Andet hotel end bestilt

Sags nrDato for kendelseResumé
22-120328.06.2023Andet hotel med anden hotelstandard, beliggenhed og faciliteter end bestilt.
Ved ankomsten til rejsemålet blev klageren indkvarteret på et andet hotel end bestilt. Indkvarteringen var utilfredsstillende for klageren bl.a. pga. hotelstandarden, beliggenheden og faciliteterne. Rejsearrangøren var 3 dage før klagerens afrejse blevet bekendt med, at klageren pga. overbooking ikke kunne indkvarteres på det bestilte hotel, men informerede først klageren herom ved ankomsten til destinationen. Da rejsearrangøren efter at have fået kendskab til hotelændringen ikke underrettede klageren om retten til at hæve aftalen, har rejsearrangøren tilsidesat sin underretningspligt. Ankenævnet fandt, at manglerne samlet havde påvirket pakkerejsen i så væsentlig grad, at klageren som følge af rejsearrangørens manglende fyldestgørende afhjælpning var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt fratrukket et beløb til rejsearrangøren, da Ankenævnet ikke fandt at rejsen havde været helt uden værdi for klageren. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-145828.06.2023Rejsearrangørens meddelelse om ændringer fremstod ikke klart, forståeligt og tydeligt. 
Ca. en måned før afrejse meddelte rejsearrangøren klageren, at det købte flodkrydstogt med indkvartering i kahyt på hoveddæk med fransk altan blev ændret til et flodkrydstogt med et andet krydstogtskib, hvilket klageren accepterede. Ankenævnet fandt ikke, at det ved denne meddelelse fremstod klart, forståeligt og tydeligt for klageren, at ændringen af flodkrydstogtskibet også betød, at klagerens indkvartering blev ændret fra den bestilte kahytstype med fransk altan til en anden kahytstype. Først efter klagerens accept af ændringen af krydstogtskibet over for rejsearrangøren, modtog klageren en ny billet, hvor det fremgik, at indkvarteringen var ændret til en kahyt på hoveddæk med vindue. Som følge heraf fandt Ankenævnet, at pakkerejsen havde været af en lavere kvalitet, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
19-119920.05.2020Hæveadgang pga. rejsearrangørens manglende fyldestgørende afhjælpning.
Ved ankomsten om natten blev klageren pga. overbooking på det bestilte hotel indkvarteret på et andet hotel end bestilt. Klageren flyttede dag 4 til det bestilte hotel, og blev indkvarteret i to værelser i stedet for tre bungalows som bestilt. Først fra dag 6 og frem til hjemrejsen dag 8 var klageren indkvarteret som bestilt. Ankenævnet fandt, at manglerne samlet havde påvirket rejsen i så væsentlig grad, at klageren som følge af rejsearrangørens manglende fyldestgørende afhjælpning var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Da rejsen ikke fandtes at have været uden værdi for klageren, var rejsearrangøren berettiget til at fradrage et beløb. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-53611.09.2019Stort hotel i stedet for mindre parhotel.
Efter fremmøde på det bestilte hotel blev klageren indkvarteret på et andet hotel end bestilt. Dette hotel var utilfredsstillende for klageren pga. hotellets størrelse, standard, støjgener og manglende faciliteter. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
18-36404.06.19Nedslag trods klagernes manglende reklamation på rejsemålet.
Klageren fik ved fremmøde i lufthavnen oplyst, at indkvarteringen de to første nætter ville være på andet hotel end bestilt. Dette hotel var af en højere standard end det bestilte, men var ikke tilfredsstillende for klageren, da det ikke var børnevenligt og manglede aqua park. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Den omstændighed, at klageren på rejsemålet ikke havde reklameret over manglerne, kunne ikke afskære klageren fra at opnå et nedslag i rejsens pris, idet rejsearrangøren efter Ankenævnets opfattelse ikke kunne have afhjulpet de påberåbte mangler. Læs hele kendelsen her.
18-7601.10.2018Manglende booking ved klagerens ankomst til hotellet
Klageren havde bestilt indkvartering på et hotel i New York. Da klageren ankom til hotellet, blev det oplyst at reservationen ikke eksisterede. Klageren valgte derfor selv at betale for den første overnatning på hotellet. Bureauet erkendte, at der ved klagerens ankomst til hotellet var sket en fejl, da klageren blev oplyst om, at der ikke var foretaget en reservation på hotellet fra denne dato. Rejsen havde derfor været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til erstatning af udgiften for at blive indkvarteret på det bestilte hotel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/022609.02.2018Afhjælpning med hotel af højere standard end bestilt.
9 dage før afrejsen meddelte bureauet klageren, at indkvarteringen på det bestilte hotel blev ændret pga. overbooking. Klageren fik ved denne underretning ikke oplysning om retten til at hæve aftalen. Uanset, at hotellet klageren fik anvist, var af højere standard end det bestilte, fandt Ankenævnet, at rejsen pga. manglende balkon og defekt aircondition på værelset samt en times kortere fri bar om aftenen var behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/020704.12.2017Hotelændring før afrejse var afhjælpning og ikke ophævelse af aftale.
Klageren bestilte 2 dage før afrejse en pakkerejse. Samme dag meddelte bureauet klageren telefonisk, at han ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel, men i stedet ville blive indkvarteret på et andet hotel. Det andet hotel var for klageren utilfredsstillende navnlig pga. manglende havudsigt og balkon på hotelværelset samt manglende swimmingpool på hotellet. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Den omstændighed, at klageren ved den telefoniske meddelelse om hotelændringen så sig nødsaget til at acceptere ændringen, kunne ikke tillægges betydning ved sagens afgørelse, da klageren på dette tidspunkt ikke havde haft reel mulighed for at købe en tilsvarende rejse andetsteds. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/009729.09.2017Højere hotelkategori end bestilt.
Ved ankomsten til rejsemålet blev klageren pga. overbooking indkvarteret på søsterhotellet, i stedet for det bestilte hotel. Dette hotel var af højere standard end det bestilte, men var for klageren utilfredsstillende navnlig fordi hotellet var mindre atmosfærefyldt end det bestilte hotel. På denne baggrund, og henset til at klageren 3 dage efter ankomsten flyttede til et andet værelse på hotellet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/002322.08.2017Indkvarteringen ændret fra hotel til Casa Particulares.
Få dage inden afrejsen meddelte bureauet klageren, at indkvarteringen i Havana pga. vandforsyningen og de sanitære forhold på hotellet blev ændret til ”Casa Particulares” (små private gæstehuse). På rundrejsen meddelte bureauet yderligere, at indkvarteringen i Cienfuegos pga. overbooking også her blev ændret til ”Casa Particulares”. Da klageren ifølge udbudsmaterialet var lovet indkvartering på 4 stjernede hoteller i både Havana og Cienfuegos, fandt Ankenævnet, at rejsen på dette punkt havde været behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/017331.10.2016Billede i udbudsmaterialet.
Klage over at indkvarteringshotellet ikke var det hotel, som var afbilledet i udbudsmaterialet. Ud fra opsætningen af billedmaterialet i bureauets katalog ved beskrivelsen af rejsemålet, fan­dt Ankenævnet, at klageren ikke havde kunnet forvente, at det hotel klageren havde bestilt ophold på, var afbilledet i materialet. Klageren var derfor på dette punkt indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/024719.05.2016Klageren havde ikke købt en erstatningsrejse efter ophævelse af købet
4 dage før afrej­sen meddelte bureauet, at klageren ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel. Klageren hævede aftalen og fik tilbagebetalt samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen. Da klageren ikke havde foretaget et erstatningskøb eller dokumenteret andet erstatningskrav, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/019922.03.2016Billede af andet hotel end bestilt i udbudsmaterialet
Ved ankomsten til rejsemålet blev klageren indkvarteret på hotel Viva Mesquida Club og ikke hotel Viva Mesquida Resort, som klageren havde forventet. Det bestilte hotel ”Viva Mesquida” bestod af en Resort-, Club- og Park-del, og bureauet havde udelukkende indkvartering på hotellets Club- og Park-del. I bureauets udbudsmateriale på hjemmesiden var forsidebilledet af Viva Mesquida Resort, og hotellet var angivet til at være belig­gende dér, hvor hotel Viva Mesquida Resort var beliggende.Da klageren ikke angav hvilke forhold ved indkvarteringen, der ikke havde været i overensstemmende med beskrivelsen af hotellet i kataloget, kunne Ankenævnet, uanset bureauets udbudsmateriale, ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/016822.03.2016Tabsbegrænsningspligt overholdt ved flytning til centralt beliggende hotel af højere standard
Klageren blev ved ankomsten til det bestilte hotel, pga. manglende booking, afvist. Da klageren ikke kunne komme i kontakt med bureauets underleverandør fandt klageren ved søgning på internettet et andet mere centralt beliggende og dyrere hotel, hvor klageren valgte at lade sig indkvartere. Uanset at bureauet i samme weekend havde to rejsende i samme situation, som blev indkvarteret på et nærliggende hotel til en lavere pris, fandt Ankenævnet, at klageren havde overholdt sin tabsbegræns­ningpligt. Klageren var derfor berettiget til erstatning af sine udgifter til køb af nyt hotel, transport og morgenmad. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/018516.6.2015 Klageren blev inden afrejsen skriftligt underrettet om, at den bestilte indkvartering i dobbeltværelse hos en værtsfamilie var ændret til et homeshare med op til ti studerende, men fik ikke oplysning om retten til at hæve aftalen. Da indkvarteringen var mangelfuld, og klageren endvidere blev bortvist fra homesharet og indkvarteret på et kollegium, fandt Ankenævnet, at klage­ren var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris, fratrukket en godtgørelse til bureauet, tilbagebetalt. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/005310.10.2014Ca. en uge inden afrejse meddelte bureauet klageren, at han pga. overbooking ikke kunne blive indkvarteret i den bestilte lejlighed. Bureauet tilbød klageren anden indkvartering. Ankenævnet fandt, at klageren, der udelukkende ønskede indkvartering i et bestemt byområde, var berettiget til at afvise bureauets afhjælpningstilbud, der havde en væsentlig anden beliggenhed end den lejlighed klageren oprindeligt havde bestilt. Efter det oplyste om prisen på og indholdet af erstatningsrejsen, og under hensyn til at rejsen fandt sted i højsæsonen, hvor klageren måtte booke en anden lejlighed 5 dage før ankomsten, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af differencen for prisen på den oprin­delig købte rejse og erstatningskøbet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/029827.06.2014Bureauet var inden afrejsen vidende om, at klageren ikke ville blive indkvarteret på det bestilte hotel, men undlod at informere klageren herom. Det anviste hotel, der var af højere standard end det bestilte hotel, var pga. beliggenheden uden for centrum utilfredsstillende for klageren. Da bureauet ikke havde underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter, og havde derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. På denne baggrund, og da bureauet ikke kunne påberåbe sig for sen reklamation, da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af lovens § 26, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/0075 03.03.2014Klage over andet hotel end bestilt.Ankenævnet lagde til grund, at bureauet om aftenen inden afrejsen fra Danmark var vidende om, at klageren ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel, men undlod at underrette klageren herom. Ved at undlade at underrette klageren om indkvarteringsproblemet havde bureauet overtrådt underretningspligten i pakkerejselovens § 15. Ankenævnet fandt endvidere, at aftalegrundlaget ikke indeholdt oplysninger om, at der kunne forekomme støjgener fra lokal trafik. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/019927.08.2009Mistet indkvartering pga. forsinket fremmøde
Klageren ankom et døgn senere end bestilt til den bestilte indkvartering. Ankenævnet fandt, at bureauets betingelser om udeblivelse var formuleret på en sådan måde, at det ikke havde været klart for klageren, at konsekvensen ved at komme et døgn senere til hotellet end bestilt ville være at miste hele hotelopholdet. Klageren var derfor berettiget til refusion af udgifterne til køb af alternativ hotelindkvartering. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
395/200717.11.2008Klage over anden indkvartering end bestilt pga. ombytning af billeder i udbudsmaterialet. Det var ubestridt, at der i kataloget var sket en ombytning af billederne af to hoteller, herunder af det hotel klageren havde bestilt. Da ombytningen af billederne ikke havde givet klageren en berettiget forventning om, at indkvarteringen skulle have haft en anden beliggenhed end den faktisk beskrevne for det bestilte hotel, og da klageren på billetten var blevet gjort opmærksom på billedombytningen, fandt Ankenævnet, at klageren var blevet indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget vedrørende det bestilte hotel. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
348/200727.10.2008Klage over anden indkvartering end bestilt. Da bureauet ikke kunne godtgøre, at hotelændringen telefonisk var blevet godkendt af klageren, fandt Ankenævnet, at klageren som følge af den væsentlige mangel ved ændring af indkvarteringssted, var berettiget til at hæve købet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
15/200521.09.2005Klage over billede i udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet var der i forbindelse med beskrivelsen af hotellet anvendt et foto af et slot. Således som sagen forelå til afgørelse, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde godtgjort, at indkvarteringen ikke var i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Den omstændighed, at der i umiddelbar forbindelse med beskrivelsen af hotellet i kataloget var anvendt et foto fra et udflugtsmål kunne i den angivne sammenhæng ikke have givet klageren en berettiget forventning om, at fotoet illustrerede indkvarteringshotellet. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
136/200421.01.2005Klage over anden indkvartering end bestilt. Klageren blev underrettet 5 dage før afrejse, men fik ikke oplysning om retten til at hæve købet. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at det anviste hotel lå langt fra klagerens venners indkvartering samt at klageren først blev flyttet til tilfredsstillende indkvartering efter 2/3 af rejsens varighed. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
87/200420.12.2004Klage over anden indkvartering end bestilt. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at der på det anviste hotel i modsætning til det bestilte hotel ikke var børnefaciliteter og svømmebasin. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
95/200318.08.2004Klage over anden indkvartering end bestilt. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at klageren fik 2-værelses lejligheder i stedet for 3-værelses lejligheder, at de anviste lejligheder ikke lå nær strand og by som bestilt og at bureauet havde kendskab til ændringen inden klagerens afrejse, men først underrettede klageren ved ankomsten til rejsemålet. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage