Aftalens indgåelse, booking

Sags nrDato for kendelseResumé
2017/022112.03.2018Ændringer ikke oplyst tilstrækkeligt tydeligt.
Klageren modtog efter bestillingen rejsedokumenter med oplysning om, at ”Det er vigtigt at I udskriver dette dokument og medbringer det på jeres rejse”. Af rejsedokumenterne fremgik, at billejen var bekræftet samt oplysning om voucher nummer mv. 13 dage før afrejsen oplyste bureauet i mail med emnet ”God Rejse” klageren om ”et par sidste praktiske ting i forhold til turen”. Med denne mail var endvidere vedhæftet en voucher til en anden lejebil hos et andet biludlejningsselskab, da den første reservation var blevet annulleret. Da bureauet i mailen 13 dage før afrejse ikke tilstrækkeligt tydeligt oplyste klageren om ændring af billejen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel. Klageren var derfor berettiget til erstatning af udgiften til den nye lejebil fratrukket tilkøbte ydelser, som ikke var inkluderet i den oprindelige billeje. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/019012.03.2018Bureauets manglende oplysning om afholdelse af Ramadanen.
Klageren fik på bestillingstidspunktet ikke oplyst, at der under dennes ophold på rejsemålet ville blive afholdt Ramadan. Ankenævnet fandt, at afholdelse af Ramadanen er af så væsentlig betydning for gennemførelsen af en rejse, at bureauet i forbindelse med salg af rejser til destinationer, der er væsentlig berørt heraf, tydeligt bør informere om perioden for afholdelse af Ramadanen og om konsekvenserne heraf for gennemførelsen af den konkrete rejse. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/012206.11.2017Indløsning af gavekort.
Bureauet forlængede klagerens gavekort, således at gavekortet herefter udløb 10 dage senere end den oprindelige fastsatte frist. Pga. gavekortets format, måtte klageren først betale rejsens pris kontant, hvorefter gavekortet skulle sendes til bureauet, som ville overføre værdien af gavekortet til rejsen og tilbageføre den oprindelige betaling. Da klageren først efter gavekortets udløb, fremsendte gavekortet til bureauet, fandt Ankenævnet, at gavekortet ikke var benyttet rettidigt. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/015129.09.2017Reklameskilt i lufthavnen.
Klageren bestilte sin rejse på bureauets hjemmeside 7 dage før afrejse. Ved ankomst i lufthavnen reklamerede bureauet med fri parkering på et stort banner på parkeringshuset. Da det af bureauets hjemmeside, som er en del af aftalegrundlaget, fremgik, at gratis parkering i lufthavnen gælder for ”alle der bestiller rejse senest 60 dage før afrejse”, og da der ikke fremgik andet af aftalegrundlaget, fandt Ankenævnet, uanset bureauets reklameskilt i lufthavnen, at klageren ikke med rette havde kunnet forvente gratis parkering i lufthavnen under rejsen. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/034113.09.2017Klage over antal overnatninger.
Efter de oprindelige rejsetider skulle klageren forlade hotellet søndag om aftenen for at nå flyet med afgang fra Denpasar Lufthavn kort tid efter midnat natten mellem søndag og mandag. Efter beskrivelsen i udbudsmaterialet indeholdende oplysning om afrejsetidspunkt samt antal nætter omfattet af rejsen, og uanset at bureauet ikke havde tydeliggjort, at klageren ikke kunne forvente at benytte den sidste overnatning på hotellet fra søndag til mandag, men i stedet skulle tjekke ud søndag inden afgang fra hotellet, fandt Ankenævnet, at rejsen var afholdt i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Pga. uenigheden om rejsens længde ønskede klageren at ændre flybilletterne. Da bureauet ikke havde oplyst, at der ved ændring af flybilletterne ville blive beregnet et gebyr til bureauet, var klageren berettiget til tilbagebetaling af differencen mellem det indbetalte beløb og ændringsgebyret. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/033102.06.2017Oplysning om renovering af hotellet fremgik ved bestillingen ikke tydeligt af bureauets hjemmeside. Hæveadgang.
Trefjerdedele af hotelresortet var under renovering, hvilket medførte lukkede faciliteter og byggestøj. Af hotelbeskrivelsen på bureauets hjemmeside fremgik på bestillingstidspunktet under sæsonen ”Sommer 16”, at tre af resortets hotelområder i et angivet datointerval ville være under renovering, hvilket medførte byggestøj og periodevis lukning af fælles faciliteter. Et hotelområde ville være åbent som normalt. Oplysningen om renovering af store dele af hotelresortet fremgik ikke af hotelbeskrivelsen i sæsonen ”Vinter 15/16”, der som standard blev fremvist på bureauets hjemmeside, da klageren bestilte sin rejse. Da bureauet ikke har godtgjort, at klageren på bestillingstidspunktet blev gjort bekendt med den for klagerens rejse relevante hotelbeskrivelse, fandt Ankenævnet, uanset at begge hotelbeskrivelser fremgik af bureauets hjemmeside på bestillingstidspunktet, og derfor var en del af aftalegrundlaget, at bureauet ikke tilstrækkelig tydeligt har oplyst klageren om den omfattende renovering. På denne baggrund, og henset til at klageren pga. renoveringen valgte at rejse hjem 9 dage før den planlagte hjemrejse, var formålet med rejsen væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/033911.04.2017Indkvartering i ét værelse var muligt på rejsemålet, men ikke ved bestillingen.
Ved bestilling af rejsen bad klageren om at blive indkvarteret på et værelse pr. hotel, hvor det var muligt. Bureauet forespurgte underleverandøren om værelser til 5 personer på hotellerne. Pga. underleverandørens betingelser kunne bureauet kun tilbyde klageren indkvartering i to værelser. På denne baggrund, og da klageren havde accepteret bureauets tilbud med de anførte indkvarteringer, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/022519.05.2016Booking af 1 og ikke 2 lejligheder som forventet.
Når rejsende modtager en bestillingsbekræftelse og billet, har de pligt til at kontrollere, at dokumenterne er i overens­stemmelse med det bestilte. Efter Ankenævnets opfattelse burde klageren ved gennemlæsning af rejsedokumenterne have bemærket, at der var tale om indkvar­te­ring i en toværelses lejlighed til to personer med to opredninger eller i det mindste have søgt forholdet afklaret ved henven­delse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af billetten. Ankenævnet fandt derfor, at klageren havde påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse, og kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/015822.03.2016Klagerens undersøgelsespligt.
Klage over at bureauet havde ændret i aftalen uden meddelelse herom til klageren. Bureauet fremsatte et tilbud over for klageren. Da klageren ønskede ændringer, bortfaldt det fremsendte tilbud. Efter telefonisk aftale med klagerens ægte­fælle, fremsatte bureauet herefter et nyt tilbud, som klageren accepterede. Ved betaling af depositum blev der indgået en bindende aftale mellem klageren og bureauet. Hvis klageren ved modtagelsen af det nye tilbud og den efterfølgende bekræftelse havde gennemlæst dette nærmere vedrørende indkvartering og forplejning, ville hun efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hendes forståelse af den bestilte indkvartering og forplejning. Efter det på bekræftelsen anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der var tale om indkvar­tering på et andet hotel og anden forplejning eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af bekræftelsen. Ankenævnet fandt på denne baggrund, at klageren havde påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af hende hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/022016.02.2016Ombytning af for- og efternavn ved bestilling.
Ved bestilling af rejsen på bureauets hjemmeside, blev for- og efternavn ombyttet. Da klageren ikke med rette havde kunnet forvente, at bureauet ville opdage fejlen og da ombyt­ningen beroede på klagerens fejl, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/013123.11.2015Telefonisk rådgivning i forbindelse med bestilling af rejse på bureauets hjemmeside.
Efter at have rådført sig telefonisk med bureauet bestilte klageren sin rejse på bureauets hjemmeside. Efter bureauets rejsebetingelser, som der var henvist til på billetten, var bureauets hjemmeside, hvor der bl.a. var anført en række generelle oplysninger om feriemålet, en del af parternes aftale. Uanset klageren ved sin henvendelse til bureauet alene blev henvist til en specifik side på bureauets hjemmeside indeholdende hotelbeskrivelsen, fandt Ankenævnet, at oplysningerne på bureauets hjemmeside om feriemålet udgjorde en del af aftalegrundlaget. Da klageren ud fra beskrivelsen af rejsemålet i udbudsmaterialet måtte være forberedt på, at der kunne forekomme visse musik- og støjgener, fandt Ankenævnet, at de kritiserede forhold – selv om de af klageren havde været følt generende – ikke havde overskredet den ”tolerancetærskel”, en rejsende under de givne omstændigheder måtte være forberedt på at acceptere. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/003611.09.2015Bureauets annullering af rejsen pga. forkert pris på hjemmesiden.
Klageren købte på bureauets hjemmeside en rejse for 2 personer til en samlet pris på 2.040 kr. Ankenævnet fandt, at klageren på tidspunktet for aftalens indgåelse burde have indset, at den oplyste pris, der inkluderede transfer og flymad for 2 personer for en uges ophold i dobbeltværelse med havudsigt og morgenmad på et 5-stjernet hotel på Madeira i februar måned, måtte bero på en fejl. Da klageren kort tid efter bestillingen blev gjort bekendt med fejlen, jf. aftalelovens § 32, stk. 1, og da klageren ikke valgte at betale prisdifferencen, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Ankenævnet lagde ved afgørelsen endvidere vægt på, at rejsen ikke var udbudt som et specialtilbud eller lignende. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/019919.03.2015Klage over rejsens længde.
Af klagerens rejsebevis fremgik, at antallet af overnatninger var 7. I rejsebeviset var udrejsen angivet til tidligt om morgenen den 14. september med hjemrejse kort tid efter midnat den 21. september. Som følge af hjemrejsetidspunktet forlod klageren hotellet sidst på eftermiddagen den 20. september. Uanset at bureauet ikke havde tydeliggjort, at klageren ikke kunne benytte den sidste over­natning på hotellet, fandt Anke­nævnet, at det påhvilede klageren at kontrollere, at rejsedokumenternes udvisende var i overens­stem­melse med det bestilte. Klageren havde på denne baggrund påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af hende hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/0115 (genoptaget)19.03.2015Klage over prisforhøjelse pga. forkert oplysning om pris på bureauets hjemmeside (afsagt med dissens).
Bureauet havde afvist klagerens køb af rejsen for 11.624 kr. under henvisning til, at der i udbudsmaterialet var tale om en åbenlys fejlskrift. Bureauet havde således gjort gældende, at der ikke var indgået en bindende aftale mellem parterne om køb af en rejse til den anførte pris, hvilket bureauet havde fået medhold i ved Ankenævnets afgørelse afsagt den 5. december 2014. Da der efterfølgende mellem sagens parter opstod uenighed om tilbagebetaling af det indbetalte beløb, besluttede Ankenævnets formand at genoptage sagen.
Efter en fornyet gennemgang af sagen lagde flertallet til grund, at klageren efter modtagelsen af det ændrede rejsebevis, hvor rejsens pris var hævet til i alt 38.124 kr., skriftligt havde meddelt bureauet, at hun ønskede at fastholde sit køb til 11.624 kr. I hvert fald i et sådant tilfælde, hvor rejsens pris i et fremsendt rejsebevis umiddelbart efterfølgende var genstand for en drøftelse, og hvor klageren efterfølgende inden rimelig tid indbragte sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, fandt flertallet, at det påhvilede bureauet som den professionelle aftalepart at sikre sig den fornødne skriftlige dokumentation for aftalevilkårene, jf. herved pakkerejselovens § 6, stk.1. Flertallet fandt derfor, at bureauet straks burde have tilbagebetalt det af klageren indbetalte beløb, idet der efter bureauets standpunkt ikke var indgået en bindende aftale om salg af rejsen på de af klageren hævdede vilkår, og idet bureauet ikke havde godtgjort, at der forelå en anden bindende aftale mellem parterne. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/015005.03.2015Klage over rejsens pris. Det var dyrere at være indkvarteret 4 personer i en lejlighed end 2 personer i to lejligheder.
Ankenævnet fandt ikke at kunne tage stilling til de enkelte bureauers priskal­kula­tioner, og klageren fandtes i øvrigt ved betalingen at have accepteret den af bureauet tilbudte pris på det samlede arrangement samt indkvarteringen som sket. Da klageren ikke havde godtgjort, at en salgskonsulent hos bureauet før afrejsen havde lovet klageren en større lejlighed end den, der fremgik af klagerens billet, og da klageren blev indkvarteret i en toværelses lejlighed med opredning til to personer i stue/opholdsrum som bestilt, fandt Anke­nævn­­et, at klageren havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/012505.12.2014Køb af rejse på dealsite.
Klageren havde købt otte værdibeviser på et dealsite, som han indløste hos en rejseudbyder. Anke­nævnet fandt, at dealsitets handelsbetingelser inden aftaleindgåelsen ikke var blevet individuelt for­handlet med klageren, og i øvrigt i det konkrete tilfælde ikke var anført på en sådan fremhævet måde, at klageren var gjort tydeligt opmærksom på, at rejseudbyderen var hans aftalepart, således at krav udelukkende kunne fremsættes overfor rejseudbyderen. På denne baggrund og da dealsitet i fak­turaen ikke havde angivet at rejseudbyderen var teknisk arrangør, fandt Ankenævnet, at dealsitet var klagerens aftalepart. Dealsitet hæftede derfor for sine underleverandørers fejl. Da dealsitet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklama­tionspligt i medfør af lovens § 26 kunne dealsitet ikke påberåbe sig for sen reklamation og, rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/006910.10.2014Efter klagerens bestilling af rejsen annoncerede bureauet med nedsatte priser på rejsen. Ankenævnet fandt, at klageren ved bestilling og betaling af rejsen havde accepteret den af bureauet tilbudte pris på det samlede pakkerejsearrangement. Da klageren ikke havde godtgjort, at bureauet havde ydet garanti for, at rejsens pris ikke ville blive nedsat, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klager­ens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/032809.09.2014Afsagt med dissens (3-2). Klageren købte på bureauets hjemme­side en rejse for tre personer til Marmaris i en uge til en pris på 3.750 kr. Flertallet fandt, at klageren på tidspunktet for aftalens indgåelse, uanset at der var tale om en nyhed hos bureauet, burde have indset, at den oplyste pris på 3.750 kr. inklusive tilkøb af flymad og transfer for 3 personer for en uges ophold i to dobbeltværelser med morgenmad og begrænset havudsigt på et kategori 4 hotel i højsæsonen 2014, måtte bero på en fejl. Flertallet lagde endvidere vægt på, at rejsen ikke var udbudt som et specialtilbud eller lignende. Da klageren om formiddagen dagen efter bestillingen blev gjort bekendt med bureauets oplysning om fejlen, og da klageren valgte ikke at betale prisdifferencen, kunne flertallet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/016719.05.2014Klageren havde sammen med to medrejsende bestilt indkvartering i 3-værelses lejlighed med opholdsstue, to soveværelser og mulighed for ekstraopredning på sovesofa. Det var i denne lejlighed muligt at bo op til 6 personer. Da der kun skulle bo 3 personer i lejligheden opkrævede bureauet et tillæg for de tre ubenyttede senge. Ankenævnet kan ikke tage stilling til de enkelte bureauers priskalkulationer, og klageren havde i øvrigt ved betalingen af tillæggene accepteret den tilbudte pris på det samlede arrangement. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/002128.01.2013Afsagt med dissens (3-2). Klageren havde i weekend på bureauets hjemmeside bestilt en rejse til 7 personer, heraf 5 voksne. Bureauet forsøgte telefonisk at kontakte klageren første hverdag efter bestillingen. Da klageren ikke besvarede bureauets telefoniske henvendelse, sendte bureauet dagen efter en mail til klageren. Flertallet fandt, at klageren burde have indset, at den oplyste pris inklusive afbestillingsforsikring for en uges ophold i to dobbeltværelser og et enkeltværelse på et firestjernet hotel i påsken måtte bero på en fejl. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2012/001420.12.2012Afsagt med dissens (3-2). Klageren havde bestilt en rejse til 4 personer, heraf 2 børn. Cirka en måned før afrejsen modtog klageren en ekstraopkrævning med den begrundelse, at bureauet havde glemt at booke og opkræve betaling for børnenes flybilletter. Flertallet fandt, at klageren burde have indset, at den oplyste pris måtte bero på en fejl særligt henset til de i prislisten oplyste priser, og at klageren telefonisk havde fået oplyst priser pr. voksen og pr. barn samt totalpriser. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
64/200411.10.2004Klageren mente at have bestilt indkvartering på Sunwing Nuevas Palmeras, og forventede derfor at blive indkvarteret der, men af rejsebeviset fremgik, at der var bestilt indkvartering på Sunwing Las Palmeras. Ankenævnet fandt, at klageren ved gennemlæsning af rejsebeviset burde have bemærket, at det på rejsebeviset anførte ikke var overensstemmende med det af klageren ønskede. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
109/200229.08.2002Klageren mente at have købt en 2 ugers rejse, men blev på afrejsedagen opmærksom på, at det af rejsebeviset fremgik, at rejsens varighed alene var 1 uge. Ankenævnet fandt, at det var klagerens egen risiko ikke umiddelbart ved modtagelsen af rejsebeviset at have kontrolleret dette. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage