Visum, Pas

Sags nrDato for kendelseResumé
23-59012.03.2024Nægtet indrejse.
Ved ankomsten til rejsemålet blev klageren nægtet indrejse. Klageren blev tilbageholdt og returnerede til Danmark dagen efter. Det visum, som klageren indsendte en kopi af i forbindelse med sagens behandling viste, at det ansøgte visum først var gældende fra dagen efter klagerens planlagte ankomst. Da klageren ikke havde godtgjort, at rejsearrangøren på købstids­punktet havde fået oplyst, at klageren var udenlandsk statsborger med et dansk fremmedpas, og rejsearrangøren derfor ikke havde haft en særlig anledning til at oplyse om visumregler for uden­landske statsborgere, eller at henvise klageren til dennes respektive ambassade for nærmere oplysninger om visumkrav, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Efter Ankenævnets opfattelse har rejsearrangøren også i det foreliggende tilfælde en vis omsorgspligt. Da både klageren og klagerens medrejsende var i kontakt med både rejsearrangøren, ambassaden og konsulatet på rejsemålet omkring klagerens situation, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren i det konkrete tilfælde havde opfyldt sin omsorgspligt. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
20-335107.12.2021Beregning af forholdsmæssigt afslag når den mistede del af rejsen indeholder væsentlige rejseydelser.
Klageren var, pga. Covid-19 situationen, berettiget til at ophæve aftalen for at rejse hjem, og til at få tilbagebetalt samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi som pakkerejsen havde haft for kunden. Ud fra fast praksis ved Ankenævnet bliver den værdi pakkerejsen har haft for kunden beregnet ud fra det antal døgnandele af pakkerejsen, der har været gennemført, uden hensyn til hvilke enkelte elementer rejsen består af. En differentiering af størrelsen på døgnandele forudsætter, at prissætning af de enkelte elementer fremgår af parternes aftale. Da pakkerejsens pris var opgjort som et samlet beløb, var der ikke grundlag for at foretage en differentiering af de afholdte rejsedøgn. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
20-454507.10.21Mistet ændret vidererejse pga. flyselskabets manglende verificering af flybilletten.
Pga. manglende gyldig elektronisk rejsetilladelse mistede klageren den oprindeligt planlagte vidererejse. Klageren kontaktede rejsearrangøren, der kontaktede flyselskabet, der - uanset at de bestilte flybilletter ifølge bekræftelsen af aftalen ikke kunne ændres eller refunderes – ændrede klagerens vidererejse til dagen efter mod klagerens betaling af et gebyr. Ankenævnet fandt, at rejsearrangøren, ved at kontakte flyselskabet og ordne en ombooking af klagerens vidererejse, som den professionelle part havde påtaget sig risikoen for, at klagerens ændrede vidererejse dagen efter kunne gennemføres som aftalt. Da rejsen ikke blev gennemført, og dette ikke skyldtes klagerens forhold, var klageren berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris. Læs hele kendelsen her
20-335307.10.21Forkert udfyldt indrejseformular - rejse købt før krav blev indført.
I slutningen af september 2020 oplyste rejsearrangøren klageren om, at alle rejsende skulle udfylde en indrejseformular online senest 24 timer inden afrejsen i oktober 2020. Klageren og dennes medrejsende udfyldte indrejseformularen, men blev afvist ved indtjekning i lufthavnen, da indrejseformularen ikke var korrekt udfyldt. Da det var klageren, der ikke havde udfyldt indrejseformularen korrekt, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
20-449507.10.21Forkert udfyldt indrejseformular - rejse købt efter efter krav blev indført.
I slutningen af september 2020 oplyste rejsearrangøren klageren om, at alle rejsende skulle udfylde en indrejseformular online senest 24 timer inden afrejsen i oktober 2020. Klageren og dennes medrejsende udfyldte indrejseformularen, men blev afvist ved indtjekning i lufthavnen, da indrejseformularen ikke var korrekt udfyldt. Da det var klageren, der ikke havde udfyldt indrejseformularen korrekt, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
20-381403.06.2021Karantænekrav ved indrejse (Afsagt med dissens 3-2).
6 dage før afrejse i august 2020 blev der på rejsemålet indført krav om 10 dages karantæne ved indrejse fra navngivne danske regioner, pga. høj smitterisiko. Den region, hvor klageren var bosiddende, var omfattet af karantænekravet. Flertallet fandt, at rejsearrangørens oplysninger om bl.a. sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, herunder eventuelle indrejserestriktioner på rejsemålet, var et aftalevilkår, der skulle fremgå af aftalen, og at dette vilkår kun kunne ændres med den rejsendes samtykke, eller hvis rejsearrangøren havde forbeholdt sig ret hertil i aftalen, ændringen var uvæsentlig og rejsearrangøren klart, forståeligt og tydeligt oplyste den rejsende om ændringen på et varigt medium. Da karantænekravet var en væsentlig ændring af de sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, der var gældende, da parterne indgik aftalen, og rejsearrangøren derfor ikke uden klagerens samtykke kunne foretage ændringer i rejsen, var klageren ifølge flertallet berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-66204.06.2019Manglende oplysninger fra rejsearrangøren til brug for visumansøgning.
Klageren valgte pga. manglende oplysninger fra bureauet til brug for visumansøgningen at annullere købet. Ankenævnet lagde til grund, at bureauet på bestillingstidspunktet sendte forældede informationer om visumansøgningsprocessen til klageren. Da bureauet ikke reagerede inden for rimelig tid efter klageren telefonisk og på mail anmodede om korrekte oplysninger til at søge visum, fandt Ankenævnet, klageren var berettiget til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her

2017/026722.05.2018Manglende oplysning om visum ved mellemlanding.
Klageren kom, pga. manglende ETA til Canada, ikke med flyet hjemrejsen. Da bureauet ved aftalens indgåelse ikke har oplyst klageren om visumreglerne ved transit i Canada på hjemrejsen, var klageren berettiget til erstatning af udgifter til indkvartering og nye flybilletter til hjemrejsen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/009829.09.2017Bureauets oplysning om visum.
Ankenævnet fandt ikke grundlag for at betvivle rigtigheden af bureauets oplysning om, at bureauet havde været i kontakt med den kinesiske ambassade, som - ud fra den forelagte rejseplan - havde oplyst, at klageren skulle søge visum ved indrejsen til Shanghai. Vedrørende indrejse til Sri Lanka fandt Ankenævnet, at bureauet havde opfyldt sin oplysningspligt gennem oplysning om visumregler og herunder, at klageren skulle foretage en ETA forhåndsregistrering før indrejsen til Sri Lanka og i øvrigt henvist til Udenrigsministeriets hjemmeside. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/006713.09.2017Krav om forevisning af original fødsels- og dåbsattest samt oversættelse.
Ved ankomsten til Heathrow Lufthavn blev klagerens tre børn, pga. manglende fremvisning af original fødsels-/dåbsattest og oversættelse heraf, afvist ved flyet til Johannesburg, Sydafrika, som følge af landets indrejseregler. Klageren fik fremskaffet de originale fødsels-/dåbsattester samt en oversættelse heraf, og ankom til rejsemålet ca. 1½ døgn forsinket. Efter § 6, stk. 1, i pakkerejseloven skal bureauet inden aftalens indgåelse give kunden oplysning om bestemmelser vedrørende pas og visum mv., som skal overholdes, for at pakkerejsen kan gennem­føres, ligesom kunden selv, efter samme lovs § 29, stk. 1, skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer mv. Efter ordlyden af Pakkerejselovens § 6, stk. 1, sammenholdt med forarbejderne, fandt Ankenævnet, at bureauets pligt til inden aftalens indgåelse at oplyse om regler, der gælder vedrørende pas og visum m.v. for danske statsborgere, tillige omfatter oplysning om regler om forevisning af original fødsels- og dåbsattest for personer under 18 år. Ankenævnet fandt ikke, at bureauet havde opfyldt denne oplysningspligt ved at henvise klageren til at undersøge spørgsmålet ved nærmere angivne kanaler. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede til klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/024523.03.2017Afslag på visumansøgning. Sagen er indbragt for domstolene.
Bureauet havde påtaget sig at søge visum for klageren. Klageren fik afslag på sin ansøgning om visum, og valgte derfor 29 dage før afrejsen at ophæve aftalen. Uanset at det som udgangspunkt er den rejsendes ansvar at være i besiddelse af nødvendigt visum, fandt Ankenævnet, at bureauet - ved at have påtaget sig at søge visum for klageren, bar risikoen for, at klageren ikke fik udstedt visum. På denne baggrund, og uanset at der er tale om en myndighedsbeslutning, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en væsentlig mangel, der berettigede klageren til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/020330.01.2017Ansøgning om visum for ikke-dansk statsborger.
Klageren havde købt en pakkerejse, hvor der i rejsens pris indgik håndtering af alle praktiske forhold omkring ansøgningsproces for visum til rejsemålet. Herudover skulle klageren betale et beløb til forberedelse af visumansøgning og visumgebyr samt møde op på landets ambassade i København for at afgive fingeraftryk. Uanset at det som udgangspunkt er den rejsendes ansvar at være i besiddelse af nødvendigt visum, fandt Ankenævnet, at bureauet, ved modtagelse af kopi af de rejsendes pas inden aftalens indgåelse, havde påtaget sig risikoen for, at klageren, der ikke var dansk statsborger, ikke kunne indgå i den almindelige ansøgningsproces. Klageren, der i stedet skulle betale et højere beløb til forberedelse af visumansøgning og visumgebyr samt møde op på landets ambassade i London, var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/001126.08.2010Det følger af pakkerejselovens § 29, stk. 1, at kunden selv skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer.
Af bureauets ”Værd at vide”, der var en del af aftalegrundlaget, fremgik det under punktet ”Pas og visum”, at ”der er visumtvang i visse lande for ikke-danske statsborgere”, og at den rejsende selv skulle kontakte den pågældende ambassade vedrørende landets visumkrav.
Da klageren, der var ikke-dansk statsborger, ikke inden afrejse havde sørget for at have sit visum i orden, fandt Ankenævnet, at det alene var klagerens risiko, at hun blev afvist i Kastrup Lufthavn pga. manglende visum til Dubai. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
29/200413.08.2004Klagerens hustru, der var islandsk statsborger, blev nægtet indrejse i Thailand på grund af manglende visum. Ankenævnet fandt ikke, at klageren havde godtgjort, at han ved bestillingen af rejsen havde oplyst bureauet om hustruens nationalitet, og bureauet fandtes derfor ikke at have haft særlig anledning til at oplyse om visumregler for andre nationaliteter end dansk. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage