Force majeure og lignende situationer

Sags nrDato for kendelseResumé
2010/012531.01.2011Når et bureau aflyser en pakkerejse, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, jf. lov om pakkerejser § 16, stk. 1, nr. 1. Da udgiften til cykeltransporten var solgt som en del af pakkerejsens samlede pris, var klageren berettiget til også at få refunderet beløbet på 750 kr., der vedrører cykeltransporten. Den omstændighed, at bureauets underleverandør faktisk havde foretaget cykeltransporten og til med var blevet afregnet af bureauet inden aflysningen, kunne ikke føre til et andet resultat. Klager medhold. Læs kendelsen her
2010/012230.11.2010I forbindelse med de kaotiske tilstande, som den islandske vulkan, Eyjafjallajökull, i april 2010 forårsagede i Europas lufthavne med lukkede lufthavne og aflyste fly til følge, fandt Ankenævnet, at der var tale om en force majeure lignende situation omfattet af § 22, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, nr. 4 i lov om pakkerejser. Et sådant force majeure lignende forhold er ikke en ophørsgrund for bureauets forpligtelser over for klageren i henhold til den indgåede pakkerejse, men er alene en erstatningsansvarsfrihedsgrund. Bureauet har som klagerens aftalepart derfor fortsat over for klageren en opfyldelses- og omsorgspligt – hvilket bureauet havde erkendt – og som medfører, at bureauet skal sørge for passende indkvartering, forplejning og hurtigst mulig hjemtransport.Ved vurderingen af, hvorvidt en alternativ hjemtransport kan anses for at opfylde kriteriet for ”passende”, må der efter Ankenævnets opfattelse på den ene side lægges vægt på karakteren af den oprindeligt aftalte hjemtransport og på den anden side på den omstændighed, at det under de givne force majeure lignende forhold måtte anses for praktisk udelukket for arrangørerne/bureauerne at tilvejebringe tilsvarende hjemtransport som oprindeligt aftalt, hvilket også de rejsende må være forberedt på at skulle acceptere. Ud fra denne afvejning fandt Ankenævnet, at hjemtransporten i den konkrete sag måtte anses for i det væsentlige at være blevet afviklet tilfredsstillende. Klageren var herefter ikke berettiget til kompensation for den ændrede hjemtransport, der foregik med færge og bus. Læs kendelsen her.
2010/009828.10.2010Afsagt med dissens (3-2).
Pga. askeskyen fra den islandske vulkan kom klageren ikke planmæssigt hjem fra Bangkok lufthavn. Da et sådant force majeure lignende forhold ikke er en ophørsgrund for bureauets forpligtelser over for klageren i henhold til den indgåede pakkerejse, fandt Ankenævnet, at bureauet som klagerens aftalepart fortsat over for klageren havde en opfyldelses- og omsorgspligt, som ud over at sørge for passende indkvartering og forplejning tillige omfattede pligten til at sørge for hurtigst mulig hjemtransport.
Under de konkret foreliggende omstændigheder burde klageren, inden han hos et andet flyselskab købte en flybillet hjem. have underrettet bureauet eller dets repræsentant på rejsemålet herom, således at bureauet og dets underleverandør eventuelt kunne have fået mulighed for afhjælpning.
Efter stemmeflertallet var klageren derfor ikke berettiget til at få refunderet den samlede udgift til den købte flybillet, men alene et skønsmæssigt fastsat beløb på 6.000 kr. samt et skønsmæssigt beløb på 200 kr. til dækning af telefonudgifter. Da klageren af bureauet var blevet opfordret til at tage til lufthavnen i Bangkok for at stå standby, fandt også mindretallet, at klageren tillige var berettiget til at få refunderet taxaudgiften på 193 kr.
For den del af den oprindeligt udstedte flybillet, der ikke blev benyttet, havde klageren endvidere krav på tilbagebetaling af betalte lufthavnsskatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klager ikke medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage