Rejseleder/guide

Sags nrDato for kendelseResumé
18-55408.04.19Ændring af rejseleder.
Bureauet udskiftede den i udbudsmaterialet lovede rejseleder på rundrejsen til en anden rejseleder, men oplyste først klageren om ændringen 8 dage før afrejse. Da bureauet ved meddelelsen til klageren om ændring, ikke havde underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen. På denne baggrund, og henset til at bureauet erkendte, at rejselederen manglede på hjemrejsedagen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
18-27803.12.2018Omsorgspligt uanset ansvar.
Klageren overværede på hotellet en ubehagelig episode mellem en anden hotelgæst og hotellets vagter. Ankenævnet fandt, at bureauet – der i øvrigt hæfter over for klageren for hotellets ansattes ansvarspådragende adfærd – ikke kunne gøres ansvarlig for episoden. Bureauet havde imidlertid en vis omsorgspligt over for klageren. Da guiden hjalp klageren med at finde et andet hotel, hvor klageren – mod egen betaling - kunne blive indkvarteret, fandt Ankenævnet, at bureauet havde opfyldt dets omsorgspligt. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.

2017/001427.06.2017Guidens opførsel.
På en rundrejse hviskede bureauets guide en aften under klagerens og hustruens middag krænkende ukvemsord i øret på klagerens hustru. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
2016/036316.05.2017Navngivet professionel golfspiller udskiftet inden afrejse.
Klageren var gennem udbudsmateriale og faktura lovet en navngivet professionel golfspiller samt træning fra denne. Inden afrejsen meldte den navngivne professionelle afbud. Den navngivne professionelle golfspiller blev derfor udskiftet med en anden professionel golfspiller. I forbindelse med ændringen havde bureauet ikke underrettet klageren om retten til at hæve aftale. Bureauet havde derfor tilsidesat sine underretningspligter i henhold til pakkerejseloven, og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/032823.03.2017Ikke tilstrækkeligt kendskab til rejsemålet.
Af bureauets hjemmeside fremgik, at rejselederen ”øse[r] af sin store viden”, ”kender landet og de lokale forhold indgående” og ”er specialister og har stor faglig viden inden for hver deres felt, og de er samtidig dygtige formidlere af deres store viden om historie, kultur og natur”. Bureauet erkendte, at rejselederens kendskab til rejsemålet ikke var tilstrækkeligt. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/020817.04.2015På rejsen medvirkede en svensk- og norsktalende rejseleder, og ikke dansktalende, som lovet. Efter Ankenævnets opfattelse indebar den ændrede rejseleder en så væsentlig mangel ved rejsen, at klageren havde ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb. Bureauet havde ikke underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, havde derfor tilsidesat sine underretningspligter, og frataget klageren mu­ligheden for evt. at hæve. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/019819.03.2015Afkortning af svømmeundervisning med en navngiven professionel svømmer.
Da bureauet ikke kunne godtgøre, at det i en mail inden afrejsen havde oplyst klageren om, at svømmeundervis­ningen med den navngivne profes­sionel­le svømmer blev afkortet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet lagde ved fastsættelsen af nedslagets størrelse vægt på, at bureauet i udbudsmaterialet udelukkende havde beskrevet svømmeundervisningen med den navngivne professionelle svømmer, og at formålet med rejsen derfor havde været, at klagerens børn dagligt skulle deltage i svømmeundervisningen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
2014/018119.03.2015Klage over andet hotel end bestilt samt utilfredsstillende indkvartering på det bestilte hotel.
Klageren var pga. overbooking de 3 første dage indkvarteret på et andet hotel end bestilt. Ankenævnet fandt, at rejsen pga. hotellets beliggenhed og faciliteter var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren flyttede efterfølgende til det bestilte hotel, og reklamerede til hotellet over bl.a. værelsernes beliggenhed og balkonens størrelse på det ene værelse. Bureauet benægtede, at klageren havde reklameret korrekt over eventuelle kritisable forhold i forbindelse med indkvarteringen. Da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 26, navnlig konsekvenserne af klagerens manglende rekla­mation, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke kunne påberåbe sig for sen reklamation. Ankenævnet fandt imidlertid, at klageren trods det anførte om værelsernes beliggenhed og balkonernes varierende størrelse i det væsentlige havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/010211.12.2013Klageren havde bestilt en rundrejse, hvor det i udbudsmaterielet fremgik, at rejselederen var en bestemt navngiven ekspertrejseleder. På grund af sygdom blev den lovede og navngivne rejseleder udskiftet med en anden rejseleder, og klageren blev først orienteret herom efter afrejse. Ankenævnet fandt, at bureauet inden afrejsen kunne have været i stand til at underrette klageren om ændringen til anden rejseleder. Da rejsen var markedsført som en rejse med en navngiven rejseleder, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/004421.11.2013Klageren deltog i en gruppe af rejsende, som i fem dage pga. turlederens tilskadekomst var uden den i aftalegrundlaget forudsatte dansktalende turleder under rejsen, som indebar trekking og klatring på til tider ufremkommelige steder i Nepal, hvor det ikke kunne udelukkes, at der ville kunne opstå risikofyldte situationer. Ankenævnet lagde efter det oplyste til grund, at den manglende rejseleder havde givet anledning til en berettiget usikkerhed for klageren, som var medvirkende til, at klageren valgte at afstå fra at deltage i bestigningen af Island Peak.  Ankenævnet fandt derfor, at rejsen vedrørende disse forhold havde været behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
393/200729.12.2007Den i udbudsmaterialet lovede danske rejseleder var ikke i besiddelse af tilstrækkelige sprogkundskaber i dansk. Dette medførte, at klageren ikke fik det faglige udbytte – og almindelige praktiske oplysninger i øvrigt – som klageren efter aftalegrundlaget med rette kunne forvente, hvilket bureauet også – i hvert fald delvist – havde erkendt. På denne baggrund og under hensyn til, at rejsen var markedsført som en specialrejse - en landbrugsrejse med dertil knyttet særligt fagsprog - fandt Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med en betydelig mangel. Klager medhold.
Læs kendelsen her

Gå tilbage