Sådan foregår sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen i Pakkerejse-Ankenævnet foregår på skriftligt grundlag, og ingen af parterne kan således afgive mundtlig forklaring under et nævnsmøde.

Når du har indsendt klageskemaet, modtager du en kvittering med oplysning om kommunikation pr. sikker mail med Ankenævnet. Der medfølger et link til Ankenævnets vejledning - "Vejledning om sikker digital kommunikation pr. mail med Pakkerejse-Ankenævnet". Du kan læse vejledningen her

Når Ankenævnet har modtaget klageskemaet og klagegebyret, videresender sekretariatet klagen til rejsebureauet, som får en frist til at svare. Rejsebureauets svar forelægges for klageren til udtalelse. På denne måde sørger sekretariatet for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse.

Når Ankenævnet har modtaget alle relevante oplysninger i sagen meddeler Ankenævnet både dig og rejsebureauet, at sagen er fuldt oplyst. Du kan herefter forvente at modtage en afgørelse inden 90 dage fra meddelelsen.

Du er ikke forpligtet til at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver i forbindelse med klagebehandlingen. Du kan dog søge uafhængig rådgivning eller lade dig repræsentere af eller bistå af tredjemand i alle faser af proceduren.

Ankenævnet behandler sagerne i den rækkefølge sagens forberedelse afsluttes.

Tilbagekaldelse af sagen

Du kan til enhver tid tilbagekalde klagen, hvorefter sagen afsluttes.

Hvis du ønsker at tilbagekalde klagen, tilbagebetaler Ankenævnet klagegebyret.

Forlig

Ved forlig tilbagebetales klagegebyret alene, hvis sagen forliges til klagerens fordel, jf. 26, stk. 2, i Ankenævnets vedtægter.

Afvisning af sagen

Da sagerne behandles på skriftligt grundlag, kan det forekomme, at Ankenævnet må afvise en sag som uegnet til behandling, hvis f.eks. afklaring af sagens nærmere omstændigheder vil kræve afhøring af parter og eventuelle vidner under strafansvar, hvilket ikke kan finde sted ved Pakkerejse-Ankenævnet.