Udflugter, kursus, teater-, koncert- og fodboldbilletter

Sags nrDato for kendelseResumé
22-81802.12.22Liftkortets gyldighed.
Klageren havde købt liftkort til 7 dage. Ingen af klagerens liftkort fungerede på rejsens dag 8. Da alle liftkortene var blevet aktiveret på rejsens dag 1, fandt Ankenævnet, at klageren ikke kunne forvente, at liftkortene var aktive på rejsens dag 8. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
21-179507.03.2022Manglende mulighed for på rejsemålet at købe rejsearrangørens før afrejse markedsførte udflugter.
Rejsearrangøren havde på hjemmesiden oplyst om udflugter på rejsemålet i et ”Vejledende udflugtsprogram”. Klageren havde ved bestilling af rejsen ikke tilkøbt nogle udflugter. Ved ankomsten til rejsemålet blev de udflugter, som klageren ønskede at deltage i, ikke udbudt af rejsearrangøren på rejsemålet. Ankenævnet fandt, uanset at udflugtsprogrammet var vejledende og rejsearrangøren tog forbehold for gennemførelse af udflugterne ved tilstrækkelig tilslutning, at klageren med rette havde kunnet forvente, at nogle af de angivne udflugter i det vejledende udflugtsprogram kunne købes på rejsemålet. Nogle dage før afrejsen kunne klageren - trods oplysning om, at ”Udflugten kan bookes hjemmefra” ikke tilkøbe denne udflugter, der var en af de udflugter, som klageren ønskede at deltage i på rejsemålet. Rejsen var derfor på dette punkt behæftet med en mangel, der berettigede til et nedslag i rejsens pris. Før afrejse havde rejsearrangøren over for klageren bekræftet, at en anden udflugt på rejsemålet, som klageren ønskede at deltage i, ville foregå i september, hvor klageren skulle rejse. Klageren havde derfor med rette kunnet forvente at kunne købe denne udflugt hos rejsearrangøren på rejsemålet. Rejsen var derfor også på dette punkt behæftet med en mangel. Rejsearrangøren fik imidlertid afhjulpet manglen inden rimelig tid ved at arrangere, at klageren kom på udflugten med en anden rejsearrangør. Da rejsearrangøren havde oplyst, at udflugtsprogrammet på hjemmesiden var vejledende, kunne klageren ikke med rette forvente at en tredje annonceret udflugt, som klageren ønskede at deltage i, ville blive udbudt af rejsearrangøren på rejsemålet i klagerens rejseperiode. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav vedrørende disse to udflugter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her. 
20-98329.09.2020Hæveadgang, da fodboldkamp pga. Covid-19, blev udskudt på ubestemt tid.
Pga. Coronavirus (Covid-19) blev den spanske liga i marts 2020 udskudt på ubestemt tid. I en mailkorrespondance om klagerens slutbetaling af rejsen havde rejsearrangøren oplyst, at rejsen ville blive gennemført, når den nye dato for fodboldkampen lå fast, og at rejsearrangøren ville købe nye flybilletter. Da den bestilte fodboldkamp herefter ikke ville blive afholdt som planlagt, og en ændring i tidspunktet for opholdet eller afholdelse af fodboldkampen på et andet tidspunkt end det oprindeligt planlagte tidspunkt er en væsentlig ændring af aftalen, kunne klageren hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-226320.12.2019Mistet udflugter, der var anført som et af rejsens højdepunkter.
Klage over manglende anløb på krydstogt. Rejsearrangøren erkendte, at afsejlingen fra Bergen, pga. tekniske problemer, blev forsinket i 9 timer, hvilket medførte, at anløbet i Stavanger blev aflyst. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Ved fastsættelsen af størrelsen af nedslaget lagde Ankenævnet vægt på, at anløbet i Stavanger og udflugten til Prædikestolen i udbudsmaterialet var anført som et af rejsens højdepunkter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-39411.09.2019Aflysning pga. for få tilmeldinger.
En endagstur til et skisportsområde for at stå på ski blev pga. manglende tilslutning aflyst efter klagerens ankomst til rejsemålet. Da bureauet ikke har godtgjort, at klageren på bestillingstidspunktet blev oplyst om, at turen til skisportsområdet ville blive aflyst i tilfælde af for få tilmeldinger med angivelse af minimum antal deltagere, fandt Ankenævnet, at rejse havde været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her

18-14011.09.2018Forkert udleveret skiudstyr.
Klageren og dennes medrejsende fik udleveret skiudstyr i en lavere kategori end bestilt. På denne baggrund, og henset til at skiudstyrets lavere standard påvirkede skiløbet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsen pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-4704.07.2018Lukkede julemarkeder.
Julemarkederne i Lübeck og Travemünde var lukket, og en sejltur på Trave-floden fra Lübeck til Travemünde, nordtysk kagebord med forskellige kager og lækkerier og køretur tilbage til Lübeck blev ændret til en kort sejltur i Travemünde havn, bustur frem og tilbage samt servering af et stykke kage. Ankenævnet lagde yderligere til grund, at bureauet inden afrejsen burde vide, at julemarkederne var lukket, men undlod at informere klageren herom. Da bureauet ikke har underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, har bureauet herved tilsidesat sine underretningspligter, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2, og har derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, jf. samme lovs § 16. På denne baggrund, og henset til den ikke fuldt ud tilfredsstillende juleaften, hvor der ikke blev danset om juletræet og sunget julesange samt manglende minibar på hotelværelset, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/027004.07.2018Manglende oplysning om at svømning med delfiner frarådes for gravide.
Det fremgik ikke af bureauets hjemmeside, at aktiviteten ”svøm med delfiner” frarådes for gravide. Ved bestilling af rejsen oplyste klageren ikke bureauet om, at den ene rejsedeltager var gravid. Efter det af klageren oplyste om en mundtlig erklæring fra egen læge om, at den gravide rejsedeltager måtte svømme med delfiner, fandt Ankenævnet, at klageren var bekendt med, at der kunne være særlige omstændigheder forbundet med aktiviteten ved graviditet. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/017922.05.2018Hæveadgang ved aflysning af koncert.
Koncerten med Adele på Wembley Stadium blev aflyst pga. sygdom. Da hovedformålet med rejsen var at overvære koncerten, var formålet med rejsen væsentligt forfejlet, og klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Efter Ankenævnets opfattelse måtte aflysningen om morgenen på dagen for koncerten på grund af sygdom anses for en force majeure lignende situation omfattet af § 17, stk. 1, nr. 4, i lov om pakkerejser. Bureauet kunne derfor ikke gøres erstatningsansvarlige for klagerens merud­gifter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/030112.03.2018Rejsens formål væsentligt forfejlet.
Klageren havde købt en rejse af 3 dages varighed med forplejning og udflugter i henhold til program. Udflugten dag 2 blev aflyst pga. stormvejr og udflugten dag 3 blev aflyst pga. høj vandstand. Da udflugten dag 2 var formålet med rejsen, fandt Ankenævnet, at rejsens formål var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/011506.11.2017Manglende golfvogne til bestilte golfrunder.
Efter bestilling af rejsen bestilte klageren – via mail til bureauets personale på rejsemålet - tre golfvogne til de bestilte golftider. De bestilte golfvogne var defekte hvilket medførte, at klageren og dennes medrejsende ved den første golftid kun fik udleveret en af de tre bestilte golfvogne, hvorfor tre rejsedeltagere måtte opgive at spille den bestilte golfrunde, ved den fjerde og sidste golftid ikke fik udleveret nogle af de bestilte golfvogne og ved den tredje golftid fik udleveret to af de tre bestilte golfvogne, hvorfor en rejsedeltager måtte opgive at spille den bestilte golfrunde. Ved den anden golftid fik klageren og dennes medrejsende udleveret tre golfvogne, som bestilt. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/005013.09.2017Billettens kategori.
Klageren havde købt en rejse til København inkl. A-billetter til en forestilling, hvor han – ifølge udbudsmaterialet – kunne forvente at, ”slå […] numsen i sædet på de bedste pladser, salen har at byde på.” Klageren og dennes medrejsende blev placeret på 3. balkon, række 4, sæde 3 og 4. Da klagerens billetter til forestillingen var kategoriseret som billettype A, fandt Ankenævnet, at de udleverede billetter var i overensstemmelse med aftalen, uanset at klageren var placeret på pladser på 3. balkon. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/004722.08.2017Klage over manglende anløb på krydstogt.
Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at krydstogtet bl.a. omfattede ”hovedstaden Bangkok og videre til historiske Ho Chi Minh City i Vietnam”. Krydstogtskibet lå imidlertid ikke til kaj i Bangkok og Ho Chi Minh City, men i Laem Chabang med 2½ times kørsel til Bangkok og Phu My med 2 timers kørsel til Ho Chi Minh City. Da bureauet i udbudsmaterialet ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst, at krydstogtskibet ville lægge til kaj i andre end de annoncerede byer, havde klageren med rette kunnet forvente, en kortere afstand til Bangkok og Ho Chi Minh City. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/036316.05.2017Navngivet professionel golfspiller udskiftet inden afrejse.
Klageren var gennem udbudsmateriale og faktura lovet en navngivet professionel golfspiller samt træning fra denne. Inden afrejsen meldte den navngivne professionelle afbud. Den navngivne professionelle golfspiller blev derfor udskiftet med en anden professionel golfspiller. I forbindelse med ændringen havde bureauet ikke underrettet klageren om retten til at hæve aftale. Bureauet havde derfor tilsidesat sine underretningspligter i henhold til pakkerejseloven, og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/018816.02.2016Deal-site solidarisk ansvarlig med rejseudbyderen for Andrea Bocelli-koncert der var en opera.
Afsagt med dissenser. Flertallet fandt, at såvel formidleren som bureauet måtte anses for aftalepart over for klageren. Da klageren var til opera med Andrea Bocelli på rollelisten, og ikke til Andrea Bocelli-koncert, som oplyst i udbudsmaterialet, fandt flertallet endvidere, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt fratrukket en godt­gørelse til bureauet og arrangøren, da rejsen ikke havde været helt uden værdi for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/019819.03.2015Afkortning af svømmeundervisning med en navngiven professionel svømmer
Da bureauet ikke kunne godtgøre, at det i en mail inden afrejsen havde oplyst klageren om, at svømmeundervis­ningen med den navngivne profes­sionel­le svømmer blev afkortet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet lagde ved fastsættelsen af nedslagets størrelse vægt på, at bureauet i udbudsmaterialet udelukkende havde beskrevet svømmeundervisningen med den navngivne professionelle svømmer, og at formålet med rejsen derfor havde været, at klagerens børn dagligt skulle deltage i svømmeundervisningen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/010919.11.2014Ca. 1 måned før afrejse oplyste bureauet, at den bestilte fodboldkamp var blevet udskudt ca. 14 dage. Efter Ankenævnets opfattelse indebar denne ændring i det konkrete tilfælde en så væsentlig ændring af rejsen, at klageren var berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Den omstændighed, at bureauet i dets generelle betingelser havde anført, at ”Rejsen kan IKKE refun­deres, da disse produkter gælder til en bestemt event, men ikke nødvendigvis til en bestemt dato”, kunne ikke føre til et andet resultat, idet klagerens rettigheder efter pakke­rejseloven ikke ved forudgående aftale kan fraviges til skade for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/000428.08.2014Dagen før afrejse meddelte bureauet klageren, at afviklingen af golfrunderne og træningen ville foregå fra kl. 7-16 med to runder af 9 huller afbrudt af træning, i stedet for træning fra kl. 9-11.30 efterfulgt af en runde golf på 18 huller fra kl. 12.30. Ankenævnet fandt, at klageren med rette havde kunnet forvente, at rejsens fem golfrunder var til­ret­telagt således, at klageren og dennes medrejsende skulle gå en golfrunde på 18 huller i et stræk. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/013809.10.2012Klage over opkrævning for ekstra dyk, da klageren ikke, som lovet i bureauets udbudsmateriale, så nogle hajer på rejsens inkluderede dyk. Ankenævnet fandt, at klageren ikke med rette havde kunnet forvente at se hajer på alle dyk. Ankenævnet fandt imidlertid, at bureauet i udbudsmaterialet i det konkrete tilfælde i særlig høj grad havde anprist det inkluderede tigerhajdyk og muligheden for at se tigerhajer, at bureauet havde givet klageren en garanti for at se tigerhag på det inkluderede tigerhajdyk. Da klageren ikke så tigerhaj på det inkluderede dyk, var klageren berettiget til at få udgiften til de ekstradyk refunderet. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/016527.08.2009Klage over sprogrejse. På grund af en transportstrejke på rejsemålet fik klageren aflyst sprogunder-visningen i 4 dage. Herudover blev yderligere 1 undervisningsdag aflyst. Klageren havde således ikke modtaget sprogundervisning i 5 ud af i alt 8 undervisningsdage. Ankenævnet fandt, at formålet med rejsen - en sprogrejse – var væsentligt forfejlet, og klageren derfor var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klager medhold. Læs kendelsen her.
220/200425.04.2005Klage over manglende besøg på invasionskysten på 60 års dagen for D-dag på en rundrejse i Normandiet og Bretagne. Ankenævnet fandt, at det forhold, at udflugten til invasionskysten først blev gennemført dagen efter 60 års dagen, udgjorde en mangel ved rejsen, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
94/200420.12.2004Klage over manglende besøg ved maya-ruinerne Bonampak på en rundrejse i Mexico og Guatemala. Ankenævnet fandt, at man som deltager i et så omfattende rundrejsearrangement som det omhandlede må være forberedt på, at der kan forekomme visse afvigelser fra programmet, og at den manglende udflugt til Bonampak ikke udgjorde en mangel ved rejsen. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
9/200411.10.2004Klage over manglende besøg ved Taj Mahal på en rundrejse i Nordindien. Udeladelsen af besøget ved Taj Mahal skyldtes hensynet til de rejsendes sikkerhed, idet der var risiko for optøjer i området. Ankenævnet fandt, at det manglende besøg ved Taj Mahal, der i bureauets program for rundrejsen var markedsført som et af rejsens højdepunkter, udgjorde en mangel ved rejsen. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
322/200214.04.2003Klage over, at et rundrejseforløb i Kina blev ændret, hvorved de rejsende bl.a. mistede muligheden for at bese dæmningsbyggeriet ved Yangtze-floden. Selvom man efter Ankenævnets opfattelse ved et så omfattende rundrejsearrangement som det omhandlede må være forberedt på, at der kan forekomme visse afvigelser fra programmet, fandt Ankenævnet, at de faktiske afvigelser var gået ud over, hvad man som rejsende måtte være forberedt på. Rejsen fandtes derfor at have været behæftet med en mangel, men nedslaget fastsattes til det af bureauet allerede ubetalte kompensationsbeløb. Klager delvis medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage