Støj

Sags nr.Dato for kendelseResumé
22-88906.10.2022Manglende oplysninger om støjgener i aftalen
Klageren var under hele sit ophold generet af støjgener fra byggearbejde på et nærliggende hotel. Da dette væsentlige kendetegn ikke var oplyst til klageren på et varigt medium i aftalen om pakkerejsen, og da rejsearrangøren ikke kunne tilbyde klageren tilsvarende indkvartering på et andet hotel, var rejsen behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
19-256927.02.2020Manglende oplysning om støjgener på varigt medium.
Klageren var under opholdet på det bestilte hotel dagligt fra tidlig morgen generet af støjgener fra hotelrestaurantens kompressor. Da rejsearrangøren ikke havde givet klageren oplysning om indkvarteringsstedets væsentligste kendetegn, herunder eventuelle støjgener, på et varigt medium, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-248027.02.2020Manglende oplysning om støjgener på varigt medium.
Klageren var under opholdet på det bestilte hotel generet af høj musik og fyrværkeri om aftenen og natten under opholdet på det bestilte hotel. Da rejsearrangøren ikke havde givet klageren oplysning om indkvarteringsstedets væsentligste kendetegn, herunder eventuelle støjgener, på et varigt medium og ikke havde godtgjort, at støjgenerne kunne afhjælpes, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-5603.12.2018Byggestøj og manglende faciliteter pga. renovering af swimmingpool.
På det bestilte hotel var der byggestøj og lukkede faciliteter som følge af renovering af hotellets udendørs swimmingpool. Rejsen har derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsen pris. For at afhjælpe manglerne tilbød bureauet klageren at flytte til et andet hotel. Klageren afslog bureauets afhjælpning. Da klageren ikke havde godtgjort, at bureauets afhjælpning var utilfredsstillende pga. hotellets beliggenhed og høj musik, fandt Ankenævnet, at manglerne kompensationsmæssigt skulle bedømmes fra klagerens ankomst til det bestilte hotel til den følgende dag om aften, hvor klageren afslog afhjælpningen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.

2017/032022.05.2018Manglende information om renovering af hotellet før afrejse.
Renoveringen af hotellet var ikke færdig ved klagerens ankomst, hvilket medførte byggestøj og –støv samt voldsom håndværkeraktivitet på hotellets område og i klagerens lejlighed. Da klageren var blandt de første rejsende, der skulle indkvarteres på det nyrenoverede hotel burde bureauet inden klagerens afrejse fra Danmark have sikret sig, at renoveringen af hotellet var færdiggjort, og at hotellet var parat til at modtage gæster. Ved at undlade dette havde bureauet tilsidesat dets oplysningspligter i pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2, og havde derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, jf. samme lovs § 16. Da rejsen ikke fandtes at have været ganske uden værdi for klageren, og der således ikke var grundlag for at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt, var klageren berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/022416.04.2018Uoverensstemmelse i beskrivelsen af reklamationspligten.
Af bestillingsbekræftelsen fremgik, at klageren skulle reklamere til hotellets reception, biludlejningsselskab eller anden leverandør. Af reklamationspligten i bureauets betingelser fremgik, at klageren skulle reklamere til rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant. Klageren havde i henhold til bureauets betingelser reklameret over byggestøj på hotellet til hotellets reception. Ankenævnet lagde til grund, at bureauet inden afrejsen burde være vidende om, at der var støj og generende byggeaktivitet omkring hotellet under klagerens ophold, men undlod at informere klageren herom. Ved ikke at have underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter, jf. pakkerejselovens § 15. Ankenævnet fandt herefter, at rejsen havde været behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Den omstændighed, at klageren alene reklamerede til hotellets personale, kunne på grund af uoverensstemmelsen i beskrivelsen af reklamationspligten i bestillingsbekræftelsen og bureauets betingelser ikke føre til et andet resultat ud fra bureauets reklamationsregler. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/022819.12.2017Manglende underretning om byggestøj fra etablering af elevator.
På det bestilte hotel blev installeret en elevator, som medførte byggestøj, høj musik fra håndværkernes ghettoblaster og lugt fra terpentinmaling. Da bureauet før afrejse var vidende om arbejdet, men undlod at informere klageren herom, da bureauet havde fået oplyst, at det ”grove arbejde” var overstået, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter. Klageren var endvidere fra dag 4 generet af støjgener fra en stor kulturfestival med livemusik fra en stor udendørs scene ved siden af hotellet. På denne baggrund, og da hotellet, klageren flyttede til dag 6, var et stort familieresort, og ikke et roligt og fredeligt sted med lokalt præg, som det bestilte hotel, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/008422.08.2017Manglende oplysning om byggestøj fra byggeri på nabogrund.
På rejsemålet var klageren generet af byggestøj fra opførelse af et nyt hotel på hotellets nabogrund. Bureauet var før afrejsen vidende om byggeriet, men undlod at informere klageren herom, da bureauet havde fået oplyst, at ”der ikke ville være byggestøj af nogen nævneværdig karakter”. Da bureauet ikke underrettede klageren om retten til at hæve aftalen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2, og fratog derved klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, jf. samme lovs § 16. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/025516.05.2017Støj fra hotellets animationsteam.
Klageren var under opholdet generet af støj fra hotellets animationsteam. Det fremgik ikke af bureauets beskrivelse af hotellet, at der ville være underholdning fra hotellets animationsteam. Ankenævnet fandt derfor, at de faktiske ulemper i form af støjgener fra hotellets animationsteam, havde overskredet den tolerancetærskel, en rejsende under de givne omstændigheder må være forberedt på at acceptere. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/031106.03.2017Støj fra byggeri på nabogrund.
Før afrejsen kontaktede klageren bureauet og forespurgte om støj fra byggeri på nabogrunden på baggrund af tidligere gæsters klager og satellitbilleder over området. Bureauet afviste, at der skulle være støjgener. Da klageren ankom til rejsemålet, var der konstant byggestøj fra hotelbyggeriet på nabogrunden. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet fandt endvidere, også henset til omfanget af byggeriet, at bureauet før klagerens afrejse burde have været vidende om byggeriet og støjen herfra, men undlod at informere klageren herom. Da bureauet ikke havde underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2, og havde derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, jf. samme lovs § 16.  Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/004031.08.2016Klage over trafikstøj fra gennemgående trafik.
Af hotelbeskrivelsen på bureauets hjemmeside fremgik, at der var tale om et ”Hotelområde med gennemgående trafik, som kan virke forstyrrende.” Da klageren ikke havde godtgjort, at hotelbeskrivelsen var blevet ændret efter bestillingstidspunktet, eller at der var mere trafikstøj end hvad klageren med rette havde kunnet forvente, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/028829.06.2016Klage over støj fra vejarbejde og nærliggende barer og restauranter.
Ved telefonisk bestilling af rejsen fik klageren mundtligt oplyst, at der foregik vejarbejde på rejsemålet. Af klagerens billet fremgik endvidere, at der på rejsemålet var kommunalt vejarbejde udenfor hotellet, og af udbudsmaterialet, fremgik at hotellet var beliggende i centrum med mange musikpubber og diskobarer, flere diskoteker, et kasino og et par danserestauranter med livemusik, som kunne være forstyrrende. Ankenævnet fandt, at støjen ikke havde overskredet den ”tolerancetærskel”, en rejsende under de givne omstændigheder må være forberedt på at acceptere. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/021120.04.2016Klageren afviste bureauets tilbud om afhjælpning.
Klageren reklamerede på dag 2 til hotellets reception over støjgener, der overskred tolerance­tærsklen. Da klageren, efter reklamation til bureauets repræsentant på dag 3, afslog afhjælpning samme dag og de følgende dage med den begrundelse, at de ikke ønskede at pakke deres ejendele for at flytte værelse, har klageren afskåret sig fra at påberåbe sig generne efter dette tidspunkt. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/006711.11.2014Klage over støj fra hotellets natklub på en rejse med uspecificeret indkvartering.
Ankenævnet fandt, uanset at rejsen var købt som en uspecificeret rejse, at de faktiske støjgener hver nat fra hotellets natklub, der var beliggende under klagerens lejlighed, gik udover, hvad klageren måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/016419.05.2014Klage over støj fra gæster i hotellets poolbar og nabohotellets diskotek. Da klageren ikke kunne godtgøre, at han havde reklameret til bureauets repræsentant efter, at bureauet havde forsøgt at afhjælpe støjen fra gæsterne i hotellets poolbar, fandt Ankenævnet, at klageren ikke kunne fraflytte hotellet uden yderligere forudgående henvendelse til bureauet. Manglen blev derfor bedømt fra klagerens reklamation til det tidspunkt, hvor klageren fraflyttede hotellet. Da klageren ikke kunne godtgøre, at det af udbudsmaterialet havde fremgået, at ”støj fra nærliggende diskotek kan forekomme” og ikke som af bureau anført ”nærliggende diskotek er forstyrrende”, fandt Ankenævnet, at støjen fra nabohotellets diskotek ikke havde overskredet den tolerancetærskel en rejsende under de givne omstændigheder må være forberedt på at acceptere. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/007503.03.2014Klage over andet hotel end bestilt. Ankenævnet lagde til grund, at bureauet om aftenen inden afrejsen fra Danmark var vidende om, at klageren ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel, men undlod at underrette klageren herom. Ved at undlade at underrette klageren om indkvarteringsproblemet havde bureauet overtrådt underretningspligten i pakkerejselovens § 15. Ankenævnet fandt endvidere, at aftalegrundlaget ikke indeholdt oplysninger om, at der kunne forekomme støjgener fra lokal trafik. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/016109.10.2012Klage over støj fra andre gæster på hotellet. Klageren var under sit ophold generet af støj fra en gymnasieklasse. Ankenævnet fandt, at støjen fra hotellets øvrige gæster havde overskredet den "tolerancetærskel", en rejsende under de givne omstændigheder måtte være forberedt på at skulle acceptere. Klager delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2009/016315.03.2010Støj fra andre gæster
Klageren var under sit krydstogt om natten generet af støj fra gæster på de omkringliggende skibe fra samme rederi i to havne, hvor skibet lå forankret for natten. Ankenævnet fandt, at denne støj havde overskredet den tolerancetærskel, en rejsende under de givne omstændigheder måtte være forberedt på at skulle tåle. Ankenævnet fandt at de ansvarlige på krydstogtskibet, der er bureauets underleverandør, ikke foretog sig tilstrækkeligt for at sikre fornøden ro på skibet. Ankenævnet lagde herved vægt på, at kaptajnen ikke tog kontakt til nabobådene for at begrænse støjniveauet og om nødvendigt at tilkalde politiet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
373/200717.11.2008Støj fra skibsskrue
Klage over støjgener - navnlig om natten - fra skibsskruen forårsaget af lav vandstand i Donau. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener ikke gik ud over, hvad en rejsende under de givne omstændigheder må være forberedt på at acceptere. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
105/200806.03.2008Musikstøj fra poolområde
Klage over musikstøj fra poolområdet hverdag fra kl. 11 til kl. 17. Ankenævnet fandt at støjgenerne herved havde overskredet den tolerancetærskel som en rejsende må være forberedt på at acceptere, og lagde ved afgørelsen vægt på beskrivelsen i udbudsmaterialet, om at hotellet udbyder en rolig og afslappende ferie. Klager delvis medhold. Læs hele kendelsen her.
326/200416.08.2005Diskoteksstøj
Klage over støj fra nærliggende diskotek hver nat til kl. 05.00. Af bureauets udbudsmatriale fremgik, at ved siden af pladsen findes det nærmeste diskotek, som i perioder kan høres på pladsen. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener gik ud over, havd klageren på baggrund af udbudsmaterialet måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
230/200425.04.2005Støj fra hanegal
Klage over støjgener fra naboens hane. Ankenævnet fandt ikke, at dette kunne karakteriseres som en mangle ved rejsen. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
73/200409.11.2004Byggestøj
Klage over støjgener fra udgravning til swimmingpool. Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at der er byggeri i området. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener gik ud over, hvad klageren på baggrund af udbudsmaterialet måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klager med hold. Læs hele kendelsen her.
21/200413.08.2004Byggestøj
Klage over støjgener fra byggeplads og taxiholdeplads. Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at nærliggende byggeplads er støjende. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren ved bestilling af rejse skulle være blevet lovet støjfri indkvartering. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
251/200413.08.2004Støj fra aftenunderholdning
Klage over støjgener fra aftenunderholdning fire gange om ugen. Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at "underholdning arrangeres i form af shows en gang ugentligt. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener ikke gik ud over, hvad en rejsende ved indkvartering på et hotel af den pågældende beskaffenhed og beliggenhed måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
341/200311.05.2004Støj fra hotelunderholdning
Klage over støjgener fra underholdning på hotellets scene hver aften. Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at musik og underholdning kan forstyrre i lejligheder mod haven indtil kl. 24. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener ikke gik ud over, hvad klager på baggrund af udbudsmaterialet måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
287/200213.05.2003Støj fra andre gæster (fest)
Klage over støj og chikane fra unge mennesker på hotellet i bureauets udbudsmateriale var hotellet beskrevet som værende et populært og dejligt hotel velegnet til familie, og kan absolut ikke anbefales til unge, der ønsker fest, liv og glade dage på hotellet. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener i betydelig grad gik ud over, hvad klageren måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
75/200229.08.2002Støj fra andre gæster (fest)
Klage over støj fra hotellets unge gæster, der festede og larmede hele natten. Ankenævnet fandt, at de faktiske støjgener gik ud over, hvad klageren måtte være forberedt på at måtte acceptere. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage