Ændring af rejsetidspunkt eller rejseplan

Sags nrDato for kendelseResumé
23-52526.01.2024Ændret hjemrejsetidspunkt og tidspunkt.
23 dage før afrejse meddelte rejsearrangøren, at hjemrejsen blev fremrykket, og at afrejselufthavnen blev ændret. Klageren mistede som følge heraf tid på rejsemålet på i alt 6 timer og 15 minutter. Klageren var derfor berettiget til en dagandel – 1/14-del af rejsens pris – i kompensation, jf. Pakkerejse-Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser. Den omstændighed, at transfertiden til lufthavnen som følge af ændringen af afrejselufthavnen var reduceret, kunne ikke føre til et andet resultat, da den mistede tid på rejsemålet, beregnes ud fra faktiske ankomst- og afrejsetidspunkter. På denne baggrund, og da klageren med rette havde kunnet forvente at hotellets spa- og wellnessafdeling kunne benyttes uden betaling, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
22-144528.06.2023Manglende reklamation kunne ikke afskære krav på nedslag i rejsens pris. 
På afrejsedagen umiddelbart inden klagerens ombordstigning – udleverede krydstogtrederiet et brev til klageren om, at anløbene i Grønland dag 4, 6 og 7 på grund af dårligt vejr blev ændret til anløb i Norge i stedet for Grønland som bestilt. Rejsearrangøren gjorde gældende, at klageren ikke havde reklameret og dermed havde mistet retten til at påberåbe sig manglen. Ankenævnet fandt, at rejsearrangørens ændringer af sejlruten til Norge i stedet for Grønland var væsentlige ændringer af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, der medførte, at rejsen havde en lavere kvalitet for klageren. Klageren havde derfor krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. Den omstændighed, at klageren ikke har reklameret over manglen på rejsemålet, kunne ikke afskære klageren fra at kræve et nedslag i rejsens pris, idet rejsearrangøren i det konkrete tilfælde ikke ville have kunnet afhjælpe manglen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
22-124303.05.2023Forsinket, ændret og strabadserende hjemrejse pga. strejke hos flyselskab.
Klageren fik ikke den oprindeligt tilkøbte forplejning om bord på flyet på hjemrejsen. Rejsen var derfor på dette punkt været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Nedslaget blev fastsat til tillæggets værdi doblet op, idet der herved i overensstemmelse med fast ankenævnspraksis blev taget hensyn til den ulempe, manglen havde påført klageren og den medrejsende. Klagerens hjemrejse blev pga. strejken hos flyselskabet først påbegyndt den 20. juli 2022 og ikke den 17. juli 2022 som bestilt – dvs. 3 dage senere end planlagt – og foregik dels med færge, en ekstra overnatning på et hotel og med fly via Oslo med ankomst til Danmark. På denne baggrund og under hensyn til, at hjemrejsen blev både forlænget og mere strabadserende end, hvad klageren med rette kunne forvente i forhold til en direkte flyvning som bestilt, fandt Ankenævnet, at hjemrejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 31, stk. 2, fratrækkes det beløb, den rejsende har opnået i kompensation efter EU-forordning 261/04, i det beløb den rejsende opnår i erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Ankenævnet fandt herefter, at nedslaget til klageren vedrørende de gener, som den ændrede hjemrejse havde forårsaget efter en samlet vurdering, ikke oversteg det beløb, som flyselskabet inden ankenævnsbehandlingen, efter sagens oplysninger, havde udbetalt til klageren efter reglerne i forordning 261/04 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved bordingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, jf. § 31, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
20-384808.02.2021Mistet tid på rejsemålet pga. fremrykket hjemrejsetidspunkt.
24 dage før afrejsen blev den oprindeligt planlagte hjemrejse pga. omlægning af flytrafikken, ændret, således at flyafgangen blev fremrykket til dagen før. Som følge af tidsændringen mistede klageren i alt 11 timer og 15 minutter på rejsemålet. Klageren var derfor berettiget til en døgnandel – 1/7-del af rejsens pris – i kompensation, jf. Pakkerejse-Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-28010.07.2019Togtur aflyst pga. et væltet godstog.
Togtur fra Adelaide til Alice Springs med forplejning og overnatning blev dagen forinden aflyst grundet væltet godstog. Rejsearrangøren er ansvarlig over for den rejsende for levering af de rejseydelser, der er inkluderet i rejsen, uanset om ydelserne skal leveres af rejsearrangøren eller eventuelle underleverandører eller samarbejdspartnere. Rejsearrangøren hæftede derfor for de gener, som det væltede godstog påførte klageren, og den derved opståede forringelse af rejsen. Klageren var herefter berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her

18-25811.09.2018Ændret hjemrejsetidspunkt.
Klagerens hjemrejse skulle oprindeligt afgå kl. 13.10, men flytiden blev ændret til afgang samme dag kl. 8.45, hvilket medførte, at transferen afgik fra rejsemålet kl. 2.30 om natten. Selv om klageren som følge heraf mistede tid på rejsemålet svarende til 4 timer og 25 minutter, gik dette forhold henset til varigheden alene ikke ud over, hvad klageren må være forberedt på at acceptere. Ved ankomsten til rejsemålet blev klageren sat af transferbussen et andet sted i byen end oplyst i det tilsendte velkomstmateriale, og måtte selv finde frem til indkvarteringen ved at spørge om vej og benytte en bybus. På denne baggrund, og under hensyn til den gene klageren blev påført ved, at hjemrejsen blev fremrykket, hvilket medførte, at klageren skulle rejse om natten, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
18-21611.09.2018Forkert indtastet dato ved indløsning af værdibevis.
Ved indløsning af værdibeviserne fik klageren indtastet en forkert afrejse dato. Bureauet, der ikke havde en afrejse på den forkerte indtastede afrejsedato, gjorde ikke klageren opmærksom på fejlen, men ændrede – uden at orientere klageren – datoen til afrejsedato en dag før den indtastede dato. Bureauet måtte derfor bære en del af risikoen for, at klageren mistede sin rejse. Klageren, havde ved at undlade at kontrollere bestillingsbekræftelsen og rejsedokumenterne, ligeledes pådraget sig en risiko for den opståede situation. Hver part måtte derfor bære halvdelen af risikoen og dermed halvdelen af klagerens udgift til nye flybilletter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/014406.11.2017Ændring af rejseplan på 3 dages rejse.
Af bureauets udbudsmateriale fremgik blandt andet, at: ”Her lander vi midt i herligheden direkte ved banen – ikke noget med flere timers transfer for at komme til banen og […]lejren. Du er her allerede!” 4 dage før afrejsen meddelte bureauet klageren, at afgangstidspunktet på udrejsen var fremrykket 30 minutter. På hjemrejsen blev hjemkomsten til Danmark udskudt 15 minutter. Efter bestillingen af rejsen blev der endvidere ved både ud- og hjemrejsen indlagt en mellemlanding, som ikke fremgik af udbudsmaterialet. På denne baggrund, og henset til udbudsmaterialets anprisning af flyrejsen med direkte ankomst ved motorbanen og den mere strabadserende hjemrejse med en indlagt mellemlanding og flytning af afrejselufthavnen, hvorved klagerens hjemkomst blev udskudt yderligere med ca. 2 timer, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Den omstændighed, at klageren ved meddelelsen om tidsændringerne, valgte ikke at hæve den indgåede aftale, men så sig nødsaget til at acceptere ændringen, kunne ikke tillægges betydning ved sagens afgørelse, da klageren på dette tidspunkt ikke havde haft reel mulighed for at købe en tilsvarende rejse andetsteds. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/007229.09.2017Aflysning af 5 ud af 10 anløb på krydstogtrejse gav hæveadgang.
Før afrejsen oplyste bureauet klageren om, at de oprindeligt planlagte anløb i Ho Chi Minh City, Vietnam, og Laem Chabang, Thailand, blev aflyst pga. tekniske ændringer, hvorved klageren fik en ekstra dag på havet og en ekstra dag i Singapore. Ombord på krydstogtskibet meddelte krydstogtselskabet, at de oprindeligt planlagte anløb på Komodo Island, Airlie Beach, Australien, og Brisbane, Australien, blev aflyst pga. motorproblemer, hvilket medførte, at klageren fik tre ekstra dage på havet. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Da rejsen imidlertid ikke fandtes at have været uden værdi for klageren, blev der fastsat en godtgørelse til bureauet, jf. Pakkerejselovens § 20. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/004722.08.2017Klage over manglende anløb på krydstogt.
Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at krydstogtet bl.a. omfattede ”hovedstaden Bangkok og videre til historiske Ho Chi Minh City i Vietnam”. Krydstogtskibet lå imidlertid ikke til kaj i Bangkok og Ho Chi Minh City, men i Laem Chabang med 2½ times kørsel til Bangkok og Phu My med 2 timers kørsel til Ho Chi Minh City. Da bureauet i udbudsmaterialet ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst, at krydstogtskibet ville lægge til kaj i andre end de annoncerede byer, havde klageren med rette kunnet forvente, en kortere afstand til Bangkok og Ho Chi Minh City. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/021823.03.2017Oplysning om tidsændring pr. mail.
4 dage før afrejsen meddelte bureauet i en mail til klageren, at rejsetidspunkterne var ændret således, at afrejsen tirsdag morgen var fremrykket til mandag aften. Ligeledes meddelte bureauet, at hjemrejsen tidligt om morgenen tirsdag ugen efter var fremrykket til om eftermiddagen mandagen efter pga. sammenlægning af to flyafgange. Bureauet sendte meddelelsen til den af klageren oplyste mail-adresse. Uanset at klageren ikke læste denne mail, fremgår det af bureauets vilkår, som udgør en del af aftalegrundlaget, at ”Eventuelle vigtige meddelelser om rejsen (f.eks. en flytidsændring) sendes til den rejseansvarlige, fortrinsvis pr. SMS eller e-mail.” og at ”Det anbefales at kunden senest 24 timer inden afrejse tilgår sit rejsebevis/billet, for at sikre at alt på rejsebeviset/billetten stemmer overens med det først oplyste.” Klageren rettede først henvendelse til bureauet på den oprindelige afrejsedag kort før den oprindeligt planlagte afgang tirsdag morgen. Da klagerens ud- og hjemrejse udelukkende blev fremrykket med ca. 12 timer, fandt Ankenævnet henset til rejsens længde, at klageren måtte tåle ændringen, og dermed ikke var berettiget til at hæve aftalen, og få tilbagebetalt rejsens pris. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/019613.12.2016Manglende meddelelse om tidsændring.
Ved sagens afgørelse lagde Ankenævnet til grund, at bureauet havde fremsendt en mail til klageren med oplysning om ændring af hjemrejsetidspunktet. Uanset at klageren ikke havde modtaget bureauets mail, fremgik det af bureauets betingelser, som udgør en del af aftalegrundlaget, at det påhvilede klageren ”at kontrollere rejsetiderne frem til afrejse samt dagen inden hjemrejsen.” Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/015422.03.2016Minimumsforbindelsestiden var ikke lang nok.
7 dage før klagerens hjemrejse videresendte bureauet en mail fra dets underleverandør - flyselskabet - med oplysning om, at klagerens vidererejse fra Stansted Lufthavn til Billund Lufthavn var fremrykket fra kl. 15.40 til kl. 09.00 samme dag. Ifølge oplysningerne på boardingcardene lukkede gaten i Stansted Lufthavn 30 min før afgang og bagagedrop skulle være foretaget senest 40 minutter før afgang. Klagerens fly landede planmæssigt kl. 06.25 i Gatwick Lufhavn, og han havde således under 2 timer til at nå sin vidererejse fra Stansted Lufthavn. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke havde godtgjort, at den officielle minimumsforbindelsestid ved ankomst til Gatwick Lufthavn og afrejse fra Stansted Lufthavn var overholdt. Bureauet havde derfor pådraget sig et ansvar for den opståede situation. Da klageren, efter ankomsten til Gatwick Lufthavn kl. 06.25, ikke forsøgte at nå sit fly fra Stansted Lufthavn samme dag kl. 09.00, sammen­holdt med at klageren samme mor­gen kl. 06.52 på egen hånd købte nye flybilletter, burde klageren bære en del af risikoen for, at han ikke nåede videreforbindelsen fra Stansted Lufthavn. Hver part måtte derfor bære halvdelen af risikoen og dermed halv­delen af klagerens udgifter til køb af nye flybilletter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/010316.10.2015Ændring af krydstogts sejlrute.
12 dage før afrejsen meddelte bureauet, at krydstogtskibet ville anløbe havnene i Dover, England og Göteborg, Sverige i stedet for Harwich, England og La Coruna, Spanien. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Da bureauet ikke havde underrettet klageren om retten til at hæve aftalen inden afrejsen, fandt Ankenævnet, at bureauet havde tilsidesat sine underretnings­pligter, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2 og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004311.09.2015Tidsændring inden afrejsen.
31 dage inden afrejsen meddelte bureauet klageren, at flyselskabet havde aflyst den bestilte flyafgang, og tilbød klageren afrejse et døgn senere. Afrejsen blev efter klagerens ønske fremrykket til afrejse dagen før oprindelig afrejse, hvilket bl.a. medførte udgifter til en ekstra hotelovernatning på rejsemålet samt en ekstra feriedag. Ankenævnet fandt, at klageren var berettiget til erstatning af den ekstra hotelovernatning på rejsemålet. Ankenævnet kunne imidlertid ikke imødekomme klagerens krav om tabt arbejdsfortjeneste, da der ikke tilkendes erstatning for ”tab af fridage”, og da klageren ikke havde godtgjort ægtefællens krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004016.06.2015Mistet tid på rejsemålet.
Klageren gjorde gældende, at han mistede tid på rejsemålet, da bussen afgik fra rejsemålet om formiddagen, og ikke om aftenen med ankomst til Padborg ved midnat, som bestilt. Således som sagen forelå til afgørelse, og under hensyn til programmet hvoraf det fremgik, at bussen afgik sidst på formiddagen den 1. januar 2015, samt at hjemkomst i Padborg kl. 14.20 var anført på bureauets hjemmeside, fandt Anke­nævn­et, at klageren ikke med rette havde kun­net for­ven­te, at bussen afgik fra rejsemålet om aftenen den 1. januar 2015 med ankomst til Padborg ved midnat. Den omstændighed, at der på klagerens bookingbekræftelse var anført ”Padborg kl. 00:00” som hjemrejsested, kunne ikke føre til et andet resultat, da klageren i forbindelse med bookingen burde have indset, at bussen ikke kunne ankomme på samme tidspunkt til alle afstigningsstederne på bussens rute. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/012705.12.2014Ændring af hjemrejsetidspunkt på rejsemålet.
Dagen før hjemrejsen meddelte bureauet, at hjemrejsetidspunktet var fremrykket fra kl. 13.05 til samme dag kl. 04.00. Som følge heraf blev klagerens ophold på rejsemålet afkortet med 9 timer og 5 minutter. I overensstemmelse med Ankenævnets ”Vejledende retningslinjer om transportforsin­kel­ser i forbindelse med pakkerejser” og under hensyn til at klageren pga. det ændrede hjemrejse­tidspunkt skulle møde i lufthavnen om natten i stedet for om formiddagen som bestilt, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/010311.11.20142 dage før afrejsen modtog klageren flybilletter, hvoraf fremgik, at afrejsen var fremrykket fra om eftermiddagen til tidligt om morgenen samme dag. Den ændrede flyafgang medførte endvidere en mellemlanding og en forlængelse af transporttiden med 4 timer og 55 minutter. Efter en helhedsbedømmelse fandt Ankenævnet, uanset at bureauet havde taget forbehold for ændringer af de oplyste flytider, at klageren var berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/009611.11.20143 dage før afrejsen modtog klageren flybilletter, hvoraf fremgik, at rejsetidspunkterne og rejseruten var ændret på både ud- og hjemrejsen. Ændringerne indebar, at klagerens ophold på 4 dage blev afkortet med 7 timer og 30 minutter, og at transporttiden blev forøget med 6 timer og 25 minutter. Ankenævnet fandt efter en helhedsbedømmelse, herunder henset til rejsens art og tidsmæssige udstrækning, at ændringerne havde et sådant omfang og en sådan beskaffenhed, at klageren var berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/004220.04.2009Klagerens afrejse- og hjemrejsetidspunkt blev ændret inden afrejsen, hvortil kom en forsinkelse på udrejsen, således at klageren mistede i alt godt 7 timer på rejsemålet. Bureauet blev derfor pålagt at udbetale klageren kompensation for den tid, klageren mistede på rejsemålet, jf. herved Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsinkelser. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
149/200619.01.2007Tidsændring inden afrejsen. Bureauet meddelte ca. 5 uger inden afrejsen, at hjemrejsetidspunktet var blevet fremrykket med 5 timer og 10 minutter, hvilket medførte, at klagerens ophold på rejsemålet, der havde en varighed på 5 døgn, blev tilsvarende afkortet. I overensstemmelse med Ankenævnets "Vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser" vil en afkortning af en sådan længde som udgangspunkt ikke medføre kompensation i form af nedslag i rejsens pris. Da den fremrykkede hjemrejse medførte en betydelig afkortning af det samlede ferieophold, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til en kompensation i overensstemmelse med de vejledende retningslinjer, dvs. til en dagandel af rejsens pris. Klager delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
228/200517.01.2006Tidsændring inden afrejsen. Bureauet meddelte ca. 2 uger inden afrejsen, at rejsetidspunkterne var blevet ændret, hvilket medførte, at klagerens ophold på rejsemålet, der havde en varighed på 4 dage/3 døgn blev afkortet med 8 timer og 20 minutter. Da reduktionen af opholdets længde på rejsemålet udgjorde en forholdsmæssig stordel af rejsen, og da bureauet kunnet have underrettet klageren om de ændrede flytider tidligere end sket, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage