrangøren. Ankenævnet fandt, at klageren var berettiget til at hæve købet og få rejsens pris inklusive forsikringen tilbagebetalt. Klageren medhold Læs hele kendelsen her.
21-183008.06.2022Klageren havde eller burde have haft kendskab til Coronasituationen på købstidspunktet.
4 dage før afrejse afbestilte klageren sin rundrejse af frygt for smitte med Covid-19 på rejsen. Både på købstidspunktet og på afbestillingstidspunktet frarådede Udenrigsministeriet i rejsevejledningerne for rejsemålene alle ikke-nødvendige rejser til landene. Ankenævnet fandt, at Coronasituationen måtte anses for at være almindelig kendt på bestillingstidspunktet i juni 2021. Da klageren på bestillingstidspunktet således havde kendskab til eller burde have haft kendskab til, at Udenrigsministeriet i rejsevejledningerne for rejsemålene frarådede alle ikke-nødvendige rejser med undtagelse af bl.a. færdigvaccinerede, og da der ikke forelå oplysning om en væsentlig forværring af den sundhedsmæssige situation eller de sund­heds­­mæssige formaliteter i forhold til Corona i destinationslandene fra købet af rejsen til afbestillingstidspunktet, fandt Ankenævnet, at klageren ikke kunne afbestille rejsen pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder efter lovens § 15, stk. 2. Klagerens afbestilling af rejsen var derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i henhold til § 15, stk. 1, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Rejsearrangøren havde ikke ved aftalens indgåelse eller uden unødig forsinkelse herefter udleveret rejsebetingelserne, herunder vilkårene for afbestilling, på et varigt medium til klageren. Rejsearrangøren kunne derfor alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, jf. § 15, stk. 1. Da klageren afbestilte rejsen 4 dage før afrejse, fastsatte Ankenævnet rejsearrangørens vederlag i det konkrete tilfælde til rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
22-21808.06.2022Ændring af flyselskab.
Efter Ankenævnets opfattelse er en ændring af flyselskab ikke en væsentlig ændring af et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. På denne baggrund, og da klageren - uanset flyene hos det andet flyselskab var ældre end flyene hos det oprindeligt bestilte flyselskab - ikke havde godtgjort, at flystandarden var utilfredsstillende, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde været berettiget til at hæve aftalen om pakkerejsen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, jf. samme lovs § 18, stk. 1. Klagerens afbestilling var derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i henhold til lovens § 15, stk. 1. Da klageren i forbindelse med aftalens indgåelse modtog rejsearrangørens ”Rejsebetingelser”, herunder rejsearrangørens betingelser vedrørende afbestilling af rejsen, på et varigt medium, fandt Ankenævnet, at det vederlag rejsearrangøren kunne opkræve, efter en samlet vurdering passende kunne fastsættes til det af rejsearrangøren tilbageholdte beløb svarende til ca. 22 % af rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
20-217527.08.2021Manglende restbetaling. 
42 dage før afrejsen undlod klageren pga. Covid-19 at betale rejsearrangøren restbeløbet for den bestilte rejse. Parterne kunne ikke blive enige om at udskyde rejsen til et senere tidspunkt, hvorefter rejsearrangøren annullerede aftalen som misligholdt og sidestillede dette med en afbestilling. Da Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet i marts 2020 i den aktuelle Rejsevejledning, der var gældende til den 13. april 2020, ikke frarådede rejser til rejsemålet på rejsetidspunktet i begyndelsen af maj 2020, og rejsearrangøren i umiddelbar forlængelse af bekræftelsen af aftalen på et varigt medium havde angivet, at der for den bestilte rejse gjaldt særlige vilkår, som medførte at flybilletterne ikke kunne refunderes efter betaling, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren kunne opkræve et beløb svarende til 28 % af rejsens pris, og det betalte beløb for flybilletterne. Klageren ej medhold. Læs kendelsen her.
21-25627.08.2021Afbestilling 99 dage før afrejse pga. indrejserestriktioner.;
99 dage før afrejse afbestilte klageren pga. skærpede indrejserestriktioner på rejsemålet rejsen. Da klageren ikke havde godtgjort, at indrejserestriktionerne på tidspunktet for klagerens ophævelse af aftalen i august 2020 også ville være gældende på rejsetidspunktet i november 2020, fandt Ankenævnet, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren kunne opkræve et beløb svarende til 15 % af rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-381403.06.2021

Karantænekrav ved indrejse (Afsagt med dissens 3-2).

OBS: Sagen er indbragt for domstolene. Dom forventes i løbet af 2022.
6 dage før afrejse i august 2020 blev der på rejsemålet indført krav om 10 dages karantæne ved indrejse fra navngivne danske regioner, pga. høj smitterisiko. Den region, hvor klageren var bosiddende, var omfattet af karantænekravet. Flertallet fandt, at rejsearrangørens oplysninger om bl.a. sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, herunder eventuelle indrejserestriktioner på rejsemålet, var et aftalevilkår, der skulle fremgå af aftalen, og at dette vilkår kun kunne ændres med den rejsendes samtykke, eller hvis rejsearrangøren havde forbeholdt sig ret hertil i aftalen, ændringen var uvæsentlig og rejsearrangøren klart, forståeligt og tydeligt oplyste den rejsende om ændringen på et varigt medium. Da karantænekravet var en væsentlig ændring af de sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, der var gældende, da parterne indgik aftalen, og rejsearrangøren derfor ikke uden klagerens samtykke kunne foretage ændringer i rejsen, var klageren ifølge flertallet berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

20-294903.06.2021Hæveadgang efter udgangsforbud på rejsemålet fra dag 11.
Pga. risikoen for smitte med Corona-virus (Covid-19), blev der i Spanien, herunder på klagerens rejsemål, indført udgangsforbud. Som følge heraf blev klageren informeret om at opholde sig på hotellet. Klageren var under disse omstændigheder berettiget til at ophæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen havde haft for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-346717.05.2021Rejsebestemmelser og ikke-refunderbare rejseydelser ikke oplyst på varigt medium. 62 dage før afrejse afbestilte klageren rejsen med afrejse i juni 2020. Da klageren på bestillingstidspunktet ikke havde modtog rejsearrangørens ”Rejsebestemmelser” på et varigt medium, var afbestillingen ikke omfattet af rejsearrangørens afbestillingsregler. På denne baggrund, og da rejsearrangøren på bestillingstidspunktet ikke havde oplyst klageren om, at en eller flere af de købte ydelser var ikke-refunderbare, kunne rejsearrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-395417.05.2021Rejsebestemmelser og ikke-refunderbare rejseydelser ikke oplyst på varigt medium.
75 dage før afrejse afbestilte klageren pga. Covid-19 og indrejseforbud på destinationen sin rejse. Udenrigsministeriet frarådede på afbestillingstidspunktet i maj 2020 ikke rejser til rejsemålet på rejsetidspunktet i august 2020 i den aktuelle Rejsevejledning, der var gældende frem til den 31. maj 2020. Da klageren på afbestillingstidspunktet ikke på anden vis havde godtgjort, at der var uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet på rejsetidspunktet, som væsentligt ville berøre leveringen af rejsen, var klageren ikke berettiget til at afbestille rejsen i henhold til denne bestemmelse, uanset at Udenrigsministeriet den 29. maj 2020 forlængede den samlede rejsevejledning for hele verden og frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden til og med den 31. august 2020. Klageren havde ikke ved aftalens indgåelse eller uden unødig forsinkelse herefter modtaget rejsebetingelserne på et varigt medium. Klagerens afbestilling var derfor ikke omfattet af rejsearrangørens afbestillingsregler i rejsearrangørens generelle betingelser. Da rejsearrangøren ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst klageren om, at flybilletterne og et hotel var ikke-refunderbare, kunne rejsearrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-225717.05.2021Manglende dokumentation for tilbagebetalte beløb fra underleverandører.
75 dage før afrejse afbestilte klageren pga. Covid-19 sin rundrejse. På afbestillingstidspunktet i marts 2020 frarådede Udenrigsministeriet ikke rejser til rejsemålet på klagerens rejsetidspunkt i juni i den aktuelle Rejsevejledning, der var gældende frem til den 13. april 2020. Klageren var derfor ikke berettiget til at afbestille rejsen i henhold til reglerne om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, men i stedet efter den rejsendes generelle afbestillingsret. Da rejsearrangøren ikke tilstrækkeligt tydeligt havde dokumenteret hvilke beløb denne har fået retur fra samtlige underleverandører, fastsætte Ankenævnet det vederlag rejsearrangøren kunne opkræve efter en samlet skønsmæssig vurdering. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
20-273617.05.2021Klagerens manglende betaling af restbeløb for rejsen.
61 dage før afrejse undlod klageren - pga. Covid-19 - at betale rejsearrangøren restbeløbet for den bestilte rejse. Rejsearrangøren annullerede herefter parternes aftale som misligholdt og sidestillede klagerens manglende betaling med en afbestilling. Da Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet ikke frarådede rejser til rejsemålet i den aktuelle Rejsevejledning på rejsetidspunktet, var klageren ikke berettiget til at afbestille rejsen i henhold til reglerne om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen. Klagerens manglende restbetaling af rejsen blev herefter sidestillet med en afbestilling omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
20-310908.02.2021Afbestilling ved tidsbegrænset rejsevejledning.
Klageren afbestilte rejsen 78 dage før afrejse. Da Udenrigsministeriet den 29. maj 2020 forlængede den samlede rejsevejledning og frarådede alle ikke nødvendige rejser (orange) til hele verden – med undtagelse af Tyskland, Norge og Island – frem til den 31. august 2020, var lovens kriterier opfyldt på afbestillingstidspunktet. Klageren var derfor berettiget til at afbestille sin rejse og få det indbetalte depositum tilbagebetalt. Den omstændighed, at Udenrigsministeriet efterfølgende ændrede rejsevejledning til en række lande, herunder klagerens rejsemål, fra at fraråde alle ikke nødvendige rejser (orange) til at være ekstra forsigtig (gul) på baggrund af en ny model for rejsevejledningerne for Europa, kunne ikke føre til et andet resultat. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-242726.03.2021Hæveadgang ved rejsearrangørens manglende bekræftelse af ændret aftale.
Klageren købte i oktober 2019 en rundrejse for fire personer med afrejse i juli 2020 og reserverede flybilletter til endnu en person på rejsen, som skulle deltage på rejsen ca. 14 dage senere. I december 2019 bekræftede klageren deltagelsen af den femte person overfor rejsearrangøren. Da rejsearrangøren i maj 2020 - efter klageren havde sendt flere rykkere og flere dage efter klageren skulle have slutbetalt - endnu ikke havde bekræftet indholdet af den ændrede aftale, herunder bl.a. vilkårene for aftalen som f.eks. den samlede pris for rejsen, og den deraf følgende usikkerhed om indholdet af den ændrede aftale, var klageren berettiget til at hæve aftalen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-346526.03.2021Hæveadgang ved indrejsekarantæne.
Af Udenrigsministeriets rejsevejledning fremgik, at alle indrejsende fra Region Hovedstaden og herunder rejsende fra Københavns Lufthavn - uanset bopæl - ville blive pålagt indrejsekarantæne på 10 dage. Da klagerens rejse - med afrejse fra Københavns Lufthavn - havde en varighed på 5 dage, og rejsearrangøren ikke tilbød afrejse fra en anden lufthavn uden for et karantænepligtigt område, var klageren berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-286726.03.2021Manglende dokumentation for afbestilling af rejse før afrejse.
Den 11. marts 2020, kl. 20.30, afholdt Statsministeren pressemøde i Statsministeriet, hvor det blev oplyst, at al unødvendig aktivitet – ud fra et forsigtighedsprincip – blev lukket ned for at minimere aktiviteten i samfundet mest muligt, herunder lukning af skoler og offentlige arbejdspladser. Klageren, der havde planlagt afrejse næste morgen tidligt, forsøgte samme aften efter pressemødet at kontakte rejsearrangøren. Ifølge klageren blev dette opkald ikke besvaret af rejsearrangøren og der blev på telefonsvaren henvist til åbningstiden næste dag. Da klageren tidligt næste morgen igen ringede til rejsearrangøren, blev opkaldet fortsat ikke besvaret. Klageren ringede også til flyselskabet, der heller ikke besvarede klagerens opkald. Da klageren ikke havde godtgjort, at rejsen blev afbestilt over for rejsearrangøren før afrejse, fandt Ankenævnet, at klageren måtte anses for at være udeblevet fra sin rejse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
20-56729.09.2020Rejsevejledning frarådede ikke rejser på afbestilings- eller rejsetidspunkt.
Pga. frygten for Coronavirus (Covid-19) på rejsemålet valgte klageren 2 dage før afrejse at afbestille sin rejse. Da Udenrigsministeriet, i den rejsevejledning der var gældende, da klageren afbestilte rejsen i februar 2020, ikke frarådede rejser til rejsemålet på klagerens rejsetidspunkt, og da klageren ikke på anden vis havde godtgjort, at der var uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet på rejsetidspunktet, var klagerens afbestilling omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i lovens § 15, stk. 1. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
20-43402.07.2020Erstatning af udgifter ved ophævelse af aftale (kør-selv-rejse).
Rejsearrangøren erkendte, at klageren pga. overbooking på det bestilte hotel var berettiget til at hæve aftalen ved at afbryde rejsen på ankomstdagen. Da rejsearrangøren var vidende om overbookingen før klagerens forventede ankomst til rejsemålet, og klageren, pga. rejsearrangørens manglende information om overbookingen før klagerens afrejse, foretog rejsen til rejsemålet og dermed afholdte udgifterne dertil, fandt Ankenævnet, at klagerens tab efter almindelige erstatningsretlige regler var en påregnelig følge af overbookingen. Klageren var derfor berettiget til erstatning af udgifterne til brændstof, færgebillet, biltog, Vignetter, indkvartering og forplejning. Den omstændighed, at klageren havde købt en kør-selv-skirejse, kunne ikke føre til et andet resultat, da rejsearrangøren var vidende om, at klageren - for at benytte den købte rejse - foretog rejsen fra Danmark til rejsemålet tur/retur. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-157725.03.2020Forkert oplysning om alder på medrejsende.
Klageren bestilte rejsen 11 dage før afrejse og betalte hele rejsens pris. 6 dage før afrejse afbestilte klageren rejsen pga. opkrævning af merpris for en voksen, som følge af klagerens forkerte oplysning om en medrejsendes alder. Ankenævnet fandt ikke, at klageren, som følge af rejsearrangørens opkrævning af merpris for en voksen og betalingsbetingelserne herfor, var berettiget til at afbestille rejsen uden omkostninger. Rejsearrangøren kunne derfor opkræve et vederlag, svarende til 100 % af rejsens pris, fratrukket skatter og afgifter i det omfang, rejsearrangøren hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
19-117906.02.2020Afbestilling og ikke hæveadgang ved ændring af to udflugter før afrejse.
Klage over ændring af to udflugter før afrejse. En kabelbanetur og en togtur blev før afrejse ændret til to andre udflugter. Ankenævnet fandt ikke, at de omhandlede afvigelser indebar en væsentlig ændring af et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, og klageren havde derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren accepterede herefter - 6 dage før afrejse – at rejsearrangøren afbestilte rejsen. Da rejsearrangøren i forbindelse med bekræftelse af aftalen ikke på et varigt medium havde oplyst klageren om rejsearrangørens vilkår for afbestilling af rejsen, fandt Ankenævnet, at rejsearrangørens afbestillingsvilkår ikke var en del af aftalegrundlaget. Rejsearrangøren var herefter under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, og da rejsearrangøren var vidende om den aflyste togtur, alene berettiget til at opkræve et mindre afbestillingsgebyr. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

 

19-6718.09.2019Manglende tilbud af afbestillingsforsikring ved aftalens indgåelse. Klageren afbestilte 15 dage før afrejsen pga. sygdom rejsen. Da bureauet ikke havde godtgjort, at det inden indgåelsen af aftalen skriftligt havde oplyst klageren om mulighederne og vilkårene for at tegne en afbestillingsforsikring, fandt Ankenævnet, at klageren havde krav på at blive stillet, som om behørig sygeafbestillingsforsikring var bestilt. Klageren havde derfor krav på tilbagebetaling det indbetalte beløb. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-6320.08.2018Manglende frivillige under en del af opholdet.
Af udbudsmaterialet fremgik, at ”Du møder andre internationale frivillige”. Uanset, klageren var eneste frivillige på projektet i vildtreservatet i de første planlagte 2 uger ud af 8 uger fandt Ankenævnet efter en samlet vurdering ikke at formål var væsentligt forfejlet, og klageren var derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen. Rejsen var imidlertid behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/015319.12.2017Mangler berettigede ikke til ophævelse af aftale.
Klageren, der havde købt en 14 dages rejse, valgte at afbryde rejsen efter en uge på rejsemålet. Ankenævnet lagde til grund, at airconditionanlægget på klagerens hotelværelser var utilfredsstillende, hotellets elevatorer var defekte, og at en rejsedeltager pådrog sig en skade på et søm, som stak op af gulvet på klagerens værelse. På denne baggrund, og henset til at klageren flyttede til et andet værelse på hotellet dag 2, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet fandt dog ikke, at rejsen havde været ganske uden værdi for klageren, og der var derfor ikke er grundlag for at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/012829.09.2017Oplysning om rejseydelse kunne ikke refunderes.
64 dage før afrejse afbestilte klageren sin rejse. Klageren havde betalt depositum. Ankenævnet fandt, at bureauet på bestillingstidspunktet tilstrækkeligt tydeligt havde gjort klageren opmærksom på, at der for den bestilte rejse – konkret for det ene hotel – gjaldt særlige vilkår, som medførte, at hotelbookingen ikke var refunderbar, og at bureauet har godtgjort, at hotelbookingen ikke var refunderbar hos underleverandøren. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at vederlaget, bureauet kunne opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering, passende kunne fastsættes til det af bureauet opkrævede depositum hvori indgik et beløb, hvor bureauets afbestillingsret over for tredjemand var begrænset. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/024802.06.2017Transit under militærkup i Tyrkiet og manglende underretning om hæveadgang.
Dagen før klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til Tyrkiet, således at ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet blev frarådet og anførte videre, at ”Danskere der skal i transit i tyrkiske lufthavne anbefales at kontakte sit flyselskab vedr. dette.” Om natten på afrejsedagen meddelte bureauet klageren, at rejseplanen var ændret, således at flyafgangen samme dag var blevet ændret, da bureauets landingstil­la­del­se til Rhodos var inddraget, og at klagerens udrejse i stedet skulle foregå med fly til Dalaman lufthavn i Tyrkiet, bus til Marmaris havn og båd til Rhodos. Da klageren ikke udelukkende var i transit i lufthavnen, men i stedet transporteres i bus ud af lufthavnen i Tyrkiet til en havn, hvorfra klageren transporteres med færge ud af Tyrkiet, fandt Ankenævnet, at den konkrete udrejse var omfattet af pakkerejse­lovens § 9, stk. 3. Da bureauet mod klagerens benægtelse ikke havde godtgjort at have underrettet klageren om retten til at afbestille rejsen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter efter pakkerejseloven og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. I følge af den ændrede udrejse via Tyrkiet – navnlig under hensyn til Udenrigsministeriets rejsevejledning til Tyrkiet på tidspunktet for ændringen af udrejsen var rejsen behæftet med en væsentlig mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/025302.06.2017Transit under militærkup i Tyrkiet og underretning om hæveadgang.
Dagen før klagerens afrejse ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til Tyrkiet, således at ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet blev frarådet og anførte videre, at ”Danskere der skal i transit i tyrkiske lufthavne anbefales at kontakte sit flyselskab vedr. dette.” Om natten på afrejsedagen meddelte bureauet klageren, at rejseplanen var ændret, således at flyafgangen samme dag var blevet ændret, da bureauets landingstil­la­del­se til Rhodos var inddraget, og at klagerens udrejse i stedet skulle foregå med fly til Dalaman lufthavn i Tyrkiet, bus til Marmaris havn og båd til Rhodos. Da klageren ikke udelukkende var i transit i lufthavnen, men i stedet transporteres i bus ud af lufthavnen i Tyrkiet til en havn, hvorfra klageren transporteres med færge ud af Tyrkiet, fandt Ankenævnet, at den konkrete udrejse var omfattet af pakkerejse­lovens § 9, stk. 3. Da klageren ikke havde bestridt, at bureauet i telefonsamtalen underrettede klageren om retten til at hæve aftalen, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke havde tilsidesat sine pligter om underretning efter pakkerejseloven. Klageren delvis medhold. Læs hele kendelsen her
2016/035011.04.2017Ændring af mellemlanding uden flyskift til mellemlanding med flyskift.
På bestillingstidspunktet inkluderede klagerens rejse fly fra Danmark til Cypern med en mellemlanding i Antalya uden flyskift. I de rejsedokumenter klageren modtog 4 dage før afrejse, var rejsen ændret således at mellemlandingen var i Istanbul og med flyskift. Uanset ændringen ville påføre klageren gener, fandt Ankenævnet, at ændringen ikke var en væsentlig misligholdelse af aftalen eller lå uden for, hvad klageren måtte tåle. Klageren havde derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt i henhold til pakkerejselovens § 16. Da klageren ikke havde godtgjort, at bureauet havde lovet tilbagebetaling af rejsens pris, som følge af ændringen af mellemlandingen på ud- og hjemrejse, fandt Ankenævnet, at klagerens ophævelse af aftalen skulle anses for en afbestilling. Da bureauet inden aftalens indgåelse ikke havde gjort klageren bekendt med de gældende vilkår for afbestilling af rejsen blev bureauets almindelige afbestillingsvilkår i det konkrete tilfælde tilsidesat. Da bureauet på tidspunktet for klagerens afbestilling ikke havde haft mulighed for at afsætte rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger for derved at begrænse sit tab, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/028206.03.2017Hotelunderleverandørs konkurs.
En af bureauets underleverandører blev erklæret konkurs fredag. Ved ankomsten til hotellet fredag lokal tid blev klageren indkvarteret på det bestilte hotel. Mandag aften lokal tid oplyste hotellet klageren om, at det ikke havde modtaget betaling for opholdet. Klageren skulle derfor betale for opholdet ved udtjekning. Om tirsdagen valgte klageren pga. den økonomiske usikkerhed at tjekke ud fra hotellet. Ved udtjekningen blev klageren opkrævet et beløb for opholdet i perioden fredag til tirsdag. Da klageren ved udtjekningen blev afkrævet betaling, har klageren betalte to gange for indkvarteringen på hotellet i perioden fredag til tirsdag var klageren berettiget til at få refunderet ekstraudgiften til det bestilte hotel. Ankenævnet fandt endvidere, at bureauet ikke var berettiget til at pålægge klageren betalingspligten overfor det bestilte hotel pga. dets underleverandørs konkurs, hvorfor formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog således, at der fastsættes en godtgørelse til bureauet, idet rejsen ikke havde været uden værdi for klageren, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/027817.02.2017Afskåret fra retten til at afbestille i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3.
Den 16. juli 2016 frarådede Udenrigsministeriet ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet. Som følge heraf forsøgte klageren telefonisk den 16. juli 2016 – 11 dage før afrejse - at afbestille sin rejse i henhold til § 9, stk. 3, pga. forsøg på militærkup i Tyrkiet den 15. juli 2016. Uanset at Udenrigsministeriet allerede den 17. juli 2016 igen ændrede rejsevejledningen, så rejser til Tyrkiet ikke længere blev frarådet, fandt Ankenævnet, at bureauet havde afskåret klageren fra at benytte sin ret til at kunne afbestille sin rejse i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3, i det tidsrum hvor Udenrigsministeriet frarådede rejser til Tyrkiet. På denne baggrund, og henset til at klageren var utryg på rejsemålet og derfor valgte at opholde sig på hotellet under hele rejsen, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/009029.09.2016Tilsidesættelse af bureauets almindelige afbestillingsregler.
Klageren afbestilte pga. sygdom sin rejse 12 dage før afrejse. Uanset, at klageren ved bekræftelsen af aftalen havde modtaget oplysning om bureauets afbestillingsregler, fandt Ankenævnet i det foreliggende tilfælde, hvor bureauet intet ville refundere klageren, at bureauets afbestillingsregler var urimelige, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Bureauet kunne derfor alene kræve et passende vederlag, der var fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, jf. lov om pakkerejser § 9, stk. 1. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/014220.04.2016Manglende oplysning om afbestillingsregler ved afbestilling 2 dage før afrejsen.
Klageren ønskede 14 dage før afrejsen at afbestille rejsen under henvisning til Udenrigsministeriets Rejsevejledning, hvoraf fremgik, at ”Terrortruslen er stadig størst på den nordlige del af Sinai-halvøen. Der er indført und­tagel­ses­til­stand og udgangsforbud mellem kl. 20:00 og 07:00 på den nordlige og centrale del af Sinai-halv­øen.” Herefter var der drøftelser mellem parterne om ændring af afrejsetidspunkt eller salg af rejsen til anden side, frem til 2 dage før afrejsen, hvor klageren endeligt afbestilte sin rej­se. Ankenævnets fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten havde foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var om­fat­­­tet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Klagerens afbestilling var derfor omfattet af bureauets almindelige afbestillingsregler. Da bureauet ikke havde godtgjort, at klageren inden aftalens indgåelse var blevet bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen, kunne arrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Under hensyn til tidspunktet for afbestillingen, og da arrangøren på dette tidspunkt ikke havde haft mulighed for at afsætte rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger for derved at begrænse sit tab, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Ved tilbagebetalingen heraf var bureauet berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/012016.10.2015Tilbagebetaling af flybilletter i forbindelse med afbestilling af rejse.
Klageren afbestilte sin rejse 66 dage før afrejse. Da klageren pga. fejl i mailadressen ikke har modtaget bureauets mail af 10. april 2015 med oplys­ning om, at de bestilte flybilletter ikke var refunderbare, og da dette endvidere ikke fremgik af fakturaen, fandt Ankenævnet, at bureauet under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakke­rejsens karakter, alene var berettiget til at opkræve et afbe­stillings­gebyr på 1.000 kr. pr. person, som anført i bureauets ”Handelsbetingelser – Pakke­rejser”. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/007111.09.2015Opkrævning af valutatillæg og afbestilling af flybilletter.
Klageren havde købt en rejse til seks personer. Ca. 4½ måned før afrejse afbestilte klageren rejsen for to personer. Som følge af afbestillingen sendte bureauet en ny faktura til klageren, hvor restbetalingen var reguleret med et valutatillæg pga. stigning i valutakursen. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke på en tilstrækkelig tydelig måde havde redegjort for prisforhøjelser og prisnedsættelser og beregningsmåden herfor. Klageren var derfor berettiget til tilbagebetaling af det opkrævede valutatillæg. Da bureauet havde godtgjort, at flybilletterne var ikke-refunderbare hos flyselskabet, var klageren ikke berettiget til yderligere tilbagebetaling for de to afbestilte rejser. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004501.07.2015Usædvanlig stor forekomst af søgræs på hotellets strand.
Klageren havde købt en rejse til et hotel med privat strand med gode muligheder for at snorkle og bade. Under klagerens ophold forekom usædvanligt store mængder søgræs på stranden, som forhind­rede klageren i at bade og snorkle. Uanset at der var tale om et naturfænomen, fandt Ankenævnet, at bureauet burde have oplyst klageren herom. Da bureauet ikke informerede klageren, havde bureauet tilsidesat sine pligter efter pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/021221.05.2015Klageren afbestilte 74 dage før afrejse sin rejse pga. risikoen for terror og Ebola. Da klageren i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3 først kunne afbestille vederlagsfrit 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, var klageren alene berettiget til at afbestille rejsen i henhold til bureauets afbestillingsregler. Ankenævnet fandt at vederlaget, bureauet kunne opkræve ved afbestillingen i det konkrete tilfælde, kunne fastsættes til det opkrævede depositum. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/009405.03.2015Afbestilling af rejsen.
Klageren afbestilte 14 dage før afrejse rejsen med henvisning til en rejsevejledning fra Udenrigsministeriet. Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten havde foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var om­fat­­­tet af pakkerejselovens § 9, stk. 3. Klageren kunne derfor ikke afbestille rejsen i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3. Bureauet kunne imidlertid ikke godtgøre, at klageren inden aftalens indgåelse var blevet gjort bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen. Arrangørens almindelige afbestillingsvilkår blev derfor tilsidesat, og bureauet kunne alene kræve et passende vederlag. Under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, blev vederlaget fastsat til 50 % af rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
2014/012019.11.2014Af Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvorefter klageren valgte at afbestille sin rejse, fremgik at ”Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til hele det sydlige Sinai. Udenrigsmin­isteriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten med undtagelse af rejser til turist­områderne ved Rødehavet (herunder Hurghada) samt Luxor og Aswan og Nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel.” Da Udenrigsministeriet i rejsevejledningen frarådede rejser til det sydlige Sinai, hvor Sharm el Sheikh ligger, og ikke konkret havde nævnt Sharm el Sheikh, som en del af de undtagede turist­om­råder ved Rødehavet, fandt Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente, at Udenrigsministeriet frarådede rejser til Sharm el Sheikh. Klageren var derfor berettiget til at afbestille rejsen og få samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, tilbage. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/010311.11.20142 dage før afrejsen modtog klageren flybilletter, hvoraf fremgik, at afrejsen var fremrykket fra om eftermiddagen til tidligt om morgenen samme dag. Den ændrede flyafgang medførte endvidere en mellemlanding og en forlængelse af transporttiden med 4 timer og 55 minutter. Efter en helhedsbedømmelse fandt Ankenævnet, uanset at bureauet havde taget forbehold for ændringer af de oplyste flytider, at klageren var berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/009611.11.20143 dage før afrejsen  modtog klageren flybilletter, hvoraf fremgik, at rejsetidspunkterne og rejseruten var ændret på både ud- og hjemrejsen. Ændringerne indebar, at klagerens ophold på 4 dage blev afkortet med 7 timer og 30 minutter, og at transporttiden blev forøget med 6 timer og 25 minutter. Ankenævnet fandt efter en helhedsbedømmelse, herunder henset til rejsens art og tidsmæssige udstrækning, at ændringerne havde et sådant omfang og en sådan beskaffenhed, at klageren var berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/033228.08.2014Bureauet havde sendt et tilbud på en golfrejse til Dubai til en pris på 20.895 kr. pr. person til klageren. Efter klageren havde accepteret tilbuddet, meddelte bureauet, at dets agent havde oplyst forkert pris på hotellet, således at rejsens pris i stedet var 28.895 kr. pr. person. Ankenævnet fandt, uanset at bureauet havde oplyst, at ydelserne ikke var bekræftet og klage­ren ikke havde modtaget en faktura, at det accepterede tilbud var bindende for bureauet. Bureauet kunne derfor ikke efter­følgende forhøje den aftalte pris pga. en fejl hos bureauets agent, jf. pakkerejselovens § 13. Klageren var derfor berettiget til at købe en rejse hos et andet rejsebureau på samme hotel i samme periode som den oprindeligt bestilte rejse. Bureauet blev pålagt at betale prisdifferencen mellem den oprindelig købte rejse og erstatningsrejsen, som klageren havde købt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/001812.11.2013Klageren afbestilte sin rejse mere end 3 måneder før afrejsen, og var ikke dækket af en afbestillingsforsikring. Bureauet havde i fakturaen oplyst, at den bestilte billettype ikke kunne ændres, annulleres eller refunderes efter, at depositum var indbetalt. Ankenævnet fandt derfor, at bureauet havde gjort klageren opmærksom på, at der i det konkrete tilfælde gjaldt særlige afbestillingsvilkår. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/003328.01.2013Klageren afbestilte sin rejse rejse mere end 45 dage før afrejsen. Bureauet havde ved bestilling af rejsen mundtligt oplyst klageren om, at flybilletterne ikke kunne refunderes eller ændres. Klageren kunne derfor ikke få prisen for flybilletterne tilbagebetalt. Da flybilletterne ikke blev benyttet, var klageren berettiget til at få refunderet de betalte skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/002820.12.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren afbestilte sin rejse rejse 24 dage før afrejse. Klageren havde inden aftalens indgåelse modtaget bureauets rejsebetingelser, herunder betingelser vedrørende afbestilling af rejsen. Flertallet fandt, at bureauet under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, var berettiget til at beregne sig et vederlag på 50 % af rejsens pris, som anført i rejsebetingelserne. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/009626.09.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren afbestilte rejsen 8 dage efter betaling af depositum og 100 dage inden afrejse, og krævede det indbetalte depositum tilbagebetalt. Af bureauets betingelser fremgik, at klageren ved afbestilling før indbetaling af restbeløbet mistede det indbetalte depositum. Flertallet fandt, at vederlaget bureauet i det konkrete tilfælde kunne kræve kunne fastsættes til 2.000 kr. pr. person. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/009126.09.2012Klageren valgte dagen før afrejse på baggrund af Udenrigsministeriets vejledninger om rejser til Syrien og danske og udenlandske mediers oplysninger om tilstanden i Syrien i forhold til risikoen for omfattende uroligheder og terrorhandlinger, at aflyse sin rundrejse til Syrien. Ankenævnet fandt, på baggrund af Udenrigsministeriets vejledninger fra dagen før afrejse og selve afrejsedagen og bureauets forklaring om, at det havde en stor gruppe på en anden rundrejse i Syrien i samme periode som klageren skulle have været der, som havde forløbet uden problemer, at klagerens rejse kunne have været gennemført uden væsentlige ændringer i det planlagte program. Klagerens afbestilling er derfor omfattet af bureauets almindelige afbestillingsregler. Klageren var derfor alene berettiget til tilbagebetaling af skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/030314.06.2011Klageren valgte efter ca. 1½ måneds ophold ved sin og sine forældres underskrift på bureauets ”Frivillig afbrydelse af programmet”-blanket at afbryde sit High School ophold i USA. Da bureauet ikke havde udarbejdet skriftlige aftalevilkår for klagerens rejsearrangement og således ikke skriftligt havde oplyst, hvilke økonomiske konsekvenser i forhold til det samlede indbetalte beløb, en eventuel frivillig afbrydelse af rejsen ville have, fandt Ankenævnet, at bureauet skulle refundere klageren et skønsmæssigt fastsat beløb på i alt 50.000 kr. Ankenævnet lagde ved fastsættelsen af beløbets størrelse til grund, at forberedelseskurset i det væsentlige var gennemført, og, at bureauet ikke havde fremlagt dokumentation for bl.a. muligheden for hel eller delvis refusion af udgiften til klagerens ophold m.v., jf. herved bureauet tabsbegrænsningspligt. Ankenævnet fandt det endvidere yderst kritisabelt, at bureauet ikke havde udarbejdet sine kontraktsvilkår skriftligt, således at disse kunne udleveres inden aftalens indgåelse, jf. lov om pakkerejser § 6. Klageren medhold. Læs kendelsen her.
2009/007528.09.2009Klageren ønskede at overdrage sin rejse til en anden rejsedeltager. Allerede fordi bureauet i sine rejsebetingelser ikke havde oplyst klageren om adgangen til overdragelse af pakkerejsen, herunder om eventuelle begrænsninger heri, fandt Ankenævnet, at klageren, der pga. bureauets udeladte oplysning og fejlagtige rådgivning, havde set sig nødsaget til at afbestille den samlede rejse for både sig selv og sin hustru, var berettiget til at få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog fratrukket et ekspeditionsgebyr, som bureauet ved en overdragelse af klagerens egen rejse havde været berettiget til at opkræve. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
235/200723.06.2008Klage over manglende udlevering af forsikringsbetingelser for afbestillingsforsikring inden aftalens indgåelse. Ankenævnet lagde til grund, at det af bureauets almindelige betingelser fremgik hos hvilket forsikringsselskab afbestillingsforsikringen blev tegnet. Selvom bureauet ved salg af afbestillingsforsikringer bør anføre på billetten/rejsebeviset, hos hvilket forsikringsselskab forsikringen er tegnet, bærer den rejsende selv ansvaret for at kontrollere, hvilken dækning den tegnede forsikring omfatter, og såfremt dette ikke tydeligt fremgår, undersøge dette før afrejse. Ankenævnet fandt, at det havde påhvilet klageren selv at rette henvendelse til bureauet eller det forsikringsselskab, hvor forsikringen blev tegnet. Ved en sådan henvendelse ville klageren være blevet opmærksom på, at den tegnede forsikring ikke dækkede sygdom eller tilskadekomst, der var til stede ved købet af forsikringen. Da det manglende kendskab til forsikringsbetingelserne måtte anses for at bero på klagerens egne forhold, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

 

Gå tilbage