Aftalens indgåelse, booking

Sags nrDato for kendelseResumé
23-63212.03.2024Afbudsrejse udbudt til forkert pris på rejsearrangørens hjemmeside.
Som udgangspunkt er rejsearrangøren bundet af den annoncerede pris på rejsen på hjemmesiden, da rejsearrangørens tilbud på hjemmesiden aftaleretligt anses som et bindende tilbud til klageren – uanset om rejsen er blevet udbudt til en forkert pris. Ankenævnet fandt, at rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren havde eller burde have indset, at prisen på den udbudte rejse ikke var korrekt på trods af, at prisen måtte have forekommet klageren usædvanlig lav, idet rejsen var udbudt som en afbudsrejse med afrejse 3 dage efter købet. Den omstændighed, at klageren inden betalingen fik oplyst den korrekte pris af rejsearrangøren, kunne ikke føre til et andet resultat, da klageren, uanset at betalingsprocessen ikke var gennemført, ved at påbegynde bestillingsprocessen på rejsearrangørens hjemmeside allerede havde accepteret rejsearrangørens tilbud. Klageren var derfor berettiget til tilbagebetaling prisdifferencen på den annoncerede pris og købsprisen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
23-45028.08.2023Bindende aftale ikke indgået.
Klageren modtog et tilbud på en krydstogtrejse fra rejsearrangøren. Om aftenen samme dag, som klageren havde modtaget rejsearrangørens tilbud på rejsen, sendte klageren en mail til rejsearrangøren, hvor klageren accepterede rejsearrangørens tilbud og meddelte, at han ikke ”kom i nærheden af den oplyste krydstogtpris”, samt forespurgte på en senere hjemrejse. Klagerens svar med accept af rejsearrangørens tilbud stemte som følge heraf ikke overens med rejsearrangørens tilbud, og måtte derfor anses som et afslag i forbindelse med et nyt tilbud. Da rejsearrangøren uden ugrundet ophold i mail om formiddagen dagen efter, havde meddelt klageren den korrekte pris for kahytterne, fandt Ankenævnet, at der ikke var indgået en bindende aftale. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
22-102128.06.2023Vejret på rejsemålet.
På hjemmesiden havde rejsearrangøren om vejret på rejsemålet bl.a. oplyst, at ”Vejret er noget køligere i vinterperioden” og gennemsnitstemperaturen var angivet til 24 grader. Klageren beskrev vejret på rejsemålet i slutningen af juni til begyndelsen af juli som overskyet det meste af tiden, solen forekom kun glimtvis og det var meget blæsende. Efter Ankenævnets opfattelse må rejsende være forberedt på, at vejret på det konkrete rejsemål på den pågældende årstid kan være uforudsigeligt og omskifteligt. Uanset at klageren havde oplevet vejret som utilfredsstillende, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde godtgjort, at vejret på rejsemålet var væsentligt anderledes end vejrbeskrivelsen i rejsearrangørens rejsemålsbeskrivelse, hvor det bl.a. fremgik, at vejret er noget køligere fra maj til oktober end resten af året, og at antallet af regnfrie dage i gennemsnit er 13-14 i juni og juli. Den omstændighed, at rejsearrangøren havde beskrevet rejsemålet som bl.a. et helårsrejsemål, kunne ikke føre til et andet resultat. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
22-92729.12.2022Manglende oplysninger om Ramadan ved bestilling.
Klageren fik på bestillingstidspunktet ikke oplyst, at der under opholdet på rejsemålet ville blive afholdt ramadan samt konsekvenserne heraf for rejsen. Afholdelse af ramadan er af så væsentlig betydning for gennemførelsen af en rejse, at rejsearrangøren i forbindelse med salg af rejser til destinationer, der er væsentlig berørt heraf, tydeligt bør informere klageren på et varigt medium ved bekræftelsen af aftalen om den præcise periode for afholdelse af ramadan og om konsekvenserne heraf for gennemførelsen af den konkrete rejse. Da rejsearrangøren ikke kunnet have afhjulpet de aflyste udflugter til basarerne uanset klageren havde reklameret korrekt, og da klageren pga. ramadanen måtte spise på ”turistrestauranter” i stedet for at købe måltider ved lokale madboder på markederne, fandt Ankenævnet, at rejsen var rejsen behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
22-98929.12.2022Manglende oplysninger om sundhedsmæssige formaliteter inden aftalens indgåelse.
På afrejsetidspunktet var der indrejserestriktioner på destinationen, og dermed krav om forevisning af en negativ Coronatest (Antigen eller PCR) ved indtjekning foretaget inden for 3 dage før afrejsedatoen. Ifølge oplysningerne i Udenrigsministeriets historiske data ”UM Coronavirus/Covid-19 kortdata af 11. juni 2021” frarådede Udenrigsministeriet på bestillingstidspunktet alle ikke-nødvendige rejser til rejsemålet. På trods af Ankenævnets forespørgsel herom, havde rejsearrangøren ikke dokumenteret, at klageren modtog oplysninger om eventuelle indrejserestriktioner på rejsemålet ved bestillingen af rejsen og rejsearrangørens henvisning til den rejsendes pligter og ansvar i rejsevilkårene fandtes ikke at være tilstrækkelig til at opfylde denne betingelse. Ankenævnet fandt herefter, at rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren inden aftalen om købet af pakkerejsen blev indgået, havde fået oplysning om bl.a. sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, herunder eventuelle indrejserestriktioner på rejsemålet. Klageren var derfor berettiget til at få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb vedrørende det antal personer, som klagen vedrørte. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
22-80429.12.2022Manglende oplysninger om isolationskrav.
Ved ombordstigningen på krydstogtskibet fik klageren oplyst, at de pga. risikoen for Corona-smitte skulle være i isolation i kahytten de første 48 timer ombord på krydstogtskibet. Da restriktionerne var indført af krydstogtskibet og ikke af de lokale myndigheder, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren inden afrejsen burde have været vidende om kravet om isolation ombord på krydstogtskibet og skulle have underrettet klageren herom. Da klageren pga. isolationen i kahytten ikke fik mulighed for at opleve og fotografere hvaler og albatrosser i forbindelse med udsejling gennem Beagle Strædet og ved passagen af Drake Strædet og da klageren ikke havde adgang til skibets rygeområde, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-14002.12.2022Ændring af jagtrevir og antal jagtdage. 12 dage før afrejse meddelte rejsearrangøren klageren, at den købte jagtrejse til det bestilte jagtrevir ikke kunne leveres. Klageren accepterede herefter et nyt rejsetilbud fra rejsearrangøren til et revir, der var beliggende i et andet område end det oprindeligt bestilte. Efter klagerens ønske blev rejseperioden på den nye rejse forlænget med en ekstra overnatning. Den nye rejse havde udover den ekstra overnatning samme værdi og indhold som den oprindeligt planlagte rejse. Da rejsearrangøren ikke kunne opfylde den oprindelige aftale, og der således forelå en væsentlig ændring af et af rejseydelsernes væsentlige kendetegn, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af rimelige ekstra udgifter til benzin, vejafgifter og forplejning som følge af den ekstra kørsel, da reviret i erstatningsrejsen var beliggende i et andet område.
Herudover blev antallet af jagtdage ændret fra 3 til 2, da rejsearrangøren ikke kunne finde et sted, der kunne tage den sidste jagtdag. Ankenævnet fandt, at ændringen af jagtdage på en rejse af 4 dages varighed, hvor rejsens formål var jagt, var en væsentlig ændring af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, jf. § 6, stk. 1, nr. 5. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Rejsen havde dog ikke været uden værdi for klageren, og der blev derfor fastsat en godtgørelse til rejsearrangøren. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
21-173908.06.2022Den indklagede "formidler" blev anset for at være rejsearrangøren.
I henhold til § 6, stk. 1, nr. 9, jf. § 10, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer skal både rejsearrangørens og formidlerens oplysninger angives inden aftalen indgås og ved bekræftelsen af aftalen. Som sagen forelå til afgørelse, fandt Ankenævnet, at den indklagede ”formidler” måtte anses som rejsearrangør omfattet af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 5, stk. 6, og således var klagerens aftalepart i den forstand, at den indklagede ”formidler” var ansvarlig over for klageren for levering af de rejseydelser, der var inkluderet i pakkerejsen, jf. lovens § 21. Ved vurderingen lagde Ankenævnet vægt på, at det i både udbudsmaterialet og på ”Rejsebeviset” var den indklagede ”formidler” der over for den rejsende fremstod som rejsearrangør. Ankenævnet fandt, at klageren havde haft den forståelse, at den indklagede ”formidler” var rejsearrangør. Klageren havde kun været i kontakt med den indklagede ”formidler” i forbindelse med reklamationsforløbet både på rejsemålet og efter hjemkomst. Den indklagede ”formidler” havde herudover efter det oplyste ikke videregivet klagerens henvendelser til ”rejsearrangøren”. Det forhold, at der i rejsebeviset og i beskrivelsen af rejsen i kataloget nederst var anført; ”Den indklagede ”formidler” er formidler for rejsens tekniske arrangør ”Rejsearrangøren” #[...]”, kunne ikke føre til et andet resultat, da formuleringen ikke var fulgt op af yderligere forklaring af, hvad dette betyder for klageren og konsekvensen heraf. Klageren havde som følge heraf ikke fået en forståelig, klar og tydelig oplysning om, at aftalen ikke er indgået med ”den indklagede ”formidler”, men med ”rejsearrangøren”. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-346717.05.2021Rejsebstemmelser og ikke-refunderbare rejseydelser ikke oplyst på varigt medium.
62 dage før afrejse afbestilte klageren rejsen med afrejse i juni 2020. Da klageren på bestillingstidspunktet ikke havde modtog rejsearrangørens ”Rejsebestemmelser” på et varigt medium, var afbestillingen ikke omfattet af rejsearrangørens afbestillingsregler. På denne baggrund, og da rejsearrangøren på bestillingstidspunktet ikke havde oplyst klageren om, at en eller flere af de købte ydelser var ikke-refunderbare, kunne rejsearrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-395417.05.2021Rejsebestemmelser og ikke-refunderbare rejseydelser ikke oplyst på varigt medium.
75 dage før afrejse afbestilte klageren pga. Covid-19 og indrejseforbud på destinationen sin rejse. Udenrigsministeriet frarådede på afbestillingstidspunktet i maj 2020 ikke rejser til rejsemålet på rejsetidspunktet i august 2020 i den aktuelle Rejsevejledning, der var gældende frem til den 31. maj 2020. Da klageren på afbestillingstidspunktet ikke på anden vis havde godtgjort, at der var uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet på rejsetidspunktet, som væsentligt ville berøre leveringen af rejsen, var klageren ikke berettiget til at afbestille rejsen i henhold til denne bestemmelse, uanset at Udenrigsministeriet den 29. maj 2020 forlængede den samlede rejsevejledning for hele verden og frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden til og med den 31. august 2020. Klageren havde ikke ved aftalens indgåelse eller uden unødig forsinkelse herefter modtaget rejsebetingelserne på et varigt medium. Klagerens afbestilling var derfor ikke omfattet af rejsearrangørens afbestillingsregler i rejsearrangørens generelle betingelser. Da rejsearrangøren ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst klageren om, at flybilletterne og et hotel var ikke-refunderbare, kunne rejsearrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-242726.03.2021Hæveadgang ved rejsearrangørens manglende bekræftelse af ændret aftale.
Klageren købte i oktober 2019 en rundrejse for fire personer med afrejse i juli 2020 og reserverede flybilletter til endnu en person på rejsen, som skulle deltage på rejsen ca. 14 dage senere. I december 2019 bekræftede klageren deltagelsen af den femte person overfor rejsearrangøren. Da rejsearrangøren i maj 2020 - efter klageren havde sendt flere rykkere og flere dage efter klageren skulle have slutbetalt - endnu ikke havde bekræftet indholdet af den ændrede aftale, herunder bl.a. vilkårene for aftalen som f.eks. den samlede pris for rejsen, og den deraf følgende usikkerhed om indholdet af den ændrede aftale, var klageren berettiget til at hæve aftalen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-291630.04.2020Familieværelse beregnet til 4 personer, og ikke 5 personer, som bestilt.
Klageren bestilte på rejsearrangørens hjemmeside en rejse til fem personer med indkvartering i et familieværelse. Ved ankomsten til det bestilte hotel, fik klageren anvist et familieværelse, der bestod af to rum med en dobbeltseng i hvert rum og med plads til i alt 4 personer. I et tilfælde som det foreliggende, hvor klageren jf. billetten havde bestilt et familieværelse til fem rejsende, men hvor det efter det oplyste rent faktisk ikke var muligt at indkvartere klageren som bestilt, fordi familieværelset kun var beregnet til 4 personer, burde rejsearrangøren efter Ankenævnets opfattelse ved bestillingen have sikret sig, at oplysningerne var i overensstemmelse med de faktiske mulige værelseskombinationer. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af udgiften til et ekstra værelse på hotellet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-161411.09.2019Forveksling af hotel.
Rejsearrangøren havde ikke godtgjort, at klageren skulle indkvarteres på et kategori 2+ hotel og ikke et kategori 5 hotel, og havde ikke givet klageren oplysning om indkvarteringsstedets beliggenhed og væsentligste kendetegn, herunder hotellets kategori, på et varigt medium. Uanset at hotellets adresse fremgik af de rejsedokumenter klageren modtog før afrejse, fandt Ankenævnet, at det var rejsearrangørens risiko, at klageren indkvarterede sig på et kategori 5 hotel, med navnet på det bestilte hotel. Klageren var derfor berettiget til erstatning af merudgiften betalt til hotellet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her

18-54002.05.2019Henstilling om oplysning af indkvarteringens væsentlige kendetegn på et varigt medium.
Da klageren ikke havde godtgjort, at den anviste lejlighed var beliggende på hotellets nederste etage delvist under terræn og havde fugt- og lugtgener, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Rejsearrangøren fik en henstilling om ved bekræftelsen af aftalen, på et varigt medium, at angive det fulde indhold af aftalen, herunder oplysninger om indkvarteringsstedets væsentlige kendetegn. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her

18-52802.05.2019Oplysning af væsentlige kendetegn ved bekræftelse af aftalen på et varigt medium.
Klageren havde købt en rejse med uspecificeret indkvartering og måtte flere gange under opholdet flytte værelse og hotel. Rejsearrangøren varslede en eventuel flytning dagen før. En aftale om en pakkerejse skal affattes på et varigt medium og angive det fulde indhold af aftalen, herunder indkvarteringsstedets væsentligste kendetegn. Efter Ankenævnet opfattelse betragtes det som et væsentligt kendetegn ved pakkerejsens indkvartering, at ”Flytning under opholdet kan forekomme – også flere gange”. Da dette kendetegn ikke var oplyst til klageren på et varigt medium i aftalen om pakkerejsen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

18-36603.12.2018Mistet billeje pga. manglende gyldig dokumentation.
Klageren havde bestilt billeje i sin ægtefælles navn. Af bureauets hjemmeside fremgik, at ”Det navn, som bilen er bestilt i, er det, der kommer til at fremgå af lejekontrakten, og denne person skal kunne fremvise gyldigt kørekort eller kreditkort”. Da det udelukkende var klageren, der kunne fremvise kreditkort, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.

2017/022112.03.2018Ændringer ikke oplyst tilstrækkeligt tydeligt.
Klageren modtog efter bestillingen rejsedokumenter med oplysning om, at ”Det er vigtigt at I udskriver dette dokument og medbringer det på jeres rejse”. Af rejsedokumenterne fremgik, at billejen var bekræftet samt oplysning om voucher nummer mv. 13 dage før afrejsen oplyste bureauet i mail med emnet ”God Rejse” klageren om ”et par sidste praktiske ting i forhold til turen”. Med denne mail var endvidere vedhæftet en voucher til en anden lejebil hos et andet biludlejningsselskab, da den første reservation var blevet annulleret. Da bureauet i mailen 13 dage før afrejse ikke tilstrækkeligt tydeligt oplyste klageren om ændring af billejen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel. Klageren var derfor berettiget til erstatning af udgiften til den nye lejebil fratrukket tilkøbte ydelser, som ikke var inkluderet i den oprindelige billeje. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/019012.03.2018Bureauets manglende oplysning om afholdelse af Ramadanen.
Klageren fik på bestillingstidspunktet ikke oplyst, at der under dennes ophold på rejsemålet ville blive afholdt Ramadan. Ankenævnet fandt, at afholdelse af Ramadanen er af så væsentlig betydning for gennemførelsen af en rejse, at bureauet i forbindelse med salg af rejser til destinationer, der er væsentlig berørt heraf, tydeligt bør informere om perioden for afholdelse af Ramadanen og om konsekvenserne heraf for gennemførelsen af den konkrete rejse. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/012206.11.2017Indløsning af gavekort.
Bureauet forlængede klagerens gavekort, således at gavekortet herefter udløb 10 dage senere end den oprindelige fastsatte frist. Pga. gavekortets format, måtte klageren først betale rejsens pris kontant, hvorefter gavekortet skulle sendes til bureauet, som ville overføre værdien af gavekortet til rejsen og tilbageføre den oprindelige betaling. Da klageren først efter gavekortets udløb, fremsendte gavekortet til bureauet, fandt Ankenævnet, at gavekortet ikke var benyttet rettidigt. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/015129.09.2017Reklameskilt i lufthavnen.
Klageren bestilte sin rejse på bureauets hjemmeside 7 dage før afrejse. Ved ankomst i lufthavnen reklamerede bureauet med fri parkering på et stort banner på parkeringshuset. Da det af bureauets hjemmeside, som er en del af aftalegrundlaget, fremgik, at gratis parkering i lufthavnen gælder for ”alle der bestiller rejse senest 60 dage før afrejse”, og da der ikke fremgik andet af aftalegrundlaget, fandt Ankenævnet, uanset bureauets reklameskilt i lufthavnen, at klageren ikke med rette havde kunnet forvente gratis parkering i lufthavnen under rejsen. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/034113.09.2017Klage over antal overnatninger.
Efter de oprindelige rejsetider skulle klageren forlade hotellet søndag om aftenen for at nå flyet med afgang fra Denpasar Lufthavn kort tid efter midnat natten mellem søndag og mandag. Efter beskrivelsen i udbudsmaterialet indeholdende oplysning om afrejsetidspunkt samt antal nætter omfattet af rejsen, og uanset at bureauet ikke havde tydeliggjort, at klageren ikke kunne forvente at benytte den sidste overnatning på hotellet fra søndag til mandag, men i stedet skulle tjekke ud søndag inden afgang fra hotellet, fandt Ankenævnet, at rejsen var afholdt i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Pga. uenigheden om rejsens længde ønskede klageren at ændre flybilletterne. Da bureauet ikke havde oplyst, at der ved ændring af flybilletterne ville blive beregnet et gebyr til bureauet, var klageren berettiget til tilbagebetaling af differencen mellem det indbetalte beløb og ændringsgebyret. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/033102.06.2017Oplysning om renovering af hotellet fremgik ved bestillingen ikke tydeligt af bureauets hjemmeside. Hæveadgang.
Trefjerdedele af hotelresortet var under renovering, hvilket medførte lukkede faciliteter og byggestøj. Af hotelbeskrivelsen på bureauets hjemmeside fremgik på bestillingstidspunktet under sæsonen ”Sommer 16”, at tre af resortets hotelområder i et angivet datointerval ville være under renovering, hvilket medførte byggestøj og periodevis lukning af fælles faciliteter. Et hotelområde ville være åbent som normalt. Oplysningen om renovering af store dele af hotelresortet fremgik ikke af hotelbeskrivelsen i sæsonen ”Vinter 15/16”, der som standard blev fremvist på bureauets hjemmeside, da klageren bestilte sin rejse. Da bureauet ikke har godtgjort, at klageren på bestillingstidspunktet blev gjort bekendt med den for klagerens rejse relevante hotelbeskrivelse, fandt Ankenævnet, uanset at begge hotelbeskrivelser fremgik af bureauets hjemmeside på bestillingstidspunktet, og derfor var en del af aftalegrundlaget, at bureauet ikke tilstrækkelig tydeligt har oplyst klageren om den omfattende renovering. På denne baggrund, og henset til at klageren pga. renoveringen valgte at rejse hjem 9 dage før den planlagte hjemrejse, var formålet med rejsen væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/033911.04.2017Indkvartering i ét værelse var muligt på rejsemålet, men ikke ved bestillingen.
Ved bestilling af rejsen bad klageren om at blive indkvarteret på et værelse pr. hotel, hvor det var muligt. Bureauet forespurgte underleverandøren om værelser til 5 personer på hotellerne. Pga. underleverandørens betingelser kunne bureauet kun tilbyde klageren indkvartering i to værelser. På denne baggrund, og da klageren havde accepteret bureauets tilbud med de anførte indkvarteringer, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/022519.05.2016Booking af 1 og ikke 2 lejligheder som forventet.
Når rejsende modtager en bestillingsbekræftelse og billet, har de pligt til at kontrollere, at dokumenterne er i overens­stemmelse med det bestilte. Efter Ankenævnets opfattelse burde klageren ved gennemlæsning af rejsedokumenterne have bemærket, at der var tale om indkvar­te­ring i en toværelses lejlighed til to personer med to opredninger eller i det mindste have søgt forholdet afklaret ved henven­delse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af billetten. Ankenævnet fandt derfor, at klageren havde påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse, og kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/015822.03.2016Klagerens undersøgelsespligt.
Klage over at bureauet havde ændret i aftalen uden meddelelse herom til klageren. Bureauet fremsatte et tilbud over for klageren. Da klageren ønskede ændringer, bortfaldt det fremsendte tilbud. Efter telefonisk aftale med klagerens ægte­fælle, fremsatte bureauet herefter et nyt tilbud, som klageren accepterede. Ved betaling af depositum blev der indgået en bindende aftale mellem klageren og bureauet. Hvis klageren ved modtagelsen af det nye tilbud og den efterfølgende bekræftelse havde gennemlæst dette nærmere vedrørende indkvartering og forplejning, ville hun efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hendes forståelse af den bestilte indkvartering og forplejning. Efter det på bekræftelsen anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der var tale om indkvar­tering på et andet hotel og anden forplejning eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af bekræftelsen. Ankenævnet fandt på denne baggrund, at klageren havde påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af hende hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/022016.02.2016Ombytning af for- og efternavn ved bestilling.
Ved bestilling af rejsen på bureauets hjemmeside, blev for- og efternavn ombyttet. Da klageren ikke med rette havde kunnet forvente, at bureauet ville opdage fejlen og da ombyt­ningen beroede på klagerens fejl, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/013123.11.2015Telefonisk rådgivning i forbindelse med bestilling af rejse på bureauets hjemmeside.
Efter at have rådført sig telefonisk med bureauet bestilte klageren sin rejse på bureauets hjemmeside. Efter bureauets rejsebetingelser, som der var henvist til på billetten, var bureauets hjemmeside, hvor der bl.a. var anført en række generelle oplysninger om feriemålet, en del af parternes aftale. Uanset klageren ved sin henvendelse til bureauet alene blev henvist til en specifik side på bureauets hjemmeside indeholdende hotelbeskrivelsen, fandt Ankenævnet, at oplysningerne på bureauets hjemmeside om feriemålet udgjorde en del af aftalegrundlaget. Da klageren ud fra beskrivelsen af rejsemålet i udbudsmaterialet måtte være forberedt på, at der kunne forekomme visse musik- og støjgener, fandt Ankenævnet, at de kritiserede forhold – selv om de af klageren havde været følt generende – ikke havde overskredet den ”tolerancetærskel”, en rejsende under de givne omstændigheder måtte være forberedt på at acceptere. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/003611.09.2015Bureauets annullering af rejsen pga. forkert pris på hjemmesiden.
Klageren købte på bureauets hjemmeside en rejse for 2 personer til en samlet pris på 2.040 kr. Ankenævnet fandt, at klageren på tidspunktet for aftalens indgåelse burde have indset, at den oplyste pris, der inkluderede transfer og flymad for 2 personer for en uges ophold i dobbeltværelse med havudsigt og morgenmad på et 5-stjernet hotel på Madeira i februar måned, måtte bero på en fejl. Da klageren kort tid efter bestillingen blev gjort bekendt med fejlen, jf. aftalelovens § 32, stk. 1, og da klageren ikke valgte at betale prisdifferencen, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Ankenævnet lagde ved afgørelsen endvidere vægt på, at rejsen ikke var udbudt som et specialtilbud eller lignende. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/019919.03.2015Klage over rejsens længde.
Af klagerens rejsebevis fremgik, at antallet af overnatninger var 7. I rejsebeviset var udrejsen angivet til tidligt om morgenen den 14. september med hjemrejse kort tid efter midnat den 21. september. Som følge af hjemrejsetidspunktet forlod klageren hotellet sidst på eftermiddagen den 20. september. Uanset at bureauet ikke havde tydeliggjort, at klageren ikke kunne benytte den sidste over­natning på hotellet, fandt Anke­nævnet, at det påhvilede klageren at kontrollere, at rejsedokumenternes udvisende var i overens­stem­melse med det bestilte. Klageren havde på denne baggrund påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af hende hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/0115 (genoptaget)19.03.2015Klage over prisforhøjelse pga. forkert oplysning om pris på bureauets hjemmeside (afsagt med dissens).
Bureauet havde afvist klagerens køb af rejsen for 11.624 kr. under henvisning til, at der i udbudsmaterialet var tale om en åbenlys fejlskrift. Bureauet havde således gjort gældende, at der ikke var indgået en bindende aftale mellem parterne om køb af en rejse til den anførte pris, hvilket bureauet havde fået medhold i ved Ankenævnets afgørelse afsagt den 5. december 2014. Da der efterfølgende mellem sagens parter opstod uenighed om tilbagebetaling af det indbetalte beløb, besluttede Ankenævnets formand at genoptage sagen.
Efter en fornyet gennemgang af sagen lagde flertallet til grund, at klageren efter modtagelsen af det ændrede rejsebevis, hvor rejsens pris var hævet til i alt 38.124 kr., skriftligt havde meddelt bureauet, at hun ønskede at fastholde sit køb til 11.624 kr. I hvert fald i et sådant tilfælde, hvor rejsens pris i et fremsendt rejsebevis umiddelbart efterfølgende var genstand for en drøftelse, og hvor klageren efterfølgende inden rimelig tid indbragte sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, fandt flertallet, at det påhvilede bureauet som den professionelle aftalepart at sikre sig den fornødne skriftlige dokumentation for aftalevilkårene, jf. herved pakkerejselovens § 6, stk.1. Flertallet fandt derfor, at bureauet straks burde have tilbagebetalt det af klageren indbetalte beløb, idet der efter bureauets standpunkt ikke var indgået en bindende aftale om salg af rejsen på de af klageren hævdede vilkår, og idet bureauet ikke havde godtgjort, at der forelå en anden bindende aftale mellem parterne. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/015005.03.2015Klage over rejsens pris. Det var dyrere at være indkvarteret 4 personer i en lejlighed end 2 personer i to lejligheder.
Ankenævnet fandt ikke at kunne tage stilling til de enkelte bureauers priskal­kula­tioner, og klageren fandtes i øvrigt ved betalingen at have accepteret den af bureauet tilbudte pris på det samlede arrangement samt indkvarteringen som sket. Da klageren ikke havde godtgjort, at en salgskonsulent hos bureauet før afrejsen havde lovet klageren en større lejlighed end den, der fremgik af klagerens billet, og da klageren blev indkvarteret i en toværelses lejlighed med opredning til to personer i stue/opholdsrum som bestilt, fandt Anke­nævn­­et, at klageren havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/012505.12.2014Køb af rejse på dealsite.
Klageren havde købt otte værdibeviser på et dealsite, som han indløste hos en rejseudbyder. Anke­nævnet fandt, at dealsitets handelsbetingelser inden aftaleindgåelsen ikke var blevet individuelt for­handlet med klageren, og i øvrigt i det konkrete tilfælde ikke var anført på en sådan fremhævet måde, at klageren var gjort tydeligt opmærksom på, at rejseudbyderen var hans aftalepart, således at krav udelukkende kunne fremsættes overfor rejseudbyderen. På denne baggrund og da dealsitet i fak­turaen ikke havde angivet at rejseudbyderen var teknisk arrangør, fandt Ankenævnet, at dealsitet var klagerens aftalepart. Dealsitet hæftede derfor for sine underleverandørers fejl. Da dealsitet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklama­tionspligt i medfør af lovens § 26 kunne dealsitet ikke påberåbe sig for sen reklamation og, rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/006910.10.2014Efter klagerens bestilling af rejsen annoncerede bureauet med nedsatte priser på rejsen. Ankenævnet fandt, at klageren ved bestilling og betaling af rejsen havde accepteret den af bureauet tilbudte pris på det samlede pakkerejsearrangement. Da klageren ikke havde godtgjort, at bureauet havde ydet garanti for, at rejsens pris ikke ville blive nedsat, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klager­ens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/032809.09.2014Afsagt med dissens (3-2). Klageren købte på bureauets hjemme­side en rejse for tre personer til Marmaris i en uge til en pris på 3.750 kr. Flertallet fandt, at klageren på tidspunktet for aftalens indgåelse, uanset at der var tale om en nyhed hos bureauet, burde have indset, at den oplyste pris på 3.750 kr. inklusive tilkøb af flymad og transfer for 3 personer for en uges ophold i to dobbeltværelser med morgenmad og begrænset havudsigt på et kategori 4 hotel i højsæsonen 2014, måtte bero på en fejl. Flertallet lagde endvidere vægt på, at rejsen ikke var udbudt som et specialtilbud eller lignende. Da klageren om formiddagen dagen efter bestillingen blev gjort bekendt med bureauets oplysning om fejlen, og da klageren valgte ikke at betale prisdifferencen, kunne flertallet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/016719.05.2014Klageren havde sammen med to medrejsende bestilt indkvartering i 3-værelses lejlighed med opholdsstue, to soveværelser og mulighed for ekstraopredning på sovesofa. Det var i denne lejlighed muligt at bo op til 6 personer. Da der kun skulle bo 3 personer i lejligheden opkrævede bureauet et tillæg for de tre ubenyttede senge. Ankenævnet kan ikke tage stilling til de enkelte bureauers priskalkulationer, og klageren havde i øvrigt ved betalingen af tillæggene accepteret den tilbudte pris på det samlede arrangement. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/002128.01.2013Afsagt med dissens (3-2). Klageren havde i weekend på bureauets hjemmeside bestilt en rejse til 7 personer, heraf 5 voksne. Bureauet forsøgte telefonisk at kontakte klageren første hverdag efter bestillingen. Da klageren ikke besvarede bureauets telefoniske henvendelse, sendte bureauet dagen efter en mail til klageren. Flertallet fandt, at klageren burde have indset, at den oplyste pris inklusive afbestillingsforsikring for en uges ophold i to dobbeltværelser og et enkeltværelse på et firestjernet hotel i påsken måtte bero på en fejl. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/001420.12.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren havde bestilt en rejse til 4 personer, heraf 2 børn. Cirka en måned før afrejsen modtog klageren en ekstraopkrævning med den begrundelse, at bureauet havde glemt at booke og opkræve betaling for børnenes flybilletter. Flertallet fandt, at klageren burde have indset, at den oplyste pris måtte bero på en fejl særligt henset til de i prislisten oplyste priser, og at klageren telefonisk havde fået oplyst priser pr. voksen og pr. barn samt totalpriser. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
64/200411.10.2004Klageren mente at have bestilt indkvartering på [Hotel B], og forventede derfor at blive indkvarteret der, men af rejsebeviset fremgik, at der var bestilt indkvartering på [Hotel A]. Ankenævnet fandt, at klageren ved gennemlæsning af rejsebeviset burde have bemærket, at det på rejsebeviset anførte ikke var overensstemmende med det af klageren ønskede. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
109/200229.08.2002Klageren mente at have købt en 2 ugers rejse, men blev på afrejsedagen opmærksom på, at det af rejsebeviset fremgik, at rejsens varighed alene var 1 uge. Ankenævnet fandt, at det var klagerens egen risiko ikke umiddelbart ved modtagelsen af rejsebeviset at have kontrolleret dette. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage