Hvordan klager du ?

Klageskema

Hvis du beslutter dig for at klage til Pakkerejse-Ankenævnet, skal du udfylde klageskemaet, som du kan få adgang til via "Klag Online" på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside forbrug.dk

Sammen med klageskemaet skal du indsende de relevante bilag til sagen, herunder faktura/rejsebevis, udbudsmateriale og korrespondance med rejsebureauet. Det er muligt at vedhæfte de relevante dokumenter elektronisk. Hvis du ikke har mulighed for at vedhæfte dokumenterne elektronisk, skal du udskrive en følgeseddel og eftersende dokumenterne med post.

Bemærk, at der kun kan indgives klage på dansk, ligesom sagsbehandlingen foregår på dansk. Bilag på engelsk mv. skal derfor som udgangspunkt oversættes til dansk, hvis disse bilag skal indgå i sagens behandling.

Der skal indsendes ét klageskema pr. rejsebevis.

Det er meget vigtigt, at klageskemaet udfyldes rigtigt, og at alle punkter er nøje udfyldt. Kun herved sikrer du, at Ankenævnet har det rigtige grundlag for sin behandling af din klage og for sin afgørelse.

Klagegebyr

Du skal betale et klagegebyr på 275 kr. for at få en sag behandlet af Pakkerejse-Ankenævnet.

Gebyret kan indbetales med Dankort eller ved bankoverførsel til reg. nr. 4260, konto nr. 4260342223. Ved bankoverførsel beder vi dig angive K-løbenummeret.

Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke påbegynde sagsbehandlingen, før klagegebyret er indbetalt, og det korrekt udfyldte klageskema er modtaget af Ankenævnet.

I henhold til Ankenævnets vedtægter § 26, stk. 2, tilbagebetales gebyret, såfremt:

  • Du får medhold i din klage
  • Sagen trækkes tilbage inden nævnsbehandlingen
  • Sagen afvises som uegnet til behandling
  • Sagen afsluttes på sekretariatsplan
  • Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen

Sagsbehandlingstiden

Pakkerejse-Ankenævnet har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på under 90 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

EU kommissionens klageportal

Pakkerejse-Ankenævnet er anmeldt til Europa-kommissionen, jf. art. 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ATB på forbrugerområdet, og er registreret på den officielle liste over alternative tvistløsningsorganer (ATB). På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her.