Udflugter, kursus, teater-, koncert- og fodboldbilletter

Sags nrDato for kendelseResumé
2017/030112.03.2018Rejsens formål væsentligt forfejlet.
Klageren havde købt en rejse af 3 dages varighed med forplejning og udflugter i henhold til program. Udflugten dag 2 blev aflyst pga. stormvejr og udflugten dag 3 blev aflyst pga. høj vandstand. Da udflugten dag 2 var formålet med rejsen, fandt Ankenævnet, at rejsens formål var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/011506.11.2017Manglende golfvogne til bestilte golfrunder.
Efter bestilling af rejsen bestilte klageren – via mail til bureauets personale på rejsemålet - tre golfvogne til de bestilte golftider. De bestilte golfvogne var defekte hvilket medførte, at klageren og dennes medrejsende ved den første golftid kun fik udleveret en af de tre bestilte golfvogne, hvorfor tre rejsedeltagere måtte opgive at spille den bestilte golfrunde, ved den fjerde og sidste golftid ikke fik udleveret nogle af de bestilte golfvogne og ved den tredje golftid fik udleveret to af de tre bestilte golfvogne, hvorfor en rejsedeltager måtte opgive at spille den bestilte golfrunde. Ved den anden golftid fik klageren og dennes medrejsende udleveret tre golfvogne, som bestilt. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/005013.09.2017Billettens kategori.
Klageren havde købt en rejse til København inkl. A-billetter til en forestilling, hvor han – ifølge udbudsmaterialet – kunne forvente at, ”slå […] numsen i sædet på de bedste pladser, salen har at byde på.” Klageren og dennes medrejsende blev placeret på 3. balkon, række 4, sæde 3 og 4. Da klagerens billetter til forestillingen var kategoriseret som billettype A, fandt Ankenævnet, at de udleverede billetter var i overensstemmelse med aftalen, uanset at klageren var placeret på pladser på 3. balkon. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/004722.08.2017Klage over manglende anløb på krydstogt.
Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at krydstogtet bl.a. omfattede ”hovedstaden Bangkok og videre til historiske Ho Chi Minh City i Vietnam”. Krydstogtskibet lå imidlertid ikke til kaj i Bangkok og Ho Chi Minh City, men i Laem Chabang med 2½ times kørsel til Bangkok og Phu My med 2 timers kørsel til Ho Chi Minh City. Da bureauet i udbudsmaterialet ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst, at krydstogtskibet ville lægge til kaj i andre end de annoncerede byer, havde klageren med rette kunnet forvente, en kortere afstand til Bangkok og Ho Chi Minh City. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/036316.05.2017Navngivet professionel golfspiller udskiftet inden afrejse.
Klageren var gennem udbudsmateriale og faktura lovet en navngivet professionel golfspiller samt træning fra denne. Inden afrejsen meldte den navngivne professionelle afbud. Den navngivne professionelle golfspiller blev derfor udskiftet med en anden professionel golfspiller. I forbindelse med ændringen havde bureauet ikke underrettet klageren om retten til at hæve aftale. Bureauet havde derfor tilsidesat sine underretningspligter i henhold til pakkerejseloven, og derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/018816.02.2016Deal-site solidarisk ansvarlig med rejseudbyderen for Andrea Bocelli-koncert der var en opera.
Afsagt med dissenser. Flertallet fandt, at såvel formidleren som bureauet måtte anses for aftalepart over for klageren. Da klageren var til opera med Andrea Bocelli på rollelisten, og ikke til Andrea Bocelli-koncert, som oplyst i udbudsmaterialet, fandt flertallet endvidere, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt fratrukket en godt­gørelse til bureauet og arrangøren, da rejsen ikke havde været helt uden værdi for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/019819.03.2015Afkortning af svømmeundervisning med en navngiven professionel svømmer
Da bureauet ikke kunne godtgøre, at det i en mail inden afrejsen havde oplyst klageren om, at svømmeundervis­ningen med den navngivne profes­sionel­le svømmer blev afkortet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet lagde ved fastsættelsen af nedslagets størrelse vægt på, at bureauet i udbudsmaterialet udelukkende havde beskrevet svømmeundervisningen med den navngivne professionelle svømmer, og at formålet med rejsen derfor havde været, at klagerens børn dagligt skulle deltage i svømmeundervisningen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/010919.11.2014Ca. 1 måned før afrejse oplyste bureauet, at den bestilte fodboldkamp var blevet udskudt ca. 14 dage. Efter Ankenævnets opfattelse indebar denne ændring i det konkrete tilfælde en så væsentlig ændring af rejsen, at klageren var berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Den omstændighed, at bureauet i dets generelle betingelser havde anført, at ”Rejsen kan IKKE refun­deres, da disse produkter gælder til en bestemt event, men ikke nødvendigvis til en bestemt dato”, kunne ikke føre til et andet resultat, idet klagerens rettigheder efter pakke­rejseloven ikke ved forudgående aftale kan fraviges til skade for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/000428.08.2014Dagen før afrejse meddelte bureauet klageren, at afviklingen af golfrunderne og træningen ville foregå fra kl. 7-16 med to runder af 9 huller afbrudt af træning, i stedet for træning fra kl. 9-11.30 efterfulgt af en runde golf på 18 huller fra kl. 12.30. Ankenævnet fandt, at klageren med rette havde kunnet forvente, at rejsens fem golfrunder var til­ret­telagt således, at klageren og dennes medrejsende skulle gå en golfrunde på 18 huller i et stræk. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/013809.10.2012Klage over opkrævning for ekstra dyk, da klageren ikke, som lovet i bureauets udbudsmateriale, så nogle hajer på rejsens inkluderede dyk. Ankenævnet fandt, at klageren ikke med rette havde kunnet forvente at se hajer på alle dyk. Ankenævnet fandt imidlertid, at bureauet i udbudsmaterialet i det konkrete tilfælde i særlig høj grad havde anprist det inkluderede tigerhajdyk og muligheden for at se tigerhajer, at bureauet havde givet klageren en garanti for at se tigerhag på det inkluderede tigerhajdyk. Da klageren ikke så tigerhaj på det inkluderede dyk, var klageren berettiget til at få udgiften til de ekstradyk refunderet. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/016527.08.2009Klage over sprogrejse. På grund af en transportstrejke på rejsemålet fik klageren aflyst sprogunder-visningen i 4 dage. Herudover blev yderligere 1 undervisningsdag aflyst. Klageren havde således ikke modtaget sprogundervisning i 5 ud af i alt 8 undervisningsdage. Ankenævnet fandt, at formålet med rejsen - en sprogrejse – var væsentligt forfejlet, og klageren derfor var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klager medhold. Læs kendelsen her.
220/200425.04.2005Klage over manglende besøg på invasionskysten på 60 års dagen for D-dag på en rundrejse i Normandiet og Bretagne. Ankenævnet fandt, at det forhold, at udflugten til invasionskysten først blev gennemført dagen efter 60 års dagen, udgjorde en mangel ved rejsen, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
94/200420.12.2004Klage over manglende besøg ved maya-ruinerne Bonampak på en rundrejse i Mexico og Guatemala. Ankenævnet fandt, at man som deltager i et så omfattende rundrejsearrangement som det omhandlede må være forberedt på, at der kan forekomme visse afvigelser fra programmet, og at den manglende udflugt til Bonampak ikke udgjorde en mangel ved rejsen. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
9/200411.10.2004Klage over manglende besøg ved Taj Mahal på en rundrejse i Nordindien. Udeladelsen af besøget ved Taj Mahal skyldtes hensynet til de rejsendes sikkerhed, idet der var risiko for optøjer i området. Ankenævnet fandt, at det manglende besøg ved Taj Mahal, der i bureauets program for rundrejsen var markedsført som et af rejsens højdepunkter, udgjorde en mangel ved rejsen. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
322/200214.04.2003Klage over, at et rundrejseforløb i Kina blev ændret, hvorved de rejsende bl.a. mistede muligheden for at bese dæmningsbyggeriet ved Yangtze-floden. Selvom man efter Ankenævnets opfattelse ved et så omfattende rundrejsearrangement som det omhandlede må være forberedt på, at der kan forekomme visse afvigelser fra programmet, fandt Ankenævnet, at de faktiske afvigelser var gået ud over, hvad man som rejsende måtte være forberedt på. Rejsen fandtes derfor at have været behæftet med en mangel, men nedslaget fastsattes til det af bureauet allerede ubetalte kompensationsbeløb. Klager delvis medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage