Nyheder / pressemeddelelser

Opdateret information om behandling af rejseklager i anledningen af Corona-krisen

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændres løbende, og vi henviser til deres hjemmeside https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Pakkerejse-Ankenævnets sekretariat modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser og klagesager, og der vil derfor kunne gå op til flere dage fra du henvender dig til du hører fra os.

Da det er de samme problemstillinger, vi modtager henvendelser om, har vi her samlet information om de hyppigst stillede spørgsmål.

Rejsearrangøren har ikke tilbagebetalt senest 14 dage efter afbestilling eller opsigelse

Rejsende er som udgangspunkt berettiget til at afbestille en rejse, når Udenrigsministeriet fraråder nødvendige (rød) eller ikke nødvendig (orange) rejser, og rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, tilbagebetale kontant samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Denne betalingsfrist kan rejsearrangørerne pga. corona-krisens omfang desværre ikke overholde i øjeblikket.

For at hjælpe rejsebranchen i denne helt ekstraordinære situation har Folketinget vedtaget – ind til videre – to hjælpepakker til rejsebranchen, som administreres af Rejsegarantifonden – den danske rejsegarantiordning.

Hjælpepakkerne omfatter afbestilte rejser i perioden fra 13. marts til 13. april 2020, afbestilte rejser i perioden frem til og med 10. maj 2020 samt afbrudte rejser, og skal sikre, at rejsearrangører, der har tilsluttet sig Rejsegarantifonden, i visse tilfælde kan bede Rejsegarantifonden bistå med udbetaling til kunderne.

Det er Rejsegarantifonden, der administrerer hjælpepakkerne til rejsebranchen. Vi har derfor ikke kendskab til hvilke rejsearrangører tilsluttet Rejsegarantifonden, der benytter hjælpepakkerne.

På Rejsegarantifondens hjemmeside – www.rejsegarantifonden.dk – kan man læse mere om hjælpepakkerne til rejsebranchen og tjekke, om rejsearrangøren er tilsluttet Rejsegarantifonden.

Ankenævnet anmoder rejsende om at kontakte rejsearrangøren for at få oplyst, om rejsearrangøren vil benytte hjælpepakkerne i forhold til den konkrete rejsende.

Oplyser – eller har - rejsearrangøren oplyst, at den rejsendes krav er omfattet af hjælpepakkerne til rejsebranchen, appellerer Ankenævnet rejsende til at have tålmodighed nogen tid endnu.

Rejsearrangøren tilbyder en voucher

Ankenævnet er bekendt med, at nogle rejsearrangører i stedet for kontant tilbagebetaling af samtlige indbetalte beløb for rejsen tilbyder de rejsende vouchers eller tilgodebevis.

I forbindelse med aftalen om hjælp til rejsebranchen forpligtede aftale-partierne sig til, at der via EU blev arbejdet for at indføre en midlertidig obligatorisk voucherordning.

EU har imidlertid ikke godkendt en voucherordning, og Ankenævnet er ikke bekendt med, om der arbejdes på andre eventuelle ordninger.

De rejsende er derfor på nuværende tidspunkt ikke forpligtet til at acceptere en voucher i stedet for kontant tilbagebetaling.

Rejsearrangøren tilbyder at udskyde rejsen til et senere tidspunkt

Hvis rejsearrangøren tilbyder at udskyde rejsen til et senere tidspunkt, er de rejsende heller ikke forpligtet til at acceptere dette i stedet for en kontant tilbagebetaling af rejsen.

Vælger de rejsende at udskyde rejsen til et senere tidspunkt, vil de rejsende fortsat være berettiget til kontant tilbagebetaling af samtlige betalte beløb for rejsen, hvis Udenrigsministeriet på det nye rejsetidspunkt pga. samme omstændigheder fortsat fraråder rejser til rejsedestinationen. 

Hvis rejsen udskydes til et senere tidspunkt, vil rejsen fortsat være omfattet af fondens dækning i tilfælde af konkurs, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt (dvs. pakkerejse, købt hos rejsearrangør, der har tilsluttet sig den danske rejsegarantiordning). Rejsevejledningerne har ingen betydning i den sammenhæng.

Slutbetaling af rejser

Medmindre rejsearrangøren har opsagt aftalen inden den rejsendes frist for betaling af restbeløbet for rejsen, så skal den rejsende indbetale restbeløbet for en rejse til rejsearrangøren.

Dette gælder, uanset om man forventer rejsearrangøren opsiger aftalen, eller at Udenrigsministeriet på rejsetidspunktet fortsat fraråder rejser til rejsedestinationen.

Betaler den rejsende ikke restbeløbet i henhold til aftalen til rejsearrangøren, misligholder den rejsende aftalen.

Om rejsearrangøren har krav på yderligere betaling end det beløb den rejsende allerede har indbetalt, hvis den rejsende misligholder aftalen, afhænger af aftalens vilkår.

Afbestilling af rejse med afrejse i periode efter dato i Udenrigsministeriet rejsevejledning

Hvis den rejsende har besluttet sig for ikke at afvente en eventuel forlængelse af Udenrigsministeriets rejsevejledning og ønsker at afbestille rejser med afrejse efter mandag den 31. august 2020, vil det som udgangspunkt være rejsearrangørens almindelige afbestillingsregler, der er gældende, forudsat at den rejsende ved bekræftelsen af aftalen, har fået disse udleveret på et varigt medium.

Rejsearrangøren besvarer hverken telefoniske eller skriftlige henvendelser

Rejsebranchen har pga. Corona-krisen set sig nødsaget til at sende mange medarbejdere hjem med lønkompensation. Det betyder, at mange rejsearrangører kun har et begrænset antal medarbejdere til arbejdsopgaverne.

Besvarer rejsearrangøren ikke telefonopkald, skal den rejsende sende en skriftlig henvendelse til rejsearrangøren, dvs. en mail eller et almindeligt brev.

Rejsearrangøren skal have en rimelig frist til at svare på henvendelsen. En frist på 4 uger vil sædvanligvis være passende. Oplyser rejsearrangøren en anden frist, skal den rejsende afvente denne frist.

Besvarer rejsearrangøren ikke den skriftlige henvendelse inden for den oplyste frist, skal den rejsende sende et rykkerbrev med en yderligere frist på 8 dage samt oplysning om, at der vil blive indgivet en klage til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis rejsearrangøren ikke svarer inden fristens udløb.

Hvis den rejsende ikke er tilfreds med rejsearrangørens svar, eller rejsearrangøren ikke besvarer den rejsendes henvendelser, kan den rejsende indgive en klage til Ankenævnet.

Sagsbehandlingstid

Pakkerejse-Ankenævnet modtager i øjeblikket et stort antal sager som følge af rejsebranchens udfordringer i anledningen af corona-krisen. Sager der indgives til Ankenævnet på nuværende tidspunkt, må derfor desværre forvente, at sagsbehandlingstiden på 6 måneder fra sagen indgives til Ankenævnet vil blive længere i en periode.

Ankenævnet behandler sagerne i den rækkefølge de indkommer.

Kgs. Lyngby den 29. maj 2020/Opdateret den 8. juli 2020