Sådan foregår sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen i Pakkerejse-Ankenævnet foregår på skriftligt grundlag, og ingen af parterne kan således afgive mundtlig forklaring under et nævnsmøde.

Kommunikation med Ankenævnet foregår med krypterede mails. Du kan læse Ankenævnets vejledning om sikker kommunikation - "Vejledning om sikker digital kommunikation pr. mail med Pakkerejse-Ankenævnet" her.

Når Ankenævnet har modtaget klageskemaet, bliver rejsearrangøren orienteret om, at Ankenævnet har modtaget klagesagen. Rejsearrangøren får ved denne orientering en frist på 14 dage til at meddele Ankenævnet, om rejsearrangøren ønsker at forlige sagen, eller om Ankenævnet skal forsætte behandlingen af sagen.

Hvis Ankenævnet skal fortsætte sagsbehandlingen, videresender sekretariatet klagen til rejsearrangøren, som får en frist til at svare. Rejsearrangørens svar forelægges for dig til udtalelse. På denne måde sørger sekretariatet for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse.

Når Ankenævnet har modtaget alle relevante oplysninger i sagen, meddeler Ankenævnet både dig og rejsearrangøren, at sagen er fuldt oplyst. Du kan herefter forvente at modtage en afgørelse inden 90 dage fra meddelelsen.

Du er ikke forpligtet til at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver i forbindelse med klagebehandlingen. Du kan dog søge uafhængig rådgivning eller lade dig repræsentere af eller bistå af tredjemand i alle faser af proceduren.

Ankenævnet behandler sagerne i den rækkefølge sagerne kommer ind og sagens forberedelse afsluttes.

Tilbagekaldelse af sagen

Du kan til enhver tid tilbagekalde klagen, hvorefter sagen afsluttes. Hvis du ønsker at tilbagekalde klagen, tilbagebetaler Ankenævnet klagegebyret.

Forlig

Ved forlig tilbagebetales klagegebyret alene, hvis sagen forliges til klagerens fordel, jf. 26, stk. 2, i Ankenævnets vedtægter.

Afvisning af sagen

Da sagerne behandles på skriftligt grundlag, kan det forekomme, at Ankenævnet må afvise en sag som uegnet til behandling, hvis f.eks. afklaring af sagens nærmere omstændigheder vil kræve afhøring af parter og eventuelle vidner under strafansvar, hvilket ikke kan finde sted ved Pakkerejse-Ankenævnet.