Hvis Ankenævnets kendelse ikke efterleves

Sagsgang efter Pakkerejse-Ankenævnets afgørelse:


Gældende for klagesager, hvor forbrugeren har fået helt eller delvist medhold, og hvor den erhvervsdrivende (bureauet) ikke inden 30 dage efter den forkyndte afgørelse efterlever kendelsen og udbetaler pengene til klageren, jf. lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), lov nr. 524 af 29. april 2015.

 1. Bureauet meddeler ikke Ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelse, at bureauet ikke ønsker at efterleve kendelsen:

  Den forkyndte kendelse kan herefter tvangsfuldbyrdes ved fogedretten, jf. lov om alternativ tvistløsning (forbrugerklageloven) § 34. Forbrugeren skal i forbindelse med en sådan tvangsfuldbyrdelse selv rette henvendelse herom til fogedretten. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning om den nærmere fremgangsmåde herom.

  Ankenævnet fremsender til klageren efter betalingsfristens udløb:

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning
  • En erklæring om, at bureauet ikke inden 30 dage fra forkyndelsen har meddelt Ankenævnet, at de ikke ønske at efterleve kedelsen
  • En ansøgningsblanket om dækning af omkostninger

  Hvis Ankenævnet får meddelelse fra forbrugeren om, at denne ikke ønsker at indbringe sagen for fogedretten offentliggør Ankenævnet bureauet på smiley-listen. Find Smiley-listen her.

 2. Bureauet meddeler Ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelse, at bureauet ikke ønsker at efterleve kendelsen:

  Klageren kan herefter beslutte at få kendelsen indbragt for domstolene. Klageren skal i forbindelse hermed henvende sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med sit ønske om at anlægge sagen ved domstolene.

  Ankenævnet sender til klageren til brug for domstolsprøvelsen:

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning
  • En ansøgningsblanket om dækning af omkostninger
  • En kopi af ankenævnets afgørelse
  • En kopi af sagens bilag
  • En kopi af forkyndelsen for bureauet

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil hjælpe forbrugeren med det praktiske samt dække udgifterne i forbindelse med behandlingen af en retssag – herunder en eventuel retsafgift, rimelige udgifter til advokatbistand, evt. selvrisiko ved retshjælpsforsikring, evt. sagsomkostninger til modparten fastsat af retten, og andre rimelige udgifter afholdt i forbindelse med retssagen, jf. forbrugerklagelovens § 36, m.fl. (se hele loven under Love og regler. Det samme er gældende, hvis bureauet måtte ønske at lægge sag an mod forbrugeren.

Omkostningsdækning ved indbringelse af sagen for fogderetten eller domstolene:

 1. Forbrugeren har en retshjælpsforsikring
  Hvis forbrugeren har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved en retssag, vil forbrugeren efter § 37, i lov om alternativ tvistløsning (forbrugerklageloven) kunne få dækket en eventuel selvrisiko samt have mulighed for at få omkostninger, der overstiger forsikringens maksimum dækket. Dette forudsætter dog, at forbrugeren opfylder visse nærmere angivne krav i lovbestemmelsen.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning om domstolsbehandlingen i sager, hvor forbrugerens krav (det tilkendte beløb) mod den erhvervsdrivende er henholdsvis under og over 50.000 kr. Download vejledningerne her (under 50.000 kr.) og her (over 50.000 kr.)

 2. Forbrugeren har ikke en retshjælpsforsikring
  Forbrugeren skal indsende en ansøgning om dækning af omkostningerne ved en retssag til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og vedlægge en kopi af kendelsen eller forliget, hvoraf forbrugerens tilkendte beløb fremgår. Hvis sagen anlægges af bureauet mod forbrugeren, skal der sammen med ansøgningsblanketten indsendes kopi af dokumenter fra den indledte retssag - stævning, svarskrift eller andre processkrifter, jf. nærmere herom i § 18, stk. 5 i bekendtgørelsen om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet. Find bekendtgørelsen under Love og regler. Endvidere skal et eventuelt afslag om retshjælpsdækning fra forbrugerens forsikringsselskab vedlægges ansøgningen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. §18, stk. 6 i samme bekendtgørelse. Find bekendtgørelsen under Love og regler.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i forbindelse med forbrugerens henvendelse foretage en vurdering af forbrugerens mulighed for at få medhold under en efterfølgende retssag. Hvis det må anses for åbenbart, at forbrugeren ikke vil kunne få medhold, vil der ikke kunne opnås bistand efter ordningen.