Aflyse, afbryde rejsen (Bureau)

Sags nrDato for kendelseResumé
20-372007.12.2021Forholdsmæssigt afslag i henhold til rejsearrangørens opgørelse.
Parterne var enige om, at klageren var berettiget til kompensation for mistet ferietid, da rejsen pga. Coronapandemien blev afbrudt 46 dage før den oprindeligt planlagte hjemkomst. Ud fra fast praksis ved Ankenævnet beregnes den værdi pakkerejsen har haft for kunden ud fra det antal døgnandele af pakkerejsen, der har været gennemført, uden hensyn til hvilke enkelte elementer rejsen består af. Rejsearrangørens medarbejder sendte efter hjemkomst uden forbehold af nogen art klageren en opgørelse over værdien af ubrugte rejseydelser. Da klageren i det konkrete tilfælde ikke havde anledning til at tvivle på rejsearrangørens oplysninger i opgørelsen, fandt Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente, at det angivne beløb var det kompensationsbeløb, som klageren var berettiget til. Ankenævnet lagde vægt på, at rejsearrangørens medarbejder, der sendte klageren opgørelsen, ikke oplyste nærmere om beregningsgrundlaget, men blot henviste klageren og hans medrejsende til at søge erstatning hos deres forsikringsselskaber. Og selv om rejsearrangøren efterfølgende sendte klageren en anden beregning af kompensationens størrelse, var rejsearrangøren bundet af den første opgørelse. Klageren medhold.Læs hele kendelsen her
20-232827.08.2021Udstedt værdibevis ændret til kontant tilbagebetaling. 
Rejsearrangøren havde opsagt aftalen om pakkerejsen med klageren, da klagerens rejse kunne ikke gennemføres på rejsetidspunktet i april 2020, fordi Udenrigsministeriet frarådede rejser til rejsemålet. Ankenævnet fandt, at rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren forud for udstedelsen af værdibeviset havde fået oplysning om muligheden for tilbagebetaling af rejsens pris ved rejsearrangørens opsigelse af aftalen. Klageren var derfor berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris. Klageren Medhold. Læs hele kendelsen her.
20-420903.06.2021Rejsearrangør afbrød klagerens rejse.
17 dage før den oprindelige hjemrejse bad rejsearrangøren klageren om at komme hjem til Danmark hurtigst muligt og oplyste, at klagerens vidererejse til Australien ikke kunne gennemføres som planlagt. Klagerens nye hjemrejseflybilletter med afrejse først 13 dage før og efterfølgende 11 dage før den oprindeligt planlagte hjemrejse blev pga. Covid-19 situationen annulleret, da lufthavne indførte restriktioner eller blev lukket ned. Klageren måtte derfor dag 24 – 9 dage før den oprindeligt planlagte hjemrejse - tage til en anden by og indkvartere sig på hotel frem til, det lykkedes klageren at komme med et fly til Danmark. Da usikkerheden i forbindelse med Covid-19 situationen omkring opholdet og hjemrejseforholdene påvirkede pakkerejsen væsentligt, var klageren berettiget til at ophæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for klageren. Klageren var endvidere berettiget til erstatning af udgifter til transport og indkvartering i forbindelse med den ændrede hjemrejse. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-286426.03.2021Rejse kunne ikke gennemføres.
Den 29. maj 2020 forlængede Udenrigsministeriet sine rejsevejledninger - med undtagelse af enkelte lande - og frarådede fortsat alle ikke-nødvendige rejser (orange) til bl.a. klagerens rejsemål frem til den 31. august 2020. Den 10. juni 2020 meddelte rejsearrangøren klageren, at den bestilte rejse ikke kunne gennemføres. Klageren havde derfor med rette kunnet forvente, at rejsen var aflyst, og dermed krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-175705.03.2021Tilbagebetaling af tilgodehavendebevis.
Klagerens rejse kunne ikke gennemføres, og rejsearrangøren opsagde derfor aftalen om pakkerejsen med klageren. Da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at parterne havde indgået aftale om at flytte rejsen til et senere tidspunkt, og uanset at rejsearrangøren og klageren indgik aftale om udstedelse af tilgodehavendebevis, havde klageren krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, jf. lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 20, stk. 2 og 3. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
20-282318.12.2020Beregning af forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.
Klageren var, pga. Covid-19 situationen, berettiget til at ophæve aftalen for at rejse hjem, og til at få tilbagebetalt samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi som pakkerejsen havde haft for kunden. Ud fra fast praksis ved Ankenævnet bliver den værdi pakkerejsen har haft for kunden beregnet ud fra det antal døgnandele af pakkerejsen, der har været gennemført, uden hensyn til hvilke enkelte elementer rejsen består af. En differentiering af størrelsen på døgnandele forudsætter, at prissætning af de enkelte elementer fremgår af parternes aftale. Da pakkerejsens pris var opgjort som et samlet beløb pr. rejsende, var der ikke grundlag for at foretage en differentiering af de afholdte rejsedøgn. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
20-60430.10.2020Rejsearrangørens aflysning af rejse.
6 dage før afrejse kontaktede rejsearrangøren klageren telefonisk for at oplyse om sneforholdene på rejsemålet. Da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren før afrejse havde afbestilt rejsen, eller at parterne havde indgået en aftale om at gennemføre rejsen på et senere tidspunktkunne klageren hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-33420.12.2019Bortvisning pga. skader på indkvarteringens inventar samt erstatning af skaderne.
To ud af fem rejsedeltagere blev pga. skader på indkvarteringens inventar bortvist fra det bestilte hotel. Efter bortvisningen boede disse to rejsedeltagere på to andre hoteller end bestilt. Efter de foreliggende oplysninger fandt Ankenævnet, at bortvisningen af de to rejsedeltagere ikke var berettiget. Klageren og dennes medrejsende var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af udgifter til anden indkvartering og forplejning. Rejsedeltagerne erkendte skaderne på inventaret. Da rejsearrangøren ikke havde fremlagt dokumentation for underleverandørens udgifter til udbedring af skaderne på inventaret, fandt Ankenævnet endvidere, at klageren var berettiget til tilbagebetaling af det af indkvarteringsstedet opkrævede depositum fratrukket et skønsmæssigt beløb til udbedring af skaderne. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-52702.05.2019Erstatningskøb efter bureauet aflysning 6 dage før afrejse.
6 dage før klagerens afrejse opsagde rejsearrangøren pga. manglende hjemrejse, aftalen med klageren. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen, og havde uden unødig forsinkelse krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen. Da årsagen til aflysningen af rejsen skyldtes en tvist mellem rejsearrangøren og en samarbejdspartner var rejsearrangøren erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab. Efter det oplyste om prisen på og indholdet af den rejse, klageren valgte at købe som erstatning for den aflyste rejse, og da klageren ikke kunne købe en rejse til det oprindeligt bestilte hotel, rejsen fandt sted i højsæsonen og måtte bestilles kort tid før afrejse, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af differencen for prisen på den oprindelig købte rejse og erstatningsrejsen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
2017/009306.11.2017Manglende reaktion på bureauets skriftlige annullering af rejse.
På baggrund af en telefonsamtale annullerede bureauet klagerens rejse. I en efterfølgende mail til klageren bekræftede bureauet, at rejsen var afbestilt. Klageren har under sagens behandling ikke bestridt, at han modtog mailen fra bureauet. Klageren anførte, at han ikke læste mailen, da han gik ud fra, at der var tale om en reklame. Da klageren ikke reagerede på bureauets mail, der havde emnet: ”Afbestilling …” og bekræftede annulleringen, og først 6 dage senere kontaktede bureauet for at foretage navneændring på billetten, fandt Ankenævnet, at bureauet med rette havde kunnet forvente, at klageren havde annulleret rejsen. Da klageren afbestilte rejsen 11 dage før afrejse, fandt Ankenævnet, at vederlaget, bureauet kunne opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering, passende kan fastsættes til det af bureauet opkrævede vederlag svarende til 80 % af rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004201.07.2015Bortvisning fra hotel.
Klageren havde forbyttet sine skistøvler med en anden gæsts støvler. I forbindelse med episoden opstod en meningsudveksling mellem klageren og hotellets personale, hvorefter klageren blev bortvist fra hotellet. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke havde godtgjort, at klageren havde tilsidesat hotellets ordensregler i en sådan grad, at hotellet var berettiget til at bortvise klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/005310.10.2014Ca. en uge inden afrejse meddelte bureauet klageren, at han pga. overbooking ikke kunne blive indkvarteret i den bestilte lejlighed. Bureauet tilbød klageren anden indkvartering. Ankenævnet fandt, at klageren, der udelukkende ønskede indkvartering i et bestemt byområde, var berettiget til at afvise bureauets afhjælpningstilbud, der havde en væsentlig anden beliggenhed end den lejlighed klageren oprindeligt havde bestilt. Efter det oplyste om prisen på og indholdet af erstatningsrejsen, og under hensyn til at rejsen fandt sted i højsæsonen, hvor klageren måtte booke en anden lejlighed 5 dage før ankomsten, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af differencen for prisen på den oprin­delig købte rejse og erstatningskøbet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/003322.09.2011Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der inden afrejsen eller på afrejsetidspunktet havde foreligget en situation, der berettigede klageren til at afbestille rejsen efter pakkerejselovens § 9, stk. 3, eller til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb efter lovens § 16, stk. 1. Ankenævnet fandt derimod, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet, fordi klageren pga. urolighederne i Egypten ikke kom på rundrejsen, der bl.a. omfattede et krydstogt på Nilen, men forblev indkvarteret i 7 døgn på hotel i Hurgahada, indtil klageren blev transporteret hjem før tid. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog således, at der blev fastsat en godtgørelse til bureauet, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren var endvidere berettiget til en ulempegodtgørelse, idet klageren ikke som bestilt blev fløjet til Billund, men til Kastrup og derfra blev kørt i bus til Billund. Klageren delvist medhold. Læs kendelsen her.
2010/012531.01.2011Når et bureau aflyser en pakkerejse, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, jf. lov om pakkerejser § 16, stk. 1, nr. 1. Da udgiften til cykeltransporten var solgt som en del af pakkerejsens samlede pris, var klageren berettiget til også at få refunderet beløbet på 750 kr., der vedrører cykeltransporten. Den omstændighed, at bureauets underleverandør faktisk havde foretaget cykeltransporten og til med var blevet afregnet af bureauet inden aflysningen, kunne ikke føre til et andet resultat. Klager medhold. Læs kendelsen her.
2009/016015.03.20102 døgn før afrejse meddelte bureauet klageren, at han pga. hotellets overbooking ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel. Bureauet tilbød indkvartering på andet hotel. Under hensyn til udbudsmaterialets beskrivelse af det alternativt tilbudte hotel, der var et mindre hotel, og hvor der ikke i samme omfang som på det oprindeligt bestilte hotel forefandtes underholdning og aktiviteter for hele familien, fandt Ankenævnet, at klageren berettiget havde afvist bureauets afhjælpningstilbud. På denne baggrund samt under hensyn til, at rejsen fandt sted i højsæsonen, fandt Ankenævnet, at klageren havde været berettiget til at foretage sit erstatningskøb på et hotel, der måtte anses for at være en efter omstændighederne tilsvarende indkvartering som det oprindeligt købte. Klageren havde derfor krav på at få godtgjort merudgiften hertil. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/000120.04.2009Da bureauet ikke kunne opfylde aftalen, og der således forelå en væsentlig misligholdelse, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til at købe en rejse hos et andet rejsebureau med tilsvarende indkvartering på samme hotel, selv om afrejsetidspunktet var 6 uger efter den oprindeligt bestilte rejse. Bureauet blev pålagt at erstatte prisdifferencen mellem den oprindelige rejse og erstatningsrejsen, som klageren havde købt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage