Afvisning, mistet transport

Sags nrDato for kendelseResumé
22-68606.10.2022Afvist oga. manglende dokumentation for navneændring
Klageren skulle medbringe vaccinations- og PCR testcertifikat for at få tilladelse til indrejse på rejsemålet. Ved indtjekningen i lufthavnen, blev klageren afvist, da navnet i klagerens pas ikke stemte overens med navnet på vaccinations- og PCR testcertifikatet som følge af at klageren havde skiftet navn. Da klageren ikke medbragte dokumentation for navneændringen på rejsen, og klageren ikke havde godtgjort, at klageren modtog rådgivning af rejsearrangøren i forhold til den konkrete rejse og klagerens navneskift, fandt Ankenævnet, at klageren måtte bære risikoen for at blive afvist i lufthavnen før afrejse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelse her
19-25009.12.2019Mistet vidererejse, hvor klageren ikke kontaktede lufthavnspersonalet.
Klageren nåede ikke sin vidererejse, og derfor først ankom til rejsemålet godt 9 timer senere end oprindeligt planlagt. Da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren på et varigt medium havde modtaget generelle oplysninger om rejsens generelle egnethed for bevægelseshæmmede, herunder flyrejsens egnethed for bevægelseshæmmede, og da klageren alene havde 45 minutter i transfertid, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren måtte bære en del af risikoen for, at klageren mistede vidererejsen. Ankenævnet fandt dog, at klageren ligeledes havde pådraget sig en risiko for den opståede situation ved at undlade at bede om hjælp i flyet ved ankomsten til lufthavnen, ikke efterfølgende rettede henvendelse sig til lufthavnspersonalet samt undlod at reagere på kald over højttaleren. Ankenævnet fandt derfor, at hver part måtte bære halvdelen af risikoen og dermed halvdelen af klagerens udgift til ændring af flybillet. Klageren var endvidere berettiget til et nedslag i rejsens pris, som følge af mistet tid på rejsemålet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-118809.12.2019Mistet vidererejse, hvor klageren gjorde lufthavnspersonale opmærksom på vidererejse
Klageren nåede ikke sin vidererejse og måtte i stedet købe nye flybilletter, hvilket medførte en forsinket hjemkomst på ca. 32 timer. Da klageren under mellem­landingen måtte vente 10-12 minutter på placering af trapper før flyet kunne forlades, kom med den sidste bus fra flyet til terminalen pga. placeringen i flyet og måtte igennem en sikkerhedskontrol, hvor klageren, pga. kø, gjorde lufthavnspersonalet opmærksom på, at de skulle nå en videreforbindelse, men blev oplyst om at der var tid til at nå flyet, fandt Ankenævnet, at den mistede videreforbindelse, uanset den indlagte transfertid på 1 time og 40 minutter, ikke kunne bebrejdes klageren. Klageren var derfor berettiget til erstatning af udgifterne som følge af forsinkelsen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
18-25501.10.2018Manglende PNR numre i klagerens rejsedokumenter.
Klageren og dennes medrejsende mødte ikke op i lufthavnen for at tjekke ind, da der manglede PNR numre på rejsedokumenterne. Bureauet erkendte, at der fejlagtigt ikke var indtastet PNR numre i klagerens rejsedokumenter, og klageren derfor ikke havde kunnet benytte online tjek in hos flyselskabet. Da klageren ikke kunne godtgøre, at flyrejsen ikke kunne gennemføres uden et PNR nummer, og uanset at klageren ikke kunne komme i kontakt med bureauet, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren var dog berettiget til at få refunderet de betalte skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klageren delvist medhold.Se hele kendelsen her.
2016/025113.12.2016Mistet vidererejse pga. manglende udlevering af boardingpas til hele hjemrejsen.
Ved indtjekning i lufthavnen fik klageren kun udleveret boardingpas til den første del af flyrejsen. Ved gaten blev klageren afvist som følge af manglende boardingpas til vidererejsen, og mistede dermed sin videreforbindelse. Da klageren ved indtjekningen i lufthavnen ikke blev gjort opmærksom på, at han ved ankomsten til Singapore skulle sørge for at få udleveret boardingpas i transitskranken til vidererejsen, fandt Ankenævnet, at bureauet måtte bære en del af risikoen for, at klageren mistede sin vidererejse. Ankenævnet fandt dog, at klageren i forbindelse med indtjekningen i lufthavnen, ved at undlade at spørge til hvorledes han skulle forholde sig, da han undrede sig over de manglende boardingpas til vidererejsen, ligeledes måtte båre en del af risikoen for den opståede situation. Hver part måtte derfor bære halvdelen af risikoen og dermed halvdelen af klagerens udgift til nye flybilletter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/025720.04.2016Mistet udrejse pga. overbooking.
Klageren mistede pga. overbooking den planlagte udrejse fra København til Lissabon og tilbudt afrejse dagen efter. Uanset at klageren mistede tid på rejsemålet svarende til 21 timer og 50 minutter, fandt Ankenævn­et, at ændringerne ikke har medført mistet ferietid af et sådant omfang, at klageren på dette grundlag var berettiget til at hæve aftalen og dermed få tilbage­betalt hele rejsens pris. Uanset, at klageren ikke gennemførte rejsen, var rejsen behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/017122.01.2016Mistet hjemrejsen pga. tidsændring.
Efter afrejse meddelte bureauets underleverandør – flyselskabet – i mails til klageren, at den planlagte hjemrejse kl. 20.05 var fremrykket til afrejse samme dag kl. 11.45, dvs. 8 timer og 20 minutter tidligere end planlagt. Da bureauets underleverandør efter aftalen havde orientereret klageren om tidsæn­dringen i god tid inden hjemrejsen til den mailadresse, som klageren ved bestillingen havde oplyst, og som blev anvendt af klageren ved købet af rejsen, fandt Anke­nævnet, uanset klageren ikke havde bekræftet modtagelsen af tidsændringen, at risi­koen for, at klageren ikke mødte rettidigt frem til hjemrejsen, påhvilede klageren. Da klageren, som følge af det fremrykkede afrejsetidspunkt, mistede tid på rejsemålet, fandt Ankenævnet imidlertid, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris i overensstemmelse med Ankenævnets ”Vejledende retningslinjer om trans­portforsinkelser i forbindelse med pakkerejser”. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/020621.05.2015 Klageren havde ved bestillingen af en rundrejse til Californien bl.a. anmodet om, at hotellerne var minimum 3-stjernet og godt placeret i forhold til seværdigheder og by. I bureauets tilbud, som klageren accepterede, var hotellernes navne og hotelkategori angivet. Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at hotellernes standard og beliggenhed afveg fra, hvad klageren ud fra den bestilte rejse med rette havde kunnet forvente. Klageren gjorde endvidere gældende, at hun pga. bureauets manglende oplysning om fremrykning af hjemrejsetidspunktet mistede sin hjemrejse. Da det fremgik af bureauets ”Generelle Betingelser”, som klageren modtog ved aftalens indgåelse, at indtjekning for oversøiske rejser skulle ske senest to timer før afgang, og da klageren mødte for sent frem til indtjekning, fandt Ankenævnet, at det ikke kunne bebrejdes bureauet, at klageren ikke nåede sit fly. Den omstændighed, at bureauet ikke oplyste klageren om, at afgangstidspunktet var blevet frem­rykket kunne ikke føre til et andet resultat, da klageren alligevel ville være kommet for sent til indtjekningen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/022617.04.2015Klageren mistede sin hjemrejse pga. kø ved sikkerhedstjek i lufthavnen. Klageren tjekkede ind online dagen før hjemrejse, og ankom på hjemrejsedagen til lufthaven ca. kl. 8:45. Efter ankomst indleverede klageren sin bagage ved check-in, og grundet travlhed i lufthavnens sikkerhedstjek nåede klager ikke sit fly, som afgik kl. 10:20. Da bureauet inden afrejsen havde oplyst, at check-in skulle være foretaget minimum to timer før afrejse, kunne klageren ikke bebrejde bureauet, at hun ikke nåede sit fly. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/011111.11.2014Afsagt med dissens (3-2). Klageren mødte pga. egne forhold ikke rettidigt frem til indtjekning i lufthavnen. Af bureauets betingelser fremgik, at ”Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen”. Flertallet fandt, at der var tale om et byrdefuldt vilkår, der ikke var særligt fremhævet i parternes aftale, og tilsidesatte med henvisning til aftalelovens § 38 c jf. § 36, bureauets betingelser som urimelige. Da det udelukkende beroede på klagerens forhold, at klageren ikke nåede sit fly på afrejsedagen, fandt flertallet ud fra en samlet vurdering, at hver part burde bære halvdelen af risikoen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/034226.09.2014Bureauet meddelte 12 dage før afrejse, at flyselskabet pga. økono­miske vanskeligheder havde nedlagt flyruten, og at bureauet i overensstemmelse med flyselskabets retningsliner ville søge flyselskabet om refusion af flybilletterne. Klageren købte derfor nye flybilletter hos et andet bureau med tilsvarende rejsedatoer og rejsetid. Ankenævnet fandt, at et bureau, der har solgt en pakkerejse, som udgangspunkt skal afhjælpe kun­derne og således finde alternative flybilletter, hvis det flyselskab, der er bureauets underleveran­dør, nedlægger flyruten. På denne baggrund, og da udgiften i den konkrete situation ikke fandtes urimelig, skulle bureauet erstatte udgiften til køb af nye flybilletter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/025728.08.2014Immigrationsmyndighederne i Doha Lufthavn nægtede klageren og hendes ægtefælle indrejse ved ankomsten til Doha Lufthavn i Qatar. Da den nægtede indrejsetilladelse således måtte bero på en individuel myndighedsbeslutning, fandt Ankenævnet, at klageren og hendes ægtefælle i det konkrete tilfælde, hvor der ikke forelå nærmere oplysninger om årsagen til den nægtede indrejsetilladelse, var nærmest til at sikre sig, at de opfyldte kravene til indrejse. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav.  Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/016009.10.2012Klage over afvisning ved gaten pga. overbooket fly. Klageren blev ombooket til en afgang 24 timer senere, men valgte at annullere rejsen. Ankenævnet fandt, at klagerens senere ankomst til rejsemålet pga. overbookingen ikke havde et sådant omfang eller en sådan beskaffenhed, at klageren var berettiget til at hæve købet og kræve hele rejsens pris tilbagebetalt. Rejsen var derimod behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/010426.09.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren mødte pga. egne forhold ikke rettidigt frem til indtjekning i lufthavnen, hvorefter bureauet ved klagerens telefoniske henvendelse oplyste, at hele rejsen omfattende hotel og billeje var tabt. Flertallet fandt, at det ikke kan anses for almindeligt kendt, at en kunde mister retten til indkvar-tering, billeje samt hjemrejsebillet, såfremt kunden undlader at møde op til udrejsen. Da bureauet havde ladet rejsende, der på anden vis selv sørgede for at komme frem til rejsemålet, benytte hotel, hjemrejse og eventuelt billeje, og da bureauet ikke havde dokumenteret, at det havde oplyst klageren om muligheden for at benytte hotel, hjemrejse m.v., fandt flertallet, at klageren var berettiget til at få refunderet rejsens pris fratrukket et skønsmæssigt fastsat beløb til flybilletter. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/009828.10.2010Afsagt med dissens (3-2).
Pga. askeskyen fra den islandske vulkan kom klageren ikke planmæssigt hjem fra Bangkok lufthavn. Da et sådant force majeure lignende forhold ikke er en ophørsgrund for bureauets forpligtelser over for klageren i henhold til den indgåede pakkerejse, fandt Ankenævnet, at bureauet som klagerens aftalepart fortsat over for klageren havde en opfyldelses- og omsorgspligt, som ud over at sørge for passende indkvartering og forplejning tillige omfattede pligten til at sørge for hurtigst mulig hjemtransport.
Under de konkret foreliggende omstændigheder burde klageren, inden han hos et andet flyselskab købte en flybillet hjem. have underrettet bureauet eller dets repræsentant på rejsemålet herom, således at bureauet og dets underleverandør eventuelt kunne have fået mulighed for afhjælpning.
Efter stemmeflertallet var klageren derfor ikke berettiget til at få refunderet den samlede udgift til den købte flybillet, men alene et skønsmæssigt fastsat beløb på 6.000 kr. samt et skønsmæssigt beløb på 200 kr. til dækning af telefonudgifter. Da klageren af bureauet var blevet opfordret til at tage til lufthavnen i Bangkok for at stå standby, fandt også mindretallet, at klageren tillige var berettiget til at få refunderet taxaudgiften på 193 kr.
For den del af den oprindeligt udstedte flybillet, der ikke blev benyttet, havde klageren endvidere krav på tilbagebetaling af betalte lufthavnsskatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klager ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
180/200719.05.2008Klageren stod fortsat i køen, da indtjekningsskranken lukkede, og kom derfor ikke med flyet. Oplysningen i klagerens rejseplan om, at indtjekningen i lufthavnen er minimum 1 time før afgang, fandtes efter Ankenævnets opfattelse naturligt at måtte forstås således, at den rejsende skal have afsluttet sin indtjekning senest på dette tidspunkt. Ankenævnet fandt derfor, at klageren selv måtte bære risikoen for, at han fortsat stod i køen og ikke rettidigt nåede at blive tjekket ind, inden indtjekningsskranken lukkede. Klageren ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
145/200724.04.2007Klageren blev afvist ved indtjekningen. Da klageren ved indtjekningen ikke af sig selv udtrykkeligt informerede indtjekningspersonalet om, at den med hende fremmødte ikke svarede til de foreviste legitimationspapirer, og at hendes rejseledsager ikke var til stede, fandt Ankenævnet, at det skyldtes klagerens egne forhold, at indtjekning ikke fandt sted. Klageren ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
204/200407.03.2005Klageren, der skulle flyve fra København via Frankfurt til Mauritius, nåede ikke flyet i Frankfurt. Den officielle minimums forbindelsestid var 45 minutter og der var i klagerens rejseplan afsat 50 minutter, men da flyselskabet, der forestod flyvningen fra Frankfurt til Mauritius, lukkede gaten 35 minutter før afgang, nåede klageren ikke flyet og ankom derfor til rejsemålet en dag senere end planlagt. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel, og klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris samt erstatning for de udgifter, som manglen påførte klageren. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage