Bagage

Sags nrDato for kendelseResumé
22-135628.06.2023Standard på låneklapvogn.
Klagerens klapvogn bortkom på udrejsen, og rejsearrangøren stillede om aftenen på ankomstdagen en låneklapvogn til rådighed for klageren under resten af opholdet. Klageren reklamerede dag 3 over låneklapvognens standard til rejsearrangøren og beskrev klapvognen, som ”en beskidt klapvogn, som på ingen måde er sammenlignelig med den vi selv har medbragt”. Da rejsearrangøren sørgede for, at klageren fik en låneklapvogn stillet til rådighed om aftenen på ankomstdagen – ca. 7 timer efter ankomsten – fandt Ankenævnet, at afhjælpning var sket inden rimelig tid. Ankenævnet fandt endvidere, uanset at klagerens egen klapvogn var af en bedre standard, at afhjælpningen, herunder standarden på låneklapvognen, i det konkrete tilfælde, navnlig ud fra forholdene på det konkrete rejsemål havde været tilfredsstillende. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
22-61729.08.2022Bagageforsinkelse som følge af uvarslet strejke hos bagagehåndteringspersonale
Klageren og dennes medrejsende manglede pga. en uvarslet strejke blandt bagagehåndterings­personalet hos flyselskabets samarbejdspartner i lufthavnen deres bagage under hele skirejsen. Bagagen blev først udleveret til klageren og dennes medrejsende ved ankomsten til lufthavnen på hjemrejsen. Forholdsmæssigt afslag gives efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 27, på et objektivt grundlag og derfor uafhængigt af, om manglen – den forsinkede bagage – kan bebrejdes rejsearrangøren. Lovens § 28, stk. 1, nr. 3, om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder vedrører kun rejsearrangørens fritagelse for erstatningsansvar og ikke om betaling af forholdsmæssigt afslag som følge af mangler pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. På den baggrund fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ved fastsættelsen af nedslagets størrelse lagde Ankenævnet vægt på, at rejsens formål var at stå på ski, at klageren løbende fik besked fra rejsearrangøren om, at bagagen kunne ankomme under ferien og dermed måtte foretage nødindkøb af flere omgange, samt at klageren og en medrejsende manglede personligt skiudstyr. Det er Ankenævnets vurdering, at der med den uvarslede strejke blandt bagagehåndterings­personalet hos flyselskabets samarbejdspartner på afrejsedagen forelå et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som er omfattet af lovens § 28, stk. 1, nr. 3. Rejsearrangøren var derfor ikke erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som følge deraf. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
20-47902.07.2020Forsinket bagage på skirejse.
Klagerens bagage – bortset fra ski – blev pga. en uvarslet strejke blandt bagagehåndteringsperso­nalet i afrejselufthavnen forsinket på udrejsen, og ankom til rejsemålet 2 dage efter klagerens ankomst til rejsemålet. Da rejsearrangøren først blev bekendt med, at bagagen ikke var kommet med flyet, da flyet ankom til rejsemålet og klageren som følge heraf mistede to dage på ski, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ved fastsættelsen af nedslagets størrelse lagde Ankenævnet bl.a. vægt på, at rejsens formål var at stå på ski. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/033803.12.2018Manglende kufferter og golfbag på udrejse.
Klagerens var under hele opholdet på en golfrejse uden kufferter og golfbags. Uanset antallet af golfrunder klageren spillede under opholdet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af udgifter til nødindkøb. Ved fastsættelsen af nedslaget lagde Ankenævnet vægt på, at klageren løbende fik besked fra flyselskabet om, at bagagen var på vej, samt at klageren manglede golfbag og andet personligt golfudstyr, herunder golfsko. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/024730.01.2017Forsinket bagage på hjemrejsen.
Klagerens bagage blev pga. flyets vægt læsset af flyet, og ankom først til klagerens bopæl 6 dage efter hjemkomst. Da de af klageren dokumenterede udgifter til køb af effekter efter hjemkomsten ikke var påregneligt for bureauet ved en bagageforsinkelse på 6 dage, var der ikke grundlag for at yde klageren en erstatning. Ankenævnet fandt endvidere ikke, at bagageforsinkelsen havde forvoldt klageren en så væsentlig ulempe, at det kunne medføre en godtgørelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
2016/021721.12.2016Betaling for ekstra bagage.
Det er ubestridt, at klageren efter rejseplanen skulle flyve med flyselskab X på hele hjemrejsen. 2 dage før hjemrejse forsøgte klageren at tilkøbe en ekstra kuffert om bord på flyene på hjemrejsen til 239 kr. Dette var imidlertid ikke muligt pga. en ændring af klagerens flyrejse, som medførte at klageren i stedet skulle flyve med et andet flyselskab. Klageren måtte i stedet betale et væsentligt højere beløb for sin ekstra bagage på 12 kg i lufthavnen. Da klageren med rette havde kunnet forvente at flyve med det bestilte flyselskab samt tilkøbe ekstra bagage før fremmøde i lufthavnen, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af merudgiften til sin ekstra bagage. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/023522.03.2016Hæveadgang da en specialfremstillet kørestol blev beskadiget under transport til flyet. (Afsagt med dissens 3-2)
Klagerens ægtefælles specialfremstillede kørestol blev beskadiget under trans­porten af kørestolen til flyet ved afrejsen, således at den ikke kunne benyttes på rejsen. Da bureauet ikke havde godtgjort, at klageren i situa­tionen havde fået oplyst, at hun kunne træde tilbage fra aftalen og få rejsens pris til­ba­ge­betalt, havde bureauet tilside­sat sine underretningspligter, jf. pakkerejse­lovens § 15, stk. 1 og 2, og derved frataget klageren mulighed for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbage­betalt, jf. samme lovs § 16. Ankenævnet fandt derfor, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Flertallet fandt dog, at rejsen ikke havde været helt uden værdi for klageren, og der derfor skulle fastsættes en godtgørelse til bureauet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004111.09.2015Forsinket skibagage.
Klageren og hans hustru fik ikke udleveret skibagagen med to støv­le­tasker og to skiposer ved ankomsten til rejsemålet. Med 3 dages forsinkelse modtog klageren sin støvletaske og begge skiposer. Klagerens hustru modtog først efter hjemkomst sin støvlepose og var derfor uden skistøvler under hele opholdet. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ved fastsættelsen af kompensationsbeløbets størrelse lagde Ankenævnet vægt på, at klageren og hans hustru afslog bureauets afhjælpning om, at leje ski­udstyr indtil bagagen fra skitransporten ankom. Ankenævnet lagde endvidere vægt på, at det ikke var påregneligt for bure­a­uet, at klagerens hustru havde pakket sine specialfrem­stillede knæskinner, som klage­rens hustru ikke kunne stå på ski foruden, samt skitøj i sin støvletaske. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/017619.03.2015Klage over bortkommet bagage.
Da bureauet i dets besvarelse af klagerens reklamation 11 måneder tidligere havde henvist til dets underleverandør - bagage håndteringsselskabet, og klageren herefter vedholdende og løbende havde kontakt med underleverandøren, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde udvist passivitet over for bureauet. Sagen blev derfor realitetsbehandlet. Klageren havde ikke fået udleveret sin bagage ved ankomst til rejsemålet og havde heller ikke modtaget sin bagage efter hjemkomst. På denne baggrund, og under hensyn til den gene det havde været for klageren at måtte undvære sin bagage under hele ferieopholdet og på at skulle bruge tid på at kontakte bureauets lokale repræsentant herom og foretage nødindkøb, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med mangler, der berettigede kla­ge­ren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/033409.09.2014Klageren medbragte ved indtjekning håndbagage med en overvægt på 13 kg. Da bureauet på hjemmesiden oplyste om reglerne for indtjekket bagage, og der på rejsebeviset var angivet forskellige flyselskaber på ud- og hjemrejsen, fandt Ankenævnet, at klageren burde have bemærket, at der gjaldt forskellige regler for vægt på indtjekket bagage. Klageren kunne derfor ikke forvente, at han kunne tømme sin håndbagage for ejendele, som han ikke ønskede at medbringe på flyet. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/007906.06.2014Klagerens kuffert var forsinket på hjemrejsen. Da klageren dagen efter hjemkomst modtog sin kuffert, konstaterede hun, at der manglede ejendele til en værdi af 44.000 kr. Ankenævnet fandt i en situation, hvor klageren ikke havde gjort bureauet opmærksom på, at kuffertens indhold var værdifuldt, at bureauet ikke havde kunnet påregne, at klageren i sin bagage bl.a. havde ejendele bestående af 3 tasker, 3 par sko og en yoga-måtte til en værdi af 44.000 kr. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
294/200719.08.2008Klageren og hans rejseledsageres bagage var ved ankomsten til rejsemålet forsinket. Da bagagen fortsat ikke var ankommet efter 1½ døgn, valgte klageren og hans rejseledsagere at afbryde opholdet. Ankenævnet fandt, at formålet med rejsen ikke var væsentligt forfejlet, og at klageren derfor ikke havde været berettiget til at hæve købet. Ankenævnet fandt endvidere, at ophævelse af aftalen måtte forudsætte, at der var en til vished grænsende sandsynlighed for, at samtlige kufferter først ville komme til veje efter yderligere flere døgn, eller at det ikke ville være muligt for klageren og hans rejseledsagere at kunne anskaffe sig fornødent tøj og skiudstyr. Klager ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
197/200615.02.2007Klageren fik ved ankomst til hotellet ikke udleveret en vandrerygsæk fra transferbussens bagagerum. Ankenævnet fandt, at det er klagerens pligt at sikre sig, at medbragt bagage bliver udleveret. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
13/200614.08.2006Klageren fik under en rejse beskadiget sin kuffert, mens denne var i flyselskabets varetægt. Klageren havde fra sit forsikringsselskab fået erstattet sine økonomiske tab herved bortset fra en tegnet selvrisiko på 1.500 kr. Det indklagede bureau, der hæfter for sine underleverandører, blev pålagt at erstatte klagerens resterende økonomiske tab svarende til selvrisikoen på 1.500 kr. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
260/200413.05.2005Klageren modtog først sin bagage 5 dage efter sin ankomst til rejsemålet. Ankenævnet fandt, at rejsen på grund af den forsinkede bagage var behæftet med en mangel og at klageren derfor var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at klageren havde måttet bruge tid på at foretage diverse indkøb samt på at hente bagagen i lufthavnen. Klageren fandtes endvidere at være berettiget til erstatning for de udgifter, som manglen medførte. Medicin og kontaktlinser burde klageren dog have opbevaret i sin håndbagage og bureauet derfor ikke erstatningspligtig for udgifter hertil. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
208/200425.04.2005Klageren modtog først sin bagage 5 dage efter sin ankomst til rejsemålet. Ankenævnet fandt, at rejsen på grund af den forsinkede bagage var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at klageren havde måttet bruge tid på at foretage diverse indkøb samt på at kontakte henholdsvis lufthavnen, luftfartsselskabet og rejsebureauet. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
176/200418.02.2005Tyveri af håndbagage og snowboard fra et af bureauet foreslået opbevaringssted. Ankenævnet fandt ikke, at bagagen kunne siges at have været i bureauets varetægt, da den forsvandt. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
265/200318.02.2004Klagerens beautyboks indeholdende smykker til en værdi af 8.075 kr. bortkom fra bussens bagagerum under transferen fra hotellet til lufthavnen. Ankenævnet fandt, at selvom et bureau som udgangspunkt er erstatningsansvarlig for bagage, der bortkommer, mens den er i bureauets varetægt, havde klageren ved at lade en beautyboks med smykker til et ikke ubetydeligt beløb blive lagt i bussens bagagerum i stedet for at tage den med ind i bussen som håndbagage udvist en sådan grad af uagtsomhed, at bureauet ikke var erstatningspligtig. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
231/200007.03.2001Klage over hårdhændet håndtering af bagage og deraf følgende skader på kuffert og fotoudstyr. Ankenævnet fandt det ikke bevist, at klagerens bagage var blevet håndteret på ansvarspådragende måde. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage