Ankenævnets afgørelse

Afgørelse

Sagen forelægges for Pakkerejse-Ankenævnet, der træffer afgørelse i sagen efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af de indsendte oplysninger.

Ankenævnets afgørelse sendes i kopi til sagens parter, og hvis klageren får medhold eller delvist medhold i klagen, får rejsearrangøren en frist på 30 dage fra forkyndelsen til at opfylde afgørelsen. Læs mere om forkyndelse, frister og sagsgangen efter Ankenævnets afgørelse her.

Renter

Dit krav pålægges renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser, uanset om du anmoder herom eller ej.

Renten fastsættes til en årlig rente, der svarer til Nationalbankens udlånsrente pr. henholdsvis 1. januar og 1. juli med et tillæg på 8%, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

Domstolsprøvelse

Hvis du eller rejsearrangøren ikke kan acceptere Ankenævnets afgørelse, udelukker nævnsbehandlingen ikke din mulighed for efterfølgende at indbringe sagen for domstolene.