Aflyse, afbryde rejsen (Bureau)

Sags nrDato for kendelseResumé
19-33420.12.2019Bortvisning pga. skader på indkvarteringens inventar samt erstatning af skaderne.
To ud af fem rejsedeltagere blev pga. skader på indkvarteringens inventar bortvist fra det bestilte hotel. Efter bortvisningen boede disse to rejsedeltagere på to andre hoteller end bestilt. Efter de foreliggende oplysninger fandt Ankenævnet, at bortvisningen af de to rejsedeltagere ikke var berettiget. Klageren og dennes medrejsende var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af udgifter til anden indkvartering og forplejning. Rejsedeltagerne erkendte skaderne på inventaret. Da rejsearrangøren ikke havde fremlagt dokumentation for underleverandørens udgifter til udbedring af skaderne på inventaret, fandt Ankenævnet endvidere, at klageren var berettiget til tilbagebetaling af det af indkvarteringsstedet opkrævede depositum fratrukket et skønsmæssigt beløb til udbedring af skaderne. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-52702.05.2019Erstatningskøb efter bureauet aflysning 6 dage før afrejse.
6 dage før klagerens afrejse opsagde rejsearrangøren pga. manglende hjemrejse, aftalen med klageren. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen, og havde uden unødig forsinkelse krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen. Da årsagen til aflysningen af rejsen skyldtes en tvist mellem rejsearrangøren og en samarbejdspartner var rejsearrangøren erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab. Efter det oplyste om prisen på og indholdet af den rejse, klageren valgte at købe som erstatning for den aflyste rejse, og da klageren ikke kunne købe en rejse til det oprindeligt bestilte hotel, rejsen fandt sted i højsæsonen og måtte bestilles kort tid før afrejse, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af differencen for prisen på den oprindelig købte rejse og erstatningsrejsen. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her

2017/009306.11.2017Manglende reaktion på bureauets skriftlige annullering af rejse.
På baggrund af en telefonsamtale annullerede bureauet klagerens rejse. I en efterfølgende mail til klageren bekræftede bureauet, at rejsen var afbestilt. Klageren har under sagens behandling ikke bestridt, at han modtog mailen fra bureauet. Klageren anførte, at han ikke læste mailen, da han gik ud fra, at der var tale om en reklame. Da klageren ikke reagerede på bureauets mail, der havde emnet: ”Afbestilling …” og bekræftede annulleringen, og først 6 dage senere kontaktede bureauet for at foretage navneændring på billetten, fandt Ankenævnet, at bureauet med rette havde kunnet forvente, at klageren havde annulleret rejsen. Da klageren afbestilte rejsen 11 dage før afrejse, fandt Ankenævnet, at vederlaget, bureauet kunne opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering, passende kan fastsættes til det af bureauet opkrævede vederlag svarende til 80 % af rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004201.07.2015Bortvisning fra hotel.
Klageren havde forbyttet sine skistøvler med en anden gæsts støvler. I forbindelse med episoden opstod en meningsudveksling mellem klageren og hotellets personale, hvorefter klageren blev bortvist fra hotellet. Ankenævnet fandt, at bureauet ikke havde godtgjort, at klageren havde tilsidesat hotellets ordensregler i en sådan grad, at hotellet var berettiget til at bortvise klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/005310.10.2014Ca. en uge inden afrejse meddelte bureauet klageren, at han pga. overbooking ikke kunne blive indkvarteret i den bestilte lejlighed. Bureauet tilbød klageren anden indkvartering. Ankenævnet fandt, at klageren, der udelukkende ønskede indkvartering i et bestemt byområde, var berettiget til at afvise bureauets afhjælpningstilbud, der havde en væsentlig anden beliggenhed end den lejlighed klageren oprindeligt havde bestilt. Efter det oplyste om prisen på og indholdet af erstatningsrejsen, og under hensyn til at rejsen fandt sted i højsæsonen, hvor klageren måtte booke en anden lejlighed 5 dage før ankomsten, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af differencen for prisen på den oprin­delig købte rejse og erstatningskøbet. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/003322.09.2011Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at der inden afrejsen eller på afrejsetidspunktet havde foreligget en situation, der berettigede klageren til at afbestille rejsen efter pakkerejselovens § 9, stk. 3, eller til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb efter lovens § 16, stk. 1. Ankenævnet fandt derimod, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet, fordi klageren pga. urolighederne i Egypten ikke kom på rundrejsen, der bl.a. omfattede et krydstogt på Nilen, men forblev indkvarteret i 7 døgn på hotel i Hurgahada, indtil klageren blev transporteret hjem før tid. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog således, at der blev fastsat en godtgørelse til bureauet, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren var endvidere berettiget til en ulempegodtgørelse, idet klageren ikke som bestilt blev fløjet til Billund, men til Kastrup og derfra blev kørt i bus til Billund. Klageren delvist medhold. Læs kendelsen her.
2010/012531.01.2011Når et bureau aflyser en pakkerejse, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, jf. lov om pakkerejser § 16, stk. 1, nr. 1. Da udgiften til cykeltransporten var solgt som en del af pakkerejsens samlede pris, var klageren berettiget til også at få refunderet beløbet på 750 kr., der vedrører cykeltransporten. Den omstændighed, at bureauets underleverandør faktisk havde foretaget cykeltransporten og til med var blevet afregnet af bureauet inden aflysningen, kunne ikke føre til et andet resultat. Klager medhold. Læs kendelsen her.
2009/016015.03.20102 døgn før afrejse meddelte bureauet klageren, at han pga. hotellets overbooking ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel. Bureauet tilbød indkvartering på andet hotel. Under hensyn til udbudsmaterialets beskrivelse af det alternativt tilbudte hotel, der var et mindre hotel, og hvor der ikke i samme omfang som på det oprindeligt bestilte hotel forefandtes underholdning og aktiviteter for hele familien, fandt Ankenævnet, at klageren berettiget havde afvist bureauets afhjælpningstilbud. På denne baggrund samt under hensyn til, at rejsen fandt sted i højsæsonen, fandt Ankenævnet, at klageren havde været berettiget til at foretage sit erstatningskøb på et hotel, der måtte anses for at være en efter omstændighederne tilsvarende indkvartering som det oprindeligt købte. Klageren havde derfor krav på at få godtgjort merudgiften hertil. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/000120.04.2009Da bureauet ikke kunne opfylde aftalen, og der således forelå en væsentlig misligholdelse, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til at købe en rejse hos et andet rejsebureau med tilsvarende indkvartering på samme hotel, selv om afrejsetidspunktet var 6 uger efter den oprindeligt bestilte rejse. Bureauet blev pålagt at erstatte prisdifferencen mellem den oprindelige rejse og erstatningsrejsen, som klageren havde købt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage